„Paginile de istorie a școlii noastre sunt scrise odată cu cele ale învățământului vasluian”

11-1 ok
 
11-2 okInterviu cu prof. Daniela Crizantema Nane, director al Școlii Gimnaziale Constatin Parfene, Vaslui și cu prof. Maria Monica Coman, director adjunct al Școlii Gimnaziale Constantin Parfene, Vaslui
 Prof. Daniela Crizantema Nane este absolventă a Facultății de Fizică a Universității Al. I. Cuza din Iași, promoția 1985. A efectuat studii postuniversitare în domeniul informaticii, specializarea PROINFO (Universitatea Al.I. Cuza – 2002). Are un master în management educațional și comunicare instituțională la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice „David Ogivly”, București – specializarea Management organizațional și comunicare instituțională (2009). A urmat cursuri de formare în țară și în străinătate: Metode eficiente de învățare a fizicii (Societatea Română de Fizică și Facultatea de Fizică a Universității București, 2015); Pregătirea formării/realizarea activităților de formare/marketingul activităților de formare/ organi­zarea programelor și a stagiilor de formare (S.C. InfoEducația SRL, Iași, 2014); Descentralizarea, reformarea și eficientizarea sistemului educațional (Centrul de Formare și Perfecționare Continuă Vaslui, 2013); EU-HOU: Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy in the classroom (Universitatea „Pierre et Marie Curie”, Paris – curs Comenius, 2012); School development@quality evaluation in primary and secondary schools (International Study Programmes, Southampton, Marea Britanie – curs Comenius, 2010).
 Prof. Maria Monica Coman este absolventă a Facultății de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Spiru Haret, București, promoția 2011. Este coordonator a trei proiecte cu finanțare europeană: Comenius multilateral, Comenius bilateral și Grundtvig – educația adulților. A urmat cursuri de formare în țară și în străinătate; Encouraging Creative Thinking (Paris, Franța, 2015); Director în învățământul preuniversitar – Centrul de formare și perfecționare continuă, Vaslui (2015); Formator S.C. Info Educația SRL, Iași (2014); Expert învățământ – SC Interactive Training SRL, Iași (2013); învățător în alternativa educaăională „Step by Step” – Centrul Zonal de Training, Botoșani; Cursul Five Thinking Hats – Fundația Edward de Bono, Malta (Comenius, 2007).
C.P. Doamnă director, cum ați defini școala pe care o conduceți, prin prisma misiunii ei instituționale? Ce rol joacă aceasta în spațiul învățământului vasluian?
D.C.N.: Misiunea Școlii Gimnaziale Constantin Parfene este aceea de a oferi o educație de calitate, bazată pe inovație și pe diversificare, centrată pe interesele elevilor, părinților, comunității, realizată în dialog și prin parteneriat, într-un spațiu deschis care oferă oportunități egale tuturor elevilor, conform aspirațiilor și aptitu­dinilor acestora, în vederea adaptării  la o societate în schimbare și la un mediu social concurențial.
Școala Gimnazială Constantin Parfene se poate mândri cu un număr de 675 de elevi, un corp profesoral de excepție, format din 42 cadre didactice, mulți dintre ei cu specializări în străinătate, și un personal didactic auxiliar și nedidactic foarte bine pregătit profesional. Calitatea resursei umane din școala noastră contribuie la prestigiul instituției atât pe plan local, cât și național. Vorbim de o școală cu tradiție în învățământul vasluian, recunoscută pentru rezultatele remarcabile ale elevilor la examenele și olimpiadele naționale. Aș menționa procentul de promovabilitate la evaluarea națională (clasa a VIII-a – 100%, în 2013 și 98,3%, în 2015) și participanții la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare (6 elevi – 2012/2013, 9 elevi – 2013/2014, 11 elevi – 2014/2015).
În acest an școlar funcționează 25 de clase: 11 clase pentru gimnaziu și 14 clase pentru învățământul primar, din care 3 sunt organizate în alternativa educațională „Step by Step”, implementată în anul 2001. Școala oferă elevilor programe de pregătire suplimentară care vizează remedierea școlară, pregă­tirea examenelor naționale și asigurarea perfor­manței, precum și servicii de suport educațional – logopedie, consiliere școlară, sprijin pentru copiii cu dificultăți de adaptare școlară. Programul „Școala după școală” inițiat din acest an școlar în colaborare cu asociația părinților, sub titlul Cetățeni în Europa, completează oferta educațională cu activități educative și de recreere.
Localul școlii, complet renovat, se înscrie în categoria clădirilor de patrimoniu, o adevărată bijuterie în peisajul arhitectural vasluian. Corpul A datează din anul 1893, iar corpul B din anul 1929. Pe 25 mai 2013 am sărbătorit 120 de ani de existență a școlii, printr-o amplă manifestare organizată sub genericul Dialog între generații, care a prilejuit întâlnirea emoționantă a câtorva generații de profesori și de elevi absolvenți ai școlii, precum și dezvelirea bustului lui Constatin Parfene, patronul spiritual al școlii.
C.P. Care sunt direcțiile principale ale viziunii dumneavoastră manageriale în vederea promovării unui demers educațional calitativ?
D.C.N. Pot să vă răspund la această întrebare prin prezentarea viziunii școlii, asumată încă din anul 2006, prin Planul de dezvoltare instituțională: „Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui va fi recunoscută pe plan local, județean și național pentru: oferta educațională diversă și de calitate care să răspundă intereselor tuturor beneficiarilor; competențele do­bândite de elevi în funcție de aspirațiile și aptitudinile acestora, prin programe de educație dife­ren­țiate/individualizate; experiența cadrelor didactice dobândită prin programe de perfecționare specifice și printr-o puternică motivație; posibilitățile diverse de implicare a părinților în viața școlii; parteneriatele educaționale realizate cu instituții reprezentative ale comunității locale; experiența acumulată prin deru­larea de proiecte cu finanțare extrabugetară”.
C.P.: Care este imaginea Școlii Gimnaziale Constantin Parfene pentru comunitatea locală și pentru învățământul românesc, în general? Ce parteneriate derulați?
D.C.N.: Paginile de istorie a școlii noastre sunt scrise odată cu cele ale învățământului vasluian, care numără peste 170 de ani de existență. Școala Gimnazială Constantin Parfene este recunoscută în comunitatea locală ca o instituție de învățământ care oferă o educație de calitate, fapt confirmat și de interesul constant al părinților față de școala noastră. Absolvenții noștri își continuă studiile la cele mai bune licee din oraș, păstrează legătura cu școala și mulți dintre ei revin, oferindu-și sprijinul ca părinți sau cadre didactice. Ne mândrim cu realizări pe plan național și, între acestea, aș menționa: obținerea certificatului de „Școală Europeană” de două ori consecutiv, în 2011 și în 2014, când am reușit performanța de a ne clasa pe primul loc la nivel național; obținerea diplomei de „Laureat” pentru revista școlii „Dorința”, la faza națională a concursului revistelor școlare în 2014 și 2015; medalia de bronz obținută de elevul Andrei Popa la concursul internațional de informatică Schumen, Bulgaria, 2013; organizarea Simpozionului Național “Educația de calitate – o preocupare a școlii de azi” (din 2008); organizarea concursului interjudețean de creație literară și plastică “Ion Creangă – cel mai frumos mărțișor al românilor”, aflat la ediția a IX-a. Școala noastră are o experiență vastă în derularea de parteneriate cu finanțare europeană, atât prin programul Comenius (3 proiecte), cât și prin noul program Erasmus +: proiectul de mobilități școlare -„Spre școala secolului XXI prin învățarea centrată pe competențe cheie” (2014-2016), care contribuie la lărgirea dimensiunii europene a școlii prin participarea unui număr de 18 cadre didactice la cursuri de formare la nivel european și implementarea rezultatelor formării la nivelul școlii; parteneriatul strategic între școli – Creative European School: C.L.I.C.K (2015-2017) la care participă Lituania, Grecia, Italia, Spania, Portugalia și România.
M.M.C.: Școala noastră poartă numele lui Constantin Parfene, eseist, filolog, profesor doctor al Facultății de Litere din cadrul Universității Al.I. Cuza, din Iași, reprezentând o instituție simbol pentru comunitatea locală. Obținerea Certificatului European Language Label în 2014 pentru produsele unui proiect european desfășurat în școală este o altă reușită de care suntem mândri. Prin organizarea Simpozionului Internațional „Educația de calitate – o preocupare a școlii de azi” am adus alături de noi cadre didactice din întreaga țară și din Europa, pentru un real schimb de experiență. Proiectele derulate au devenit modele pentru alte școli, la fel ca și produsele obținute în cadrul parteneriatelor europene. În prezent, școala noastră derulează 12 proiecte locale și interjudețene în parteneriat cu alte școli, grădinițe și alte instituții. Printr-un efort comun susținut ne-am autodepășit și dorim să arătăm tuturor că se poate.
C.P.: Ce oferă Biblioteca Școlii Gimnaziale Constantin Parfene din Vaslui, în materie de colecții, servicii și programe de formare?
M.M.C.: Misiunea unei bibliotecii școlare se identifică cu misiunea școlii și anume să faciliteze îndeplinirea și dezvoltarea obiectivelor educației. Biblioteca Școlii Gimnaziale Constantin Parfene a fost înființată în anul 1971, având un număr de 4.410 volume preluate din fondul Bibliotecii Liceului Mihail Kogălniceanu, iar primul bibliotecar a fost învățătorul Zaharia Constantin. Astăzi, biblioteca este administrată de doamna Olga Valeria Grijincu, un bibliotecar de excepție. În prezent, biblioteca deține 13.743 de volume, colecțiile având caracter enciclopedic și fiind organizate sistematic, dispune de o sală de lectură cu acces la Internet și o sală de împrumut cu acces liber la raft.
Din dorința de a răspunde solicitărilor utilizatorilor, am depus eforturi pentru cumpărarea unui soft de bibliotecă. Cu toate că documentele existente răspund în mare parte cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu, se resimte lipsa financiară în alocarea fondurilor, atât pentru achiziția de carte nouă din diverse domenii, cât și pentru tehnologia specifică acestui segment al educației, care ar aduce un plus de atracție și  satisfacție.
Serviciile oferite de bibliotecă sunt: împrumut la domiciliu; studiu la sala de lectură; accesul la colecțiile altor biblioteci, prin împrumut interbibliotecar; rezervarea colecțiilor; inițierea elevilor în tehnicile biblioteconomice și în utilizarea tehnologiilor și a instrumentelor de informare și comunicare; semna­lizarea noilor achiziții; formare profesională; derularea de programe și proiecte culturale și educaționale în vederea redescoperirii gustului pentru lectură. Aș menționa câteva dintre aceste programe: „Istoria cărții”, „În vizită la urmașii lui Gutenberg”, „Lumina din raft”, „O carte citită, o comoară descoperită”, „Prietenii celebre”. Victor Eftimiu numește anii de școală „anii lecturilor”, îndemnând astfel: „Folosiți acești ani minunați ca să dobândiți sentimentele cele mai nobile și cunoștințele cele mai vaste, comoara de preț pe care prezentul vostru o dăruiește minunatului vostru viitor.”
C.P.: Ce planuri și  proiecte de viitor aveți înscrise pe agenda dumneavoastră?
D.C.N.: Iubesc meseria de profesor, iar planurile de viitor se leagă de profesia și de familia mea. Îmi doresc să fiu sănătoasă, să pot împărtăși elevilor mei din frumusețea acestei științe fascinante care este fizica, să le stimulez dorința de cunoaștere, gândirea creativă și obținerea de rezultate remarcabile la această disciplină.
M.M.C.: Mereu gândim în perspectivă și planificăm activități care să ne ajute să ne menținem la standarde ridicate. Accentul cade pe activitățile școlare și extrașcolare care să ajute la formarea elevilor noștri ca viitori cetățeni europeni proactivi. Acordăm o atenție deosebită atingerii performanței școlare care necesită efort și ore de pregătire suplimentară. Suntem preocupați de motivarea elevilor pentru a învăța, de valorificarea potențialului acestora, prin utilizarea unor metode interactive, atractive. Conștienți fiind de importanța parteneriatelor la nivel european, ne propunem derularea unor proiecte de diseminare a bunelor practici cu școli din țări europene, care să ne ajute în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în societatea actuală.
C.P.: Un gând pentru cititorii revistei „Tribuna Învățământului”.
D.C.N.: Sănătate și încredere în viitorul învăță­mântului românesc!
M.M.C.: Educația este viitorul României, de aceea nu trebuie neglijată. Școala trebuie să fie o prioritate nu doar pentru elevi și părinți, ci și pentru toți factorii de decizie.
Interviu realizat de Carmen Pesantez,
Biblioteca Centrală Universitară Carol I– Secția Pedagogică I.C. Petrescu