Studiul limbii franceze în şcoala modernă

8

Studiul limbii franceze Asistăm şi participăm în ultimii ani, în calitatea noastră de profesori de limbi moderne, la o desprindere lentă, dar radicală de vechile, tradiționalele metode şi principii ale învățării limbilor străine vii şi la aderarea noastră entuziastă la ceea ce se cheamă metode active, dinamica predării, mijloace de învățământ audio şi vizuale.
Interesant este faptul că preocupările perso­nalului didactic privind formarea deprin­derilor oral-scrise de limbă străină au pornit atât din partea celor ce studiază limba respectivă, cât şi din partea celor care o vorbesc să o facă cunoscută lumii întregi, ca posibilitate de acces la tezaurul de cultură şi civilizație.
Dacă în urmă cu câteva decenii scopul urmărit de didactica predării limbilor moderne a fost acela de a accede la înțelegerea operelor umaniste şi clasicizante, dacă în perioada premergătoare eve­nimentelor din decembrie 1989 scopul era acela de a preamări realizările socialiste prin manuale de­suete, în ultima vreme s-a încercat ca prin manua­lele alternative să ne apropiem de stilul occidental: cunoş­tințe de gramatică minime şi accent pe dialog. E ade­vărat, mai ales în ultima perioadă, că studiul limbilor străine moderne nu poate, evident, servi acest ideal decât dacă el ar fi orientat mai mult către comunicare.
Noi, profesorii de limbi străine, față de alte specialități, trebuie să ne bucurăm pentru că actualmente există pentru elevi o motivație aparte, gândindu-ne la integrarea acestora în societate, pe linie profesională.
Metodologiile au stabilit felurite tipuri de lecții, care fie s-au men­ținut, fie s-au perimat, fie şi-au păstrat denumirea şi şi-au schimbat conținutul. Astăzi, concluzia este una singură. Indiferent de tipul de lecție, indiferent de tehnica abordată, important este ca elevul să-şi atingă scopul urmărit: acela de a trece de examenele curente inclusiv admiterea şi, nu în cele din urmă, să se descurce în limba străină atunci când situația o cere.
Învățarea modernă a gramaticii se face potrivit principiului formării deprinderilor de exprimare, ținându-se cont de faptul că limba este un mijloc de comunicare, că ea se învață ca atare în acest scop, şi nu pentru exprimarea resorturilor ei interne de organizare. Astfel, în spiritul unei progresii gradate şi accesibile, gramatica se învață printr-o exersare consecventă şi sistematică. Oricât ne-am frământa, oricât am concepe ora de limbă străină, pentru învățarea în mod temeinic a gramaticii nu putem trece uşor peste exercițiile de repetiție şi de transformare, pentru că acestea generează automatisme. Toți profesorii cunosc faptul că aceste tipuri de exerciții au menirea de a întări anumite deprinderi de exprimare orală, de a forma deprinderile de exprimare scrisă, ortografie, acorduri etc.
În acest sens, foarte importantă este selectarea tipurilor de exerciții de gramatică ce se pretează mai bine la metodologia predării limbilor străine, precum şi stabilirea condițiilor, principiilor de desfăşurare a acestor exerciții în acest cadru. Formarea automatis­melor de exprimare orală şi scrisă va fi determinată de efectuarea unor exerciții în serie, apelându-se la procedeele tradiționale, care vor fi reevaluate în spiritul metodelor active.
O problemă controversată este aceea dacă trebuie sau nu să apelăm pentru clarificarea unor situații complicate la limba maternă. Din metodici aflăm că, în general, aceasta trebuie evitată, dar se specifică totuşi introducerea mai frecventă a momentelor de traducere în scopul controlului înțelegerii.
În altă ordine de idei, manualele alternative cuprind noțiunile de bază ale gramaticii limbii franceze în cei patru ani de studiu. Este de datoria profesorului să vină cu exerciții proprii pentru consolidarea cunoştințelor.
Extrapolând, putem afirma că astăzi învățarea unei limbi străine în şcoală sau în afara ei nu mai constituie un lux, o plăcere, ci o necesitate.
Prof. Mihaela IORGA,
Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău