„În Prahova, interesul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor este în continuare ridicat, ca şi în anii anteriori“

2

Interviu cu prof. Nicolae Angelescu, inspectorul general al ISJ Prahova


Stimate domnule inspector general, cu ce rezultate s-au încheiat examenele naţionale la nivelul judeţului Prahova? Să începem cu examenul de admitere în liceu, cu evaluarea naţională la clasa a VIII-a.
Pentru buna desfăşurare a Evaluării Naţionale, în judeţul Prahova au fost organizate 157 centre de examen, la care au fost arondate cele 161 de unităţi şcolare care au avut absolvenţi de clasa a VIII-a.
La probele scrise din cadrul Evaluării Naţionale au fost înscrişi 5.183 elevi, prezenţi fiind 5.097 elevi la Limba şi literatura română şi 5.084 elevi la proba de Matematică, ceea ce reprezintă o prezenţă de 98,08% la ambele probe.
În toate cele 157 de unităţi de învăţământ, centre de examen, în care s-au organizat probe au fost asigurate condiţii optime, apreciind că, în toate momentele, Evaluarea Naţională s-a desfăşurat în depline condiţii de normalitate, cu respectarea strictă a Metodologiei şi a Procedurilor valabile. În acest an şcolar, evaluarea lucrărilor elevilor prahoveni s-a realizat, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, pe baza unei repartiţii realizate la nivelul ministerului, într-un alt judeţ, judeţului Prahova revenindu-i sarcina de a evalua lucrările candidaţilor din alt judeţ. Evaluarea în judeţul Prahova s-a realizat în două centre, unde au fost evaluate 5.143 lucrări de Limba română şi 5.133 lucrări de Matematică.
În perioada de depunere a contestaţiilor, candidaţii din judeţul Prahova au depus 385 de solicitări pentru reevaluarea lucrărilor de Limba română şi 321 lucrări la Matematică.
Rezultatele finale fiind unele bune, dacă ne referim la note peste 5, la Limba şi literatura română avem un procent de 94,15%, cu 45 de note de 10, la Matematică note peste 5 avem în procent de 79,09%, cu 151 note de 10. Cumulate, avem un procent de 87,60% medii peste 5 şi 11 medii de 10 la nivel judeţean. Sigur, procentul mediilor peste 5 este unul ridicat, locul 3 la nivel naţional, şi reprezintă un motiv de încredere în actuala generaţie de absolvenţi de clasa a VIII-a. De altfel, aceste medii foarte bune au contribuit la un nivel ridicat de ocupare a locurilor de la liceu în prima etapă de admitere în învăţământul liceal. Trebuie să remarc şi faptul că avem patru absolvenţi care au avut media de admitere 10.
Analizând rezultatele la nivelul fiecărei unităţi, se observă că, din cele 161 de unităţi cu absolvenţi de clasa a VIII-a, un număr de 44 de unităţi au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%, iar cel mai mic procent este de 20%.
Rezultatele Evaluării Naţionale reflectă în mod real nivelul de pregătire al elevilor, dar credem că există resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o organizare mai eficientă a lecţiilor, o monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, aplicarea de programe ameliorative, în special la şcolile unde procentul mediilor peste 5 este mic, utilizarea mai strictă a criteriilor de performanţă în acordarea calificativelor cadrelor didactice.
Bacalaureatul, sesiunea din vară, cum a decurs? Sunteţi mulţumit de rezultate?
Examenul de Bacalaureat din judeţul Prahova a fost organizat şi s-a desfăşurat în baza Ordinului MECS nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2017 şi, respectiv, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat aprobată prin ordinul M.E.C.T.S nr. 4.799/31.08.2010, cu respectarea strictă a Procedurilor emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Anul acesta, în judeţul Prahova s-a organizat sesiunea specială a Examenului de Bacalaureat, la care au participat 220 de obsolvenţi de liceu din toată ţara. Revenind la organizarea examenului pentru absolvenţii prahoveni, s-au constituit în sesiunea iunie-iulie, pentru susţinerea probelor de competenţe lingvistice şi digitate, 43 de centre de examen, iar pentru probele scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal – 15 centre de examen cu patru subcomisii şi două centre zonale de evaluare.
Comisia judeţeană de bacalaureat a luat măsuri privind finanţarea acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2017, astfel încât, la data începerii probelor de competenţe lingvistice şi digitale, în fiecare centru de examen/evaluare, logistica necesară desfăşurării examenului de bacalaureat era în stare de funcţionare.
Tot pentru buna desfăşurare a probelor au fost solicitate operatorilor de energie electrică, cablu şi internet asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat.
Centrele de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare au dispus de un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare (minimum trei), calculatoare (minimum trei), în general am asigurat toată dotarea necesară pentru buna funcţionare a lor, evident s-a asigurat supravegherea audiovideo aşa cum este solicitată de procedurile în vigoare.
În sesiunea iunie-iulie 2017 s-au înscris un număr de 5.274 de candidaţi, proveniţi de la 52 de unităţi de învăţământ liceal. Rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare, am obţinut un procent de promovabilitate de 78,18%, cel mai mare din ultimii 10 ani, în clasamentul realizat de Ministerul Educaţiei Naţionale fiind pe locul 9, media pe ţară fiind de 72,87%.
Aşa după cum bine se ştie, şi la acest examen evaluarea lucrărilor scrise s-a realizat în centre de evaluare din alt judeţ, iar, la rândul nostru, în Prahova s-a realizat evaluarea lucrărilor candidaţilor dintr-un alt judeţ.
În Prahova au fost depuse 1.500 de solicitări de reevaluare a lucrărilor, un număr mai mic faţă de anul trecut, cele mai multe fiind pentru Limba şi literatură română, 607.
În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 3.652 de candidaţi promovaţi provin din promoţia 2016-2017 (84,15% rată de reuşită), iar 207 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (34,73% rată de reuşită). Doi candidaţi au reuşit să obţină media 10, unul de la Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu din Câmpina şi unul de la Colegiul Naţional Nichita Stănescu din Ploieşti, de remarcat că avem şi o unitate şcolară cu procent de promovabilitate 100%, Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, dar şi 11 unităţi cu procente de promovabilitate mai mari de 90%.
Sigur, la nivelul unităţilor şcolare, fiecare echipă managerială va analiza atât modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2017, cât şi corectitudinea activităţii depuse de profesorii evaluatori, asistenţi şi membrii comisiilor. Consiliile profesorale şi colectivele de catedră vor lua în discuţie rezultatele obţinute de către elevi cu exemplificări concrete, căutând şi soluţii de ameliorare a rezultatelor, acolo unde se impun, respectiv de asigurare a rezultatelor foarte bune obţinute.
La nivel naţional, Concursul de Titularizare a dezamăgit din nou. Cum au stat lucrurile în judeţul Prahova?
Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate – sesiunea 2017 a fost organizat conform prevederilor art. 61 – art. 81 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2017-2018. Având în vedere numărul mare de cereri de înscriere la concurs – 1.059 candidaţi, au fost organizate trei centre pentru redactarea lucrărilor scrise, iar inspecţiile speciale/probele practice au fost susţinute în perioada 1-12 iunie 2017 în peste 50 de unităţi de învăţământ.
În Prahova, interesul pentru ocuparea posturilor/catedrelor este în continuare ridicat, ca şi în anii anteriori. Numărul de 1.059 de cereri plasează judeţul Prahova între primele cinci judeţe. Această situaţie poate fi explicată şi prin oferta de posturi/catedre declarate vacante pentru ocupare pentru perioadă nedeterminată (titularizare) – 183 posturi/catedre, mai multe decât alte judeţe la un loc. Sigur, nu toţi canditaţii înscrişi se prezintă la concurs, la susţinerea probei scrise, deoarece unii dintre candidaţii înscrişi, care au validat fişa de înscriere, optează la repartizare în baza notelor obţinute în anii anteriori, folosindu-se de principiul continuităţii.
Anul acesta nu au fost înregistrate tentative de fraudă, numărul de candidaţi retraşi înscriindu-se în ponderea din anii anteriori. De asemenea, în centrele de evaluare a fost anulată o singură teză, fapt ce denotă atenţia pe care comisia judeţeană a acordat-o instruirii candidaţilor. În judeţul Prahova, având în vedere cele cinci note de 10 (Limba germană, învăţători, Matematică, profesor consilier, estetică), dar şi procentul de 51,52% medii mai mari sau egale cu 7, considerăm că aceste rezultate obţinute sunt meritorii, fiind peste media înregistrată la nivel naţional, asigurându-se ocuparea tuturor posturilor scoase la concurs, şi să nu uităm că rezultatele concursului reprezintă o bază de încadrare pe posturile/catedrele/orele vacante/rezervate publicate pentru ocupare în anul şcolar 2017-2018.
De curând au avut loc şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de directori şi directori adjuncţi. Cu ce rezultate?
La fel ca toate celelalte examene organizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Prahova, şi concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct a fost organizat cu respectarea strictă a Metodologiei de organizare aprobată prin ordinul MEN 3.969/30.05.2017 şi a tuturor procedurilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi, respectiv, Inspectoratul Şcolar Prahova. Au fost scoase la concurs un număr de 134 de funcţii de director şi director adjunct, rămase neocupate după sesiunea septembrie-noiembrie 2016. La finalul perioadei de înscriere, Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar a validat participarea a 103 candidaţi, pentru 40 de poziţii nefăcându-se nicio solicitare. În urma desfăşurării probelor de concurs au fost ocupate 82 funcţii de director şi director adjunct, rămânând în acest moment un număr de 52 de funcţii neocupate.
Examenul a dovedit o bună pregătire a candidaţilor, proba scrisă a fost promovată de 95 de candidaţi din cei 102 prezenţi. La final am avut patru candidaţi care au candidat pentru mai multe funcţii şi au fost declaraţi admişi, fiind necesar să opteze pentru una dintre funcţii, dar şi un număr de opt candidaţi care au fost declaraţi admişi la toate probele, dar care, clasându-se în ordinea punctajelor pe locul doi, nu au ocupat nicio funcţie. Considerăm că în acest moment în sistemul de educaţie prahovean avem un corp de manageri bine pregătiţi, dornici să pună în practică obiectivele din Proiectele de Dezvoltare Instituţională prezentate la concurs.
Elevii sunt încă în vacanţă, dar mai este puţin până la debutul noului an şcolar. Care sunt urgenţele pentru şcoala prahoveană înainte de începutul unui nou an şcolar?
Desigur, suntem în perioada de vacanţă şcolară, dar aşa cum v-aţi dat seama, programul la Inspectoratul Şcolar a fost şi este în continuare unul extrem de încărcat, organizarea acestor examene fiind o activitate de mare răspundere şi responsabilitate. Din 15 august se accentuează preocupările pentru organizarea examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, pentru bună organi­zare a examenelor de corigentă şi a etapei a treia de admitere în învăţământul liceal şi profesional.
Aşa cum intuiţi, activitatea inspectoratului nu constă doar în organizarea acestor examene, este adevărat, activităţi de mare impact media, dar trebuie să asigurăm şi cadrul necesar pentru a începe un nou an şcolar în condiţii optime. Ne preocupă acum manualele şcolare, activitatea în depozitul de carte este una foarte atent monitorizată, ne asigurăm că avem stocul de manuale necesare, ţinem legătura cu administraţiile locale pentru a interveni acolo unde este necesar, astfel încât la 1 septembrie toate unităţile şcolare să posede toate autorizaţiile necesare. Inspectoratul şcolar, reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale în teritoriu, joacă un rol important în implementarea şi dezvoltarea măsurilor prevăzute în programul de guvernare.
Suntem interesaţi să avem şcoli echipate corespunzător, să asigurăm un învăţământ de calitate, care să ofere o şansă reală de integrare în societate a fiecărui tânăr. Asigurăm consiliere şi urmărim buna desfăşurare a programelor sociale promovate de guvern şi care se adresează elevilor, depunem eforturi pentru dezvoltarea programului „Şcoală după şcoală“, a învăţământului profesional dual şi, în general, promovăm iniţiativele care încurajează dezvol­tarea abilităţilor de antreprenoriat.
Evident, ne gândim şi la colegii profesori, care au dreptul la condiţii cât mai bune în care să îşi desfăşoare activitatea, la oportunităţi pentru avansare în carieră, ajutând astfel la promovarea calităţii, competenţei şi profesionalismului.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU