Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

ÎNVĂȚAREA E PUTERE! De 18 ani suntem activi cu proiectele CNIV & ICVL – tehnologii de e-Learning în educație și cercetare, unind mediul universitar, mediul preuniversitar și firmele de IT din România, pentru un învățământ modern, de calitate, eficient și comparabil cu standardele internaționale. Nu a fost ușor, dar avem rezultate, și o comunitate ce ne-a urmat în toți acești ani de ÎNVĂȚARE, de testare, de experimentare, de succese sau insuccese. O comunitate de profesori, cercetători, psihologi, pedagogi, elevi, studenți, specialiști IT, ce ne-a inspirat în munca noastră, deoarece acest cadru al proiectelor CNIV & ICVL a fost creat pentru ei, pentru a ÎNVĂȚA împreună, și am ÎNVĂȚAT, astfel am trăit multe momente de fericire. Și această atitudine te poate ghida la FERICIRE!, în viață, în profesie, în gândire etc. SUCCES! (Marin Vlada, CNIV 2020 Online, mesaj pe facebook)

GÂNDIREA CREATIVĂ, ARGUMENTAȚIA ȘI DEMONSTRAȚIA. Proiectele CNIV și ICVL sprijină Inițiativa eduVision2020 și Digital Agenda 2020: CNIV și ICVL sunt manifestări științifice ce promovează tehnologii și metodologii inovative în educație, în cercetare și în perfecționarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât și în mediul de afaceri. Structurate și organizate după principii europene și standarde internaționale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educația inițială și în formarea continuă, încurajează și promovează lucrul la proiecte, activitățile colaborative, metodele și experimentele științifice, gândirea creativă și intuiția, argumentația și demonstrația. (Anunț aniversare 10 ani, CNIV 2012 – apel la contribuții)

Pionierat în tehnologii e-Learning și software educațional cu proiectele CNIV & ICVL

Complexitatea procesului de învățare-predare determină, în toate etapele dezvoltării societății umane, căutarea de noi metode, noi instrumente, noi resurse pentru o eficiență relevantă în procesul educațional. S-au dezvoltat noi teorii și metode elaborate de pedagogi și psihologi, s-au reformat și modernizat sistemele educaționale ale țărilor, s-au adaptat obiectivele educaționale ale programelor școlare, s-au definit mereu direcții noi în cercetarea științifică.

De-a lungul vremii, în toate domeniile științifice se schimbă teoriile, metodele și tehnicile de investigare, de aceea evoluția cunoașterii umane influențează dezvoltarea generală a societății umane. Pentru a obține evoluție și eficiență în viața sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoașterii. În domeniul educației, și în special al învățării și perfecționării, apariția de noi tehnologii ale informației și comunicării (TIC), îmbunătățirea teoriilor pedagogice și psihologice, obligă pe elevi/studenți, profesori, pă­­rinți și pe specialiști, să se adapteze la aceste schimbări. Ce fac elevii și studenții? Ce fac profesorii și părinții? Ce fac specialiștii? Ce fac guvernele țărilor?

În România, după anul 1990 a început un proces de schimbări în întregul sistem de învățământ, atât prin legislație (Statutul cadrului didactic – 1995, Legea educației naționale – 1997), cât și prin curriculum și conținut. Cu toate dificultățile generate de tranziție, comunitatea elevilor, studenților și cadrelor didactice încerca să mențină o stare de optimism prin modernizarea metodelor de învățate și predare, prin modernizarea de curriculum și de conținut. Acest entuziasm era susținut și de pătrunderea în multe universități și școli din România a internetului și a unor tehnologii de instruire asistată de calculator (IAC). Până în anul 2000, în multe universități și școli din mediul preuniversitar pătrunsese internetul, fiind dotate cu primele rețele de calculatoare, laboratoare de informatică, chiar cu primele calculatoare personale (PC) construite cu microprocesoare performante și moderne.

După ce pătrunsese și în România Internetul și tehnologiile Web 1.0, la începutul anilor 2000 se vorbea tot mai mult despre e-Learning și software educațional în sistemul de învățământ. Atât specialiștii IT, dar mai ales profesorii din învățământul universitar și preuniversitar nu aveau experiența necesară pentru înțelegerea acestor concepte, și mai ales posibilitatea de implementare a acestora în sistemul de educație din România. În anul 2001, ministerul de resort a început un amplu program de informatizare a școlilor din mediul preuniversitar prin Programul Sistemul Educațional Informatizat (SEI), un program complex ini­țiat de Ministerul Educației și Cercetării pentru susținerea procesului de predare-învățare în învățământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră (2008, https://www.elearning.ro/resurse/EvalSEI_raport_2008.pdf, http://advancedelearning.com).

Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

Din inițiativa prof. Marin Vlada, în anul 2003 se desfășoară prima ediție a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual (CNIV 2003), la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, organizată de 2 facultăți: Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea de Chimie. În amfiteatrul Simion Stoilow de la Facultatea de Matematică și Informatică, la 24 octombrie 2003, are loc deschiderea CNIV cu prezența: prof. dr. Ioan Mihăilescu – rectorul de Matematică și Informatică a Universității din București, prof. dr. Vasile Preda – Decan Facultatea de Matematică și Informatică, prof. dr. Vasile Magearu – Decan Facultatea de Chimie, prof. dr. Ion Văduva – Prodecan Facultatea de Matematică și Informatică.

PARTICIPARE: Autori de produse e-Learning și Software Educațional, specialiști, profesori, studenți, elevi.

CERINȚE: Pentru produsele de e-Learning trebuie să se definească obiectivele, utilizatorii cărora li se adresează, suportul hardware și software necesar folosirii. Pentru produsele de Software Educațional trebuie să se definească domeniul și tematica, tehnicile de metodica predării implementate, nivelul (superior sau preuniversitar) utilizatorilor.

OBIECTIVE: Realizarea cadrului de manifestare a inițiativelor profesionale și de management ale comunității universitare și preuniversitare; intensificarea colaborării între elevi, studenți, profesori, pedagogi, psihologi și specialiști IT în activitățile de concepere, proiectare, elaborare și testare a aplicațiilor de soft­ware educațional; promovarea și implementarea ideilor moderne în educația inițială și în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea și includerea tinerilor în programele de cercetare și dezvoltare; realizarea de activități concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piața muncii; promovarea și dezvoltarea cercetării științifice în domeniile e-Learning, Software Educațional și Virtual Reality.

C3VIP: „Consecvență-Competență-Claritate-Viziune-Inovare-Performanță“

Proiectele CNIV și ICVL (International Conference on Virtual Learning) sunt manifestări științifice ce promovează tehnologii și metodologii inovative în educație, în cercetare și în perfecționarea continuă, atât în mediile preuniversitar, res­pectiv universitar, cât și în mediul de afaceri. Structurate și organizate după principii și standarde europene, CNIV și ICVL sunt manifestări științifice ce promovează tehnologii și metodologii inovative în educație, în cercetare și în perfecționarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar internaționale; cele două proiecte încurajează și promovează lucrul la proiecte, activitățile colaborative, metodele și experimentele științifice, gândirea creativă și intuiția, argumentația și demonstrația.

Educația, Cultura și Tehnologia transformă gândirea și atitudinea oamenilor. Neînțelegerea conceptelor și termenilor conduce la o învățare superficială:

• CALCULATORUL – mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educației, cercetării și inovării;

• TEHNOLOGIA – mediator al unei educații de calitate;

• ELEVII ȘI STUDENȚII – participanți activi la propriul lor proces de învățare.

Abordarea sistemică a instruirii și strategia didactică: „Educația asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii, o nouă viziune pe care psiho-pe­dagogia o teoretizează în ultimii ani, dar care devine operativă în momentul în care strategia didactică se împletește cu tehnologiile multimedia. Astfel, dacă în instruirea gândită ca sistem se pot determina: scopul sistemului (obiectivele instruirii), procesele prin care este atins scopul (tipul de activități, situații de învățare, la care trebuie să participe elevii pentru a atinge obiectivele fixate) și rezultatele la care se dorește să se ajungă (traduse în categorii de achiziții efective ale elevilor), proiectarea softului educațional permite chiar acoperirea principalelor elemente constitutive ale sistemului, contribuind la optimizarea procesului de învățare“. Radu Jugureanu și Delia Oprea (sursa: http://c3.cniv.ro/?q=2010/tic)

Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

Proiectul CNIV – Conferința Națională de Învățământ Virtual din anul 2003

Inițiată ca un proiect național în anul 2003, Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) și-a propus în educație și cercetare, obiective privind noi tehnologii de e-Learning și Software educațional, promovarea și implementarea ideilor moderne în educație și cercetare în conformitate cu programele europene: procesul Bologna (1999) și Strategia Lisabona (2000). Principalele obiective ale Conferinței constau în promovarea și dezvoltarea cercetării științifice în domeniile e-Learning și Software Educațional, lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învățământ a tehnicilor de e-Learning, promovarea și utilizarea Software Educațional în învățământul superior și preuniversitar. Primele ediții au demonstrat din partea specialiștilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților și elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educațional și metode moderne în procesul educațional.

Proiectul a fost inițiat de un grup de experți entuziaști, distinse personalități în domeniu: conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din București, președinte, membru fondator-inițiator (anul 2003); co-președinți: prof. dr. Grigore Albeanu, prof. dr. Dorin Mircea Popovici, prof. Radu Jugureanu, prof. dr. Adrian Adăscăliței, conf. dr. Olimpius Istrate. Conferința reunește, anual, profesori din învățământul superior și preuniversitar, elevi și studenți, specialiști în Educație, e-Learning și IT, lucrările prezentate fiind re­partizate pe cinci secțiuni:

• A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning și Virtual Reality – implementare și aplicații;

• B (Proiecte și aplicații) – Software educațional în învățământul universitar;

• C (Proiecte și aplicații) – Software educațional în învățământul preuniversitar;

• D (Proiecte și aplicații) – „Intel® Education“ – Inovare în educație și cercetare (propusă de Compania Intel);

• E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional.

Argumente și motivații

• Implementarea și utilizarea de tehnologii moderne în educație și cercetare reclamă mobilizarea și susținerea diverselor inițiative, programe și proiecte ale instituțiilor publice, organizațiilor profesionale sau individuale ale specialiștilor din domeniul e-Learning, cercetătorilor, profesorilor din învățământul universitar și preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor și studenților.

Volumul de lucrări CNIV (ISSN 1842-4708)

Chiar de la prima ediție din anul 2003, organizatorii și-au propus să editeze un volum cu lucrările CNIV (Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro/?q=2020/proceedings), și care să fie distribuit autorilor de lucrări și participanților, la deschiderea CNIV.

 

Nr. Crt.

Ediția

Locația

Lucrări primite

Articole publicate

Premii

1

2003

București

63

43

2

2004

București

103

62

33

3

2005

București

105

83

15

4

2006

București

76

53

17

5

2007

Constanța

80

66

13

6

2008

Constanța

71

58

12

7

2009

Iași

99

71

10

8

2010

Târgu-Mureș

117

66

15

9

2011

Cluj-Napoca

87

54

8

10

2012

Brașov

81

46

8

11

2013

București

101

57

8

12

2014

București

91

52

8

13

2015

Timișoara

89

50

7

14

2016

Craiova

83

36

7

15

2017

Sibiu

112

53

6

16

2018

Alba Iulia

107

52

6

17

2019

Satu Mare

80

46

6

18

2020

București

50

24

 

Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

Concursul „Software Educațional“, din anul 2004

• Acordarea premiilor are în vedere obiectivele și standardele declarate ale CNIV și ține seama orientativ de voturile și selecțiile (trimise de EVALUATORI) obținute de fiecare lucrare publicată în volumul tipărit și prezentată în sesiunile de lucru ale CNIV (http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/premii-2019).

• Premiile CNIV nu realizează o ierarhie valorică a lucrărilor/aplicațiilor/produselor, ci evidențiază anumite atribute în conformitate cu obiectivele declarate ale CNIV. Aplicațiile software ale firmelor nu au fost luate în considerare pentru premiere. Apariția acestora în contextul academic oferit de volumul tipărit este o dovadă a recunoașterii valorii lor. Criteriile de evaluare impuse de CNIV sunt un reper în acest sens. Începând cu ediția din anul 2007, acestea sunt luate în considerare la PREMIILE DE EXCELENȚĂ CNIV (premii de recunoaștere).

Anul 2014 – apariția manualelor digitale în România

• Proiectul CNIV a promovat mereu elaborarea de manuale digitale și resurse universitare digitale. Definiții: manuale digitale și resurse universitare digitale, http://c3.cniv.ro/index.php?q=2013/digital, 2013

• Anul 2014 – O premieră în România – MEN – Centrul Național de Evaluare și Examinare: MEN a publicat toate manualele digitale de clasele I și a II-a pe manuale.edu.ro; Învățătorii trebuie să aleagă începând de astăzi care este manualul pe care și-l doresc la clasă pentru elevi – http://www.manuale.edu.ro/

Turneul Proiectelor CNIV & ICVL în țară

Proiectele CNIV & ICVL au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, iar apoi în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanța (2007, 2008), Iași (2009), Târgu-Mureș (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013 și 2014), Timișoara (2015), Craiova (2016), Sibiu (2017), Alba-Iulia (2018) și Satu Mare (2019). Turneul Conferințelor poate fi consultat aici.

Anul 2019 – Diplomă de excelență pentru proiectul CNIV (4 ani consecutiv – 2016-2019)

Universitatea din București a fost premiată în cadrul „Galei EduManager 2019“ cu Diplomă de excelență la categoria „Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice“. Acordată pentru al patrulea an consecutiv, distincția a premiat de data aceasta proiectul de e-Learning CNIV 2019, „Noi tehnologii în educație și cercetare“, dezvoltat în colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu“ din Satu-Mare. Proiectul de e-Leraning CNIV 2019 a fost premiat la Gala EduManager la categoria „Învățământ universitar, dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice“ – http://www.edumanager.ro, https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-premiata-cu-diploma-de-excelenta-la-gala-edumanager-2019/

CNIV 2020 online, 31 octombrie 2020

Sâmbătă, 31 octombrie 2020, a avut loc a XVIII-a Conferință Națională de Învățământ Virtual prin organizarea a două părți: Partea I – Prezentări de bune practici în România și Republica Moldova (10.00 – 11.30) și Partea a II-a – Dezbatere interactivă a unor teze pentru educație și cercetare (11.30-13.30).

Tema: Bune practici – utilizarea tehnologiilor în învățământul din România. Schimbări de paradigme în educația și cercetarea românească, Moderatori: Marin Vlada, Radu Jugureanu (http://c3.cniv.ro/?q=2020).

În cadrul primei părți s-au prezentat următoarele lucrări de bune practici în utilizarea tehnologiilor de e-Learning:

  1. Radu Jugureanu, Proiectul ROSE – rezultate și concluzii;

2. Silvia Făt, Un studiu recent privind integrarea tehnologiei în formarea profesorilor;

3. Carmen Holotescu, Noi paradigme în educația și cercetarea actuală;

4. Adrian Adăscăliței, Experiența Universității Al. I. Cuza din Iași în utilizarea Moodle;

5. Nicolae Balmuș, Manualul digital – resursă interactivă în procesul de instruire;

6. Georgeta Cozma, Transdisciplinaritatea – o reformă a educației secolului XXI.

În cadrul celei de-a doua părți a fost organizată o dezbatere interactivă privind definirea și argumentarea unor teze din educație și cercetare. Au participat personalități de prestigiu atât din mediul universitar, cât și din mediul preuniversitar.

Articol de Marin Vlada – profesor universitar, Radu Jugureanuprofesor

Articolul integral poate fi citit în numărul 11, serie nouă, al revistei Tribuna învățământului.