„Schimbarea în Educație pornește din fiecare școală și din fiecare clasă“

8

Interviu cu prof. Elena Laiu, inspectorul școlar general al ISJ Neamț

Stimată doamnă inspector școlar general, deși ne aflăm în plină vacanță de vară, perioada pe care o traversează școala este una de bilanț, de evaluare, de proiecții pentru următorul an. Este mulțumit ISJ Neamț de modul în care a decurs anul școlar 2018-2019, școala nemțeană în această perioadă?

Este adevărat, ne aflăm în plină vacanță de vară. Iulie şi august sunt luni tradiţionale de vacanţă, luni în care profesori și elevi lasă deoparte grijile şcolii și aleg să-și refacă forțele în vacanţă, cu dorinţa de a trăi din plin fiecare clipă. Sunt luni trăite diferit, pe categorii de vârstă: emoţiile absolvenţilor care merg către învățământul universitar sau găsesc un loc de muncă, emoțiile liceenilor care își caută frenetic numele pe lista claselor a IX-a, emoţiile celor mici care vor păşi pentru prima oară pe porţile şcolii, cu emoţiile părinţilor şi ale dascălilor. În fiecare an, lunile iulie şi august marchează un nou început pentru absolvenţi; absolvenţi ai clasei a VIII-a, absolvenţi ai liceului. Este și un moment al bilanțului, pentru că, așa cum știți, au fost examenele naționale. Primii au fost absolvenții de gimnaziu. Evaluarea națională a fost doar o etapă în parcursul de învățare al acestora. A urmat admiterea în clasa a IX-a de liceu și în învățământul profesional. Absolvenții de liceu au trecut prin probele de foc ale examenului de bacalaureat național. Așadar, emoții și așteptări! Au venit și rezultatele, încununare a eforturilor depuse până acum, expresie a eforturilor conjugate ale discipolilor și ale mentorilor, dar și ale familiei, sperăm noi, din ce în ce mai prezentă în viața școlii.

Olimpiadele şcolare, concursurile artistice şi competiţiile sportive, care s-au organizat şi desfăşurat la nivel judeţean, naţional şi internaţional, au avut drept câştigători şi elevi din şcolile şi liceele nemţene. Tot mai limpede şi mai hotărât se aud vocile elevilor nemţeni în confruntările naţionale și internaționale. S-a reconfirmat, de asemenea, dacă mai era nevoie, că şcoala nemţeană crește competitori de succes. Calitatea activităţii instructiv-educative din acest an școlar, rezultatele adjudecate an de an de către elevii noștri sunt pentru noi dovada peremptorie a atingerii obiectivelor şcolii nemțene.

Educația nemțeană stă sub semnul evoluției. Ne dorim să formăm și să susținem prin toate demersurile noastre elevi motivați care au în comun pasiunea pentru studiu, perseverența, curiozitatea, voința, dar și mentori pe măsură, profesori competenți, cu vocație, cu generozitatea dăruirii de sine, manageri vizionari, comunitate care apreciază și susține reușitele școlare ale elevilor noștri, precum și dezvoltarea personală a acestora.

Care a fost principala problemă care a trebuit – ar fi trebuit – rezolvată la nivelul învățământului nemțean?

Nu putem vorbi de o problemă specifică învățământului nemțean, ci de aspecte neclare, discutabile ale întregului sistem educațional, aspecte care pot fi remediate prin decizii corecte și asumate. Oricum, ceea ce constituie, fără dubiu, o problemă a școlii este deficitul de imagine al aces­teia, strâns legat de ceea ce am putea numi ero­ziunea autorității și criza de format institu­țional. De altfel, vedem frecvent că elevii și părinții sunt chestionați asupra problemelor școlii, ceea ce, desigur, în principiu, este foarte bine, însă poate provoca discontinuitate. Elevul este, în fond, beneficiarul principal al eforturilor noastre în procesul de educație. Drepturile elevilor și drepturile profe­sorilor, asociate partene­riatului specific unei educații moderne, trebuie să fie un prilej foarte serios de opinii avizate.

De fapt, identificarea problemelor școlii nu este suficientă. S-a acumulat experiență, chiar și din contestata reformă românească, pentru a ne opri o clipă și a reflecta unde ne aflăm, de a găsi soluții și de a acționa cu folos. 

Ceea ce uneori îngrijorează este că problemele reale sunt de o mare simplitate. Punc­tua­litatea educatorului, capacitatea lui de comuni­care, motivarea elevului însuși nu doar prin programe facile, ci și prin recuperarea ideii de efort intelectual, inclusiv prin reabilitarea notei par la prima vedere lucruri banale, dar ele fac parte din acel etos școlar generator de valori. E nevoie, așadar, nu doar de schimbări, ci mai ales de asumări. E nevoie să știm clar care sunt adevăratele probleme, punctele de criză, mai ales că acestea nu sunt întotdeauna de natură curriculară (plan-cadru, programe, manuale). E nevoie de un inventar ierarhic al problemelor fiecărei școlii, o gestionare corectă a acestora și, evident, soluții și rezolvări grabnice.

Să ne oprim și asupra rezultatelor obținute de elevii din județul Neamț la bacalaureat și evaluare, clasa a VIII-a. Comparativ cu anii trecuți, au fost acestea mai bune sau mai slabe?

Ca om al școlii, informat și asumat, privesc lucrurile din perspectiva realității imediate și prioritar pentru mine este, în mod sigur, îmbunătățirea rezultatelor absolvenților din județul Neamț la examenul de Bacalaureat/Evaluare Națională.

La examenul de Bacalaureat, una din statisticile transmise de Ministerul Educației Naționale se raportează la candidații din promoția curentă. Astfel, rata de promovare la nivelul județului Neamț este 73,80%, o creștere cu 1,4% față de anul precedent. În ceea ce privește promovarea pe filiere, situația arată că cele mai bune rezultate s-au înregistrat la filiera teoretică – 93,1%, urmează filiera vocaţională – 73,0%, respectiv filiera tehnologică – 51,9%. De altfel, lucrurile diferă față de anul 2018, când s-au înregistrat următoarele rezultate: filiera teoretică – 89,8%, filiera vocaţională – 76,7%, respectiv filiera tehnologică – 50,9%. Se observă o creștere procentuală, evident că ne bucură acest lucru şi ne pregătim cu strategii care să ne permită să obţinem rezultate mai bune.

Tot legat de statistică apreciem că dintre cei 3.558 de candidați prezenți anul acesta la examenul de bacalaureat (promoția curentă și anterioară) au promovat 2478 de elevi, ceea ce însemeană un procent de promovare de 69,6%, comparativ cu 2018 de 69,4%. Ne bucurăm că patru elevi au promovat examenul de bacalaureat cu media 10 și un număr de 1.396 de elevi cu medii între 8 și 9,99.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial, s-a desfășurat în condiții optime. Media obținută de elevi este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Ne mândrim cu cei șase elevi care  au obținut media 10 la examenul de evaluare națională.

Din păcate, toate clasamentele din școli, inspectorate școlare și ale MEN se fac în funcție de aceste rezultate. Dar, pentru mine, este foarte important de urmărit progresul realizat de elevii noștri, pregătirea lor pentru viață.

Ministrul demisionar al educației, dna Ecaterina Andronescu, a afirmat, după prima sesiune de bacalaureat, că intenționează să transforme liceele cu rezultate foarte proaste la bacalaureat 2019 în școli profesionale. Cum priviți această posibilitate?

Suntem de acord cu acest lucru, județului Neamț i s-au repartizat prin planul de școlarizare 166 de clase, dintre care: 108 clase liceu și 58 de clase pentru învățământul profesional. În aceste condiții, la nivel de județ, învățământul liceal are următoarea distribuție a claselor: 51 de clase învățământ teoretic, 19 clase învățământ vocațional și 38 de clase învățământ tehnologic. Aşteptăm cu mult interes revigorarea învăţământului profesional, pornind de la premisa că nu toţi absolvenţii de gimnaziu sunt apţi pentru învăţământul liceal, după cum nu toţi absolvenţii de liceu sunt apţi pentru învăţământul superior. Un mare câștig pentru învățământul nemțean constă în faptul că, după examenul de Evaluare Națională,  doar două licee au media de admitere sub nota 5. Acesta este semnul unui mare restart al acestei generații, pentru examenul de Bacalaureat, deci peste patru ani scontăm pe o promovabilitate crescută, dar și o participare calitativă.

Definitivatul și titularizarea. Sunteți mulțumită de rezultatele obținute de candidați anul acesta?

În acest an, candidații noștri au promovat în procent de 79,34%, procent care situează județul Neamț în primele 12 județe din țară după rata de promovare. Anul trecut, procentul a fost de 83%, deci înregistrăm în ultimii ani rezultate bune la definitivat, iar eu cred că tinerii profesori înțeleg necesitatea unei pregătiri de specialitate și metodice foarte bune pentru a putea profesa. În plus, inspectoratul școlar și CCD Neamț organizează cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de definitivat, iar acestea au contribuit la îmbunătățirea rezultatelor din ultimii ani. Însă, bineînțeles, întotdeauna este loc de mai bine și încurajez tinerii debutanți să depună tot efortul în pregătirea lor și să vadă în cariera didactică posibilitatea unei cariere de succes, cu satisfacții nemăsurate din partea copiilor și elevilor.

Statistic privind lucrurile, numărul candidaților la concursul de titularizare (387 de lucrări scrise) a fost mai mic în anul 2019, față de anul 2018 (489 de lucrări scrise). Consider că este o consecință a modificării duratei contractului de muncă din perioadă determinată în contract de muncă pe perioada viabilității postului pentru un număr de 65 de cadre didactice, care au obținut medii peste 7 la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar organizate în anii anteriori, fapt ce asigură respectarea principiului continuității la clasă, dar și a scăderii populației școlare și, implicit, a numărului de norme și a numărului de posturi scoase la concurs.

Rezultatele obținute la concurs în ultimii doi ani sunt comparabile, numărul notelor de cel puțin 5 fiind în procent de 83,97% în 2019, față de 85,25% în 2018. Un număr semnificativ dintre candidații care s-au retras din concurs în acest an au obținut la unul din concursurile naţionale de ocupare a posturilor organizate în anii 2018 și/sau 2017 note peste 7, sau note peste 5 în 2018/ 2017/ 2016, fapt ce le conferă dreptul de a ocupa un post în anul școlar 2019-2020, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020.

Investim încredere în corpul didactic din județul Neamț, avem așteptări și cu certitudine spunem, pe baza modelelor de bună practică, că rezultatele foarte bune vor apărea.

Deși de începerea noului an școlar ne mai desparte ceva timp, totuși vreau să vă întreb care sunt principalele probleme pe care ISJ Neamț intenționează să le rezolve până atunci?

Ne dorim școli prietenoase pentru toți copiii, astfel încât aceștia să găsească la școală tot ceea ce își doresc: încredere, protecție, condiții bune de studiu, înțelegere și susținere în momentele dificile, în care reperele sunt greu de găsit, iar drumul de urmat nu se așterne clar în față, din diferite motive, sociale, economice, familiale.

În acest sens, avem în atenție formarea continuă a directorilor ca manageri pregătiți pentru secolul XXI și cu prioritate formarea profesorilor în vederea furnizării unor servicii educaționale conforme standardelor, dar și un tip de învățământ empatic, aplecat spre nevoile individuale ale copiilor.

Ne dorim școli prietenoase cu elevi entuziaști, profesori bine pregătiți, părinți implicați, cu resurse bine direcționate (nu doar financiare), cu tehnologie adecvată, spații de învățare armonioase. Astfel, în următoarea perioadă, prioritatea noastră, a ISJ Neamț, va fi legată de verificarea lucrărilor de igienizare în sălile de clasă, laboratoare, cantine şi internate, grupuri sanitare, toalete, curţi interioare şi spaţii de joacă etc., verificarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare, consolidare şi modernizare din incinta unităţilor şcolare.

Pentru anul școlar 2019-2020, prioritatea noastră, a echipei Inspectoratului Școlar Județean Neamț,  va fi aceea de a face tot posibilul să orientăm eforturile tuturor spre creșterea calitatății procesului educațional, cu tot ceea ce implică acest efort. Sunt convinsă că la sfârșitul anului școlar viitor vom avea vești bune cu privire la acest aspect.

O altă convingere a mea este aceea că schimbarea în educație pornește din fiecare școală și din fiecare clasă, nu se reduce la măsurile luate „sus“, fiecare școală trebuie să se „școlească“ mereu pentru schimbare, pe principiul „fă rai din ce ai“. Este foarte important ca fiecare școală să genereze aceste forțe ale schimbării, să se reinventeze, să facă lucrurile altfel. Școala trebuie dusă către modelul „școala ca o familie“, în care există solicitudine, respect pentru diferențe, atenție pentru fiecare copil. Doar în aceste condiții societatea se va schimba și ea. Educația este cea care poate da restartul real al României.

Cu o perioadă atât de încărcată și de solicitantă, veți mai avea timp și de vacanță?

Trebuie să ofer atenția cuvenită și familiei, sunt recunoscătoare pentru suportul și echilibrul pe care mi-l oferă, în consecință, și eu trebuie să fac eforturi să petrec timp de calitate cu familia mea. În luna august, câteva zile le voi dedica familiei mele, este șansa mea să îmi iau energia pentru începerea noului an școlar. Sper că și familia mea lărgită – corpul profesoral – se va bucura de vacanța pe care o merită cu prisosință.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU