Sub auspiciile FICE România Elita internaţională a educaţiei şi protecţiei copiilor, reunită la Bucureşti

Profesionişti de prim rang în educaţie, ocrotirea copiilor, integrarea lor socială şi familială din circa 30 de ţări s-au întâlnit la Bucureşti, cu ocazia reuniunii Consiliului Federal al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative – FICE. Evenimentul a constituit inclusiv un prilej elocvent pentru desfăşurarea unei ample manifestări ştiinţifice internaţionale, sub genericul „Servicii  destinate copiilor din zone și medii defavorizate“, organizate de  Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative Secţiunea România (FICE România), în parteneriat cu Asociația Comunelor din România (ACoR), Asociația Directorilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (AD-DGASPC) și Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), sub înaltul patronaj al Senatului României, Comisia pentru afaceri europene. Cadrul reuniunii ştiinţifice l-a oferit Palatul Parlamentului. Au participat experţi români şi străini, profesori din învăţământul preuniversitar şi din cel superior, cercetători şi practicieni în psihologie, pedagogie şi asistenţă socială, primari şi alţi exponenţi ai administraţiei publice locale, tineri din unităţi de ocrotire. Subiectele relevate, exemplele oferite, fundamentările teoretice, dezbaterea în ansamblu au reliefat preocupări şi bune practici ale administraţiilor locale şi ale instituţiilor responsabile de educaţia şi protecţia copiilor în creşterea şi ocrotirea acestora.

Educaţie pentru provocările viitorului

În calitate de preşedinte al FICE România, prof. Toma Mareş a exprimat onoarea de a găzdui o reuniune atât de importantă pentru educaţia şi protecţia copiilor la nivel mondial cum este Consiliul Federal FICE. Sec­ţi­unea română, a spus preşedintele acesteia, întreţine relaţii de colaborare cu numeroase organizaţii similare din întreaga lume. Un exemplu deosebit pe care l-a relevat este parteneriatul cu FICE Israel. Cele două organizaţii au marcat recent 20 de ani de schimburi constante de specialişti în educaţia şi protecţia copilului şi au deschis calea reînnoirii acestui parteneriat pentru următoarele două decenii.

În numele Parlamentului Româ­niei, participanţii au fost salutaţi de dr. Gabriela Creţu, senator, preşedinte al Comisiei pentru afaceri europene, vicepreşedinte al FICE România. Expu­nerea sa a făcut referiri la con­textul actual de responsabilitate a ţării noastre, în care România deţine preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene. Educarea copiilor încât ei să facă faţă viitorului şi chiar educarea celor care fac educaţie con­sti­tuie teme importante ale activităţii pe care România o depune în cali­tatea deţinută în acest moment. Dincolo de intervenţii imediate, cu caracter de protecţie, a spus doamna senator, „pe termen lung, statul trebuie să creeze reţele sociale care să asigure dezvoltarea demnă a fiecărei persoane“.

Dezvoltarea încrederii în sine

Dr. Emmanuel Grupper, preşe­dintele FICE, preşedintele FICE Israel, a vorbit despre cerinţa dezvol­tării încrederii în sine a copiilor, prin educţia asigurată astfel încât ei să se simtă integraţi în colectivităţi, în societate. Împreună cu Yoav Apelboim, director executiv al Satului pentru Copii şi Tineret Ahava, dr. Emmanuel Grupper a oferit o expu­nere asupra tehnicilor de lucru pentru formare, integrare, depăşirea obsta­co­lelor din viaţă.

Perspectiva românească, dez­vol­tată de Autoritatea Naţională pen­tru Protecţia Drepturilor Copi­lului şi Adopţie, a fost reliefată prin prezentarea făcută de Adina Codreş asupra condiţiilor asigurate copiilor defavorizaţi prin pachetulminim de serviciisociale.

Propunere: servicii educaţionale, medicale, sociale integrate

Preşedintele Asociației Direc­torilor Direcțiilor Generale de Asis­tență Socială și Protecția Copilului, Petre Dinică, directorul DGASPC Constanţa, a prezentat bune practici din judeţ, cu menţionarea îndeosebi a primului contract de finanţare pentru construirea unui centru în care 32 de tineri rezidenţi în obişnuitele centre de plasament să locuiască în case de tip familial. În mod integrator, a spus Petre Dinică, „scopul principal pe care îl vizează direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului este acela de a-i pregăti pe copii, pe tineri, pentru viaţă, pentru traiul în comunitate. Ei au visuri, aspiraţii, convingeri, iar noi trebuie să fim alături de ei“.

Doi astfel de tineri au participat la evenimentul internaţional, cu propriile poveşti de viaţă, expuse decent şi în acelaşi timp exemplar: Andrei Cosmin Neleţ, crescut sub îngrijirea DGASPC Argeş, şi Bogdan Strănutu, format, educat în cadrul asigurat de DGASPC Sector 3 Bucureşti. Concomitent, copii de la Complexul de Servicii pentru Copilulîn Dificultate Rucărşi de la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, ale DGASPC Argeş au prezentat o expoziţie cu obiecte lucrate de ei şi au făcut demonstraţii practice.

Sprijinul administraţiei publice locale pentru copiii zonelor rurale a fost reiterat de primarul comunei Sadu, judeţul Sibiu, Valeriu Dumitru Ion Ivan, vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România, care a reamintit adevărul potrivit căruia „prin unire, se fac lucruri mari“, comunităţile rurale, de secole, rezol­vând în interiorul lor eventualele probleme de excluziune. Soluţiile de sprijin la zi şi în perspectivă sunt, în opinia ACoR, dezvoltarea unor centre de zi către comunităţile locale, asigurarea unor servicii educa­ţio­nale, medicale, sociale inte­grate, dezvol­tarea serviciilor de tip familial.

Un potenţial uman care nu trebuie blocat

Modalităţi de intervenţie pornind de la starea reală a unor comunităţi de romi au fost prezentate de dr. Eugen Simion (DGASPC Neamţ).

Dr. Călin Drăgoi (Germania) a prezentat rezultate de cercetare, mijloace şi tehnici de intervenţie în asi­gurarea unor servicii sociale eficiente.

Ca lucrător social la DGASPC Vaslui, Ştefania Savin a prezentat exemple de colaborare cu organizaţii ne­guver­namentale în proiecte de profil şi a lansat un veritabil apel la meditaţie asupra nevoii de a nu-i bloca niciunui copil evoluţia, afirmarea în viaţă.

La cerinţele specifice formării profesionale în domeniul educaţiei şi protecţiei sociale s-a referit Mariana Arnăutu (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti).

Experienţe din situaţii localizate au adus practicieni în domeniile educaţional şi social din Olanda – Susanne Hofte, Austria – Maximilian Ullrich şi Roger Winandy, Serbia – Željka Burgund, Australia – dr. Jennifer Brooker, Bulgaria – Dashenka Krakeva, Ungaria – Laszlo Kezi şi Iren Kezi.

Programul reuniunii internaţio­nale a inclus şi exemple de bune prac­tici din activitatea cu largă deschidere socială a unor unităţi de învăţământ din Bucureşti, exemple oferite din perspectivă managerială: Grădiniţa Nr. 268, sectorul 5 – director, prof. dr. Georgeta Matei, Grădiniţa Zâna Florilor – dorector prof. Daniela Brotac.

În ansamblu, a subliniat Rolf Widmer (Elveţia, expert FICE), „insti­tuţiile, autorităţile publice, orga­­ni­zaţiile internaţionale trebuie să co­­la­boreze pentru a rezolva situaţia copiilor lumii“.

F. IONESCU