Modele de bune practici în Grădiniţa „Floare albastră“, prin programul Erasmus+ „From teacher to teacher“

37

Participarea cadrelor didactice din Grădiniţa „Floare albastră“, în acest an şcolar, 2017-2018, la formare profesională prin proiectul „From teacher to teacher“, derulat în cadrul programului Erasmus+, ce a avut loc în orașul Shumen din Bulgaria, a avut un impact pozitiv atât asupra celor care au participat direct la formare, cât și asupra celorlalte cadre didactice, deoarece la revenirea lor în ţară s-au împărtăşit modele de bune practici. Printre subiectele discutate în formare a fost și „Utilizarea tehnologiei moderne în activitățile didactice din grădiniță“, urmat de activități demonstrative.
În fiecare zi vedem tot mai mulţi preşcolari din grădiniţă care sunt atraşi şi receptivi de acele activităţi educaţionale în care educatoarea utilizează soft-urile educaţionale, calculatorul, ceea ce reprezintă o nouă viziune de învăţare eficientă, prin utilizarea metodei instruirea asistată de calculator, fără însă a minimaliza importanţa folosirii metodelor didactice tradiţionale, clasice, sau activ-participative. Învăţământul românesc, respectiv educaţia timpurie la vârsta preşcolară, a înregistrat o continuă transformare şi dezvoltare sub aspectul conţinutului, metodologiei şi strategiilor didactice folosite în procesul instructiv-educativ. Procesul de predare-învăţare-evaluare la vârsta preşcolară a cunoscut noi dimensiuni, utilizarea noilor tehnologii în educaţie reprezentând un plus de experienţă dobândit de preşcolari,  o specifică legătură mai strânsă cu practica, pentru că ei şi acţionează în acelaşi timp, ceea ce îi va conduce pe viitor la o pregătire eficientă în concordanţă cu cerinţele unei societăţi tot mai digitalizate. Știut fiind faptul că toate activităţile din grădiniţă au la bază jocul, acesta fiind principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, am utilizat strategii moderne, respectiv jucării interactive, pe care copiii preşcolari din Bulgaria şi cadrele lor didactice le utilizau cu succes în instruirea preşcolarilor, deoarece învăţarea prin joc s-a dovedit a fi cea mai eficientă metodă practicată în grădiniţă.
Pornind de la faptul că în educaţia preşcolară, dar şi la celelalte niveluri de învăţământ utilizarea tehnologiei moderne îi ajută pe copii să aibă un mai mare grad de concentrare în timpul activităţilor, prin creşterea stabilităţii şi angajarea lor mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor didactice, am proiectat la grupa mijlocie o activitate de matematică, folosind într-una din  secvenţele activităţii, la asigurarea retenţiei o jucărie interactivă de tip „albinuţă“ (bee-bot),  de care preşcolarii au fost foarte încântaţi şi interesaţi.
Astfel, în timpul desfăşurării activităţii de matematică cu preşcolarii de la grupă am  constatat că învăţarea conţinuturilor s-a realizat într-o manieră activ participativă, copiii fiind puşi în situaţia de a practica în cadrul acestei activităţi de consolidare a numeraţiei în limitele 1-4, cu ajutorul jucăriei interactive „albinuţa“, sarcini didactice privind raportarea numărului şi cifrei la cantitate, prin apăsarea tastelor de deplasare a jucăriei de la cifră la simbolul ce era reprezentat printr-o imagine, corespunzătoare cantităţii. ( ex: cifra 3 corespunde imaginii cu trei lalele, cifra 4 corespunde imaginii cu patru buburuze etc). Utilizarea jucăriei interactive „albinuţa“ în activitatea de matematică, ce a avut rolul unui element de joc, a contribuit la angajarea copiilor în sarcini ludice, la rezolvarea de probleme, ceea ce a avut ca rezultat imediat învăţarea matematicii într-un mod distractiv, antrenant  şi dinamic. Acest mijloc de învăţământ modern poate fi introdus în educarea copiilor preşcolari la activitatea de matematică privind consolidarea numeraţiei şi în limitele 1-10, cu sarcini didactice diferenţiate în funcţie de scopul urmărit.
Preşcolarii practică cu plăcere asemenea activităţi didactice, care conduc către reuşita, succesul educaţional pe care ni-l do­rim, deoarece prezentarea şi organizarea conţinuturilor cu ajutorul  materialelor de sprijin PPT, a calculatorului şi a jucării­lor interactive le trezeşte interesul de a participa, îi mobilizează, activează, le dezvoltă iniţiativa, prilejuindu-le trăiri emoţionale plăcute. Copiii sunt motivaţi, iar atunci când lucrează în grup pentru realizarea unor sarcini se constată  şi o coeziune a grupu­lui, o plăcere de a lucra împreună, ceea ce vine şi în sprijinul promovării incluziunii sociale în rândul copiilor preşcolari, egalizarea şanselor la educaţie pentru toţi copiii.
Desfăşurarea unor activităţi bazate pe acţiunea concretă cu obiectele, utilizarea tehnologiei moderne, respectiv a jucăriilor interactive în procesul instructiv-educativ le trezeşte preşcolarilor interesul pentru activităţile educaţionale în general, le stimulează gândirea, creativitatea, iniţiativa, aceştia experimentând emoţii pozitive prin angajarea în sarcini plăcute,  ceea ce îi determină să participe cu plăcere, veselia şi satisfacţia plăcerii de a învăţa instalându-se cu uşurinţă pe chipurile lor.
Pentru a răspunde trebuinţelor, nevoilor actuale ale copiilor din societatea de astăzi, noi, cadrele didactice, putem proiecta şi desfăşura activităţi didactice, folosind jucării interactive în majoritatea domeniilor experienţiale.
Spre exemplificare, la Domeniul Ştiinţe – Cunoaşterea mediului putem utiliza jucării interactive  la tema  „Animalele domestice şi puii lor“, preşcolarii având sarcina didactică de a realiza asocierile (vacă-viţel, capră-ied, cal-mânz etc), la  tema „Mijloacele de transport şi mediile lor – aerian, terestru, pe apă“, preşcolarii vor avea sarcina didactică de a realiza asocierile potrivite (vapor-apă, avion-aer, autobuz-terestru),  la „Meserii/profesii şi unelte specifice fiecărei meserii/profesii“, asocierea profesiei/meseriei cu unealta specifică potrivită fiecăreia etc.
Şi în activităţi de educarea limbajului se pot utiliza în anumite secvenţe ale activităţii jucăriile interactive prin realizarea unor sarcini didactice de asociere sunet iniţial – cuvânt, de identificare a formei de singular şi plural a obiectelor, prin identificarea imaginii de singular-plural cu ajutorul jucăriei interactive, în formularea de propoziţii, pe baza imaginii la care se opreşte „albinuţa“, ce a fost în prealabil activată prin apăsarea tastelor de deplasare, dar şi în activităţile integrate.
Din acest punct de vedere, considerăm că formarea cadrelor didactice din grădiniţa noastră prin proiectul Erasmus+ „From teacher to teacher“  reprezintă o imensă oportunitate şi o expe­rienţă profesională câştigată, ce va conduce cu siguranţă la îmbună­tăţirea strategiilor didactice în ansamblu folosite în procesul instructiv-educativ, venind astfel în sprijinul copiilor  preşcolari, de a învăța într-un mod cât mai atractiv.
Jucăriile interactive reprezintă mijloace de învăţământ mo­derne, atractive, pe care le putem introduce cu succes în activi­tăţile educaţionale desfăşurate cu copiii preşcolari de la grupă, stimulând creativitatea educabililor, iniţiativa, încurajând astfel comunicarea didactică între profesor-copii.
Prof. înv. preşc. Ștefania Antonovici,
Ioana Carina Badea,
Grădiniţa „Floare albastră“, sector 4, Bucureşti