Educație Timpurie Incluzivă și Calitate

Educație Timpurie Incluzivă și CalitateÎn ultimele decenii se discută tot mai mult în literatura de specialitate despre tematica Educației Timpurii ca un domeniu de formare și cercetare și de noi preocupări ale specialiștilor și practicienilor din domeniul educațional.

Dovezi din domeniile psihologiei, neurologiei, nutriției, sociologiei, pedagogiei și chiar economiei, cumulate, aduc un plus de argumente privind faptul că anii copilăriei mici sunt cruciali în dezvoltarea inteligenței, a comportamentelor sociale (Kjørholt & Qvortrup, 2012; Lantieri, 2017; Stan, 2016; Vrășmaș, 2014), dar și a caracterului (Hekman, 2014).

Argumente serioase au venit și din perspectiva economică a investiției în educația timpurie, ceea ce ar însemna că toate resursele materiale și umane pe care le înrolăm în acest tip de educație își dovedesc eficiența din plin în dezvoltarea ulterioară a personalității umane care este integrată social și profesional și se implică, la rândul ei, în dezvoltarea comunității.

Specialiștii agreează ideea conform căreia calitatea serviciilor de educație timpurie și, implicit, calitatea profesioniștilor implicați în educația timpurie asigură copiilor șanse reale de succes școlar și de integrare socială și profesională, ca urmare a parcurgerii unui traseu educațional optim, de care toți suntem responsabili (părinți, educatori, autorități publice etc.).

Acestea sunt argumentele-ancoră de la care a pornit scrierea proiectului necompetitiv Educație Timpurie Incluzivă și Calitate (E.T.I.C.) – ID 128215, pe care Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, le-a aprofundat și dezvoltat alături de partenerii săi: Universitatea din Pitești, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului, a organizat, în urma finalizării perioadei de implementare, ce cuprinde intervalul 9 august 2019 – 31 decembrie 2023, în data de 17 noiembrie 2023, în București, conferința de închidere a acestui proiect.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Educației și ai celor trei universități partenere: Universitatea din Pitești, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, membri ai Comitetului Național de Sprijin pentru Educația Timpurie și reprezentanți ai instituțiilor de la nivel central cu rol în dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, reprezentanți ai ONG-urilor cu o activitate recunoscută în domeniul educației timpurii și inspectori școlari pentru educația timpurie din toate cele 41 de județe și din cele 6 sectoare ale Municipiului București.

Această întâlnire de bilanț și de diseminare a rezultatelor (atât din categoria celor anticipate la începutul perioadei de implementare, cât și din categoria celor care s-au dezvoltat în mod cu totul neașteptat și care au adus plusvaloare proiectului) a evidențiat bune practici în educația timpurie și a pus bazele unor direcții de viitor pentru domeniul educării și îngrijirii timpurii a copiilor. În acest sens, multe dintre prezentările realizate în cadrul evenimentului au privit dincolo de rezultatele proiectului și au evidențiat valoarea adăugată a acestuia în raport cu dezvoltările înregistrate în domeniul educației timpurii, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației antepreșcolare, în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe.

Complementar, cele două obiective specifice au urmărit:

 • dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor antepreșcolari la serviciile de educație timpurie;
 • asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în EÎTC (Educația și Îngrijirea Timpurie a Copilului).

Primul obiectiv specific (OS1) a vizat, așadar, dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor antepreșcolari la serviciile de educație timpurie. Acesta s-a realizat prin prisma a două activități de bază:

 • Elaborarea cadrului organizatoric și de funcționare a educației timpurii, ca suport pentru implementarea unor servicii de educație timpurie antepreșcolară de calitate.
 • Dezvoltarea unei campanii de conștientizare, la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii. Aceasta a contribuit la realizarea următorilor indicatori: cadru instituțional la nivel de educație timpurie și cadru curricular național la nivel de educație timpurie.

Al doilea obiectiv specific (OS2) a ur­mărit asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și în­grijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în EÎTC.

Acest obiectiv specific s-a realizat prin formarea profesională specializată unitară, continuă a cadrelor didactice din EICP și a contribuit la realizarea ur­mătorilor indicatori:

 • personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc.;
 • personal didactic/experți în dezvoltare curriculară/autori de manuale și auxiliare curriculare care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/certificat.

Grupul-țintă s-a constituit din 2.600 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, dintre care:

 • 223 de mentori (formați printr-un program unitar de formare, realizat de universitățile partenere);
 • 94 de experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar (formați printr-un program unitar de formare realizat de universitățile partenere);
 • 2.283 de cadre didactice (educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copiii antepreșcolari și preșcolari din zone defavorizate, educatori puericul­tori (formați „în cascadă“ de că­­tre experții din cadrul universităților partenere, în colaborare cu mentorii formați anterior).

Menționăm unele dintre cele mai importante rezultate așteptate ale proiectului:

 • Înființarea, prin ordin de ministru, a Comitetului Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET), organ consultativ și de validare administrativă a unor documente sau măsuri pedagogice, organizatorice și de sistem, ca parte a politicii Ministerului Educației în domeniul educației timpurii (20 de membri, persoane desemnate atât de la nivelul Ministerului Educației și al instituțiilor sau autorităților conexe, cât și de la nivelul altor instituții centrale cu rol important în dezvoltarea educației timpurii în România, precum și din persoane de­semnate din cadrul unor organisme naționale/internaționale, care au sprijinit constant și au contribuit semnificativ la dezvoltarea educației și îngrijirii timpurii a copiilor din țara noastră). În cadrul proiectului s-au derulat 6 întâlniri ale CNSET.
 • Organizarea a 8 dezbateri: câte una în fiecare regiune de dezvoltare a României, în vederea realizării analizei SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 ani. La aceste întâlniri zonale au participat inspectorii școlari pentru educația timpurie, reprezentanți ai Direcțiilor de Sănătate Publică, reprezentanți ai autorităților publice lo­cale și ai ONG cu experiență relevantă în domeniul EÎTC, reprezentanți ai grădinițelor cu grupe de creșă și părinți; informațiile colectate au stat la baza realizării analizei SWOT menționate anterior și, în baza acesteia, cu implicarea directă a Co­­mitetului Național de sprijin pentru Educația Timpurie și a universităților partenere, a fost elaborat Documentul cadru de diagnoză și prognoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul educației timpurii în România și de sprijinire a implementării acestora cu Anexele aferente. Aceste documente se regăsesc pe site-ul proiectului www.etic.tf, la rubrica „Resurse“.
 • Derularea celor două programe de formare continuă pentru cadrele didactice din grupul-țintă. Programele au fost acreditate și derulate la nivel național, într-un mod unitar: 2.401 persoane dintre cele 2.600 de persoane beneficiare ale programelor de formare au finalizat formarea și au primit certificate.
 • Conceperea și derularea unei campanii de conștientizare, care a avut ca scop informarea opiniei publice cu privire la importanța educației timpurii și rolul acesteia în conturarea unui parcurs de succes pentru individ. Campania a fost focalizată pe două categorii de pu­­blic-țintă: public-țintă primar (opinia publică, implicit părinții copiilor antepreșcolari și preșcolari) și public-țintă secundar (Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ pre­universitar în care funcționează copii cu vârste corespunzătoare educației timpurii, respectiv familiile copiilor care frecventează unitățile de educație timpurie). În cadrul campaniei s-a realizat un clip video și cinci cartoline care se regăsesc pe pagina de Facebook a Ministerului Educației și a proiectului. Acestea au fost preluate și postate pe paginile web ale inspectoratelor școlare și – acolo unde există – pe paginile web ale unităților de învățământ preuniversitar, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

În condițiile derulării proiectului în context pandemic, precum și în contextul implementării acestuia într-o etapă favorabilă dezvoltării domeniului educației timpurii, acesta s-a dovedit a fi un deschizător de drumuri și un instrument de fa­cilitare și punere în aplicare a unor activități/măsuri de reformă, pe care le vom prezenta în continuare și pe care le considerăm ca rezultate dincolo de rezultate, cu o plusvaloare deosebită pentru sistemul de educație timpurie din România.

În această categorie se înscriu:

 • Derularea unei vizite de studiu în Reggio Emilia (Italia) pentru 42 de cadre didactice (un cadru didactic din fiecare județ al României, respectiv din Municipiul București), recrutate în baza unei metodologii de selecție elaborate de universitățile partenere, la inițiativa Ministerului Educației, și care au parcurs un curs de formare specific de 5 zile la Centrul de Formare Loris Malaguzzi. Activitatea a apărut ca o urmare firească a demersurilor Ministerului Educației de clarificare a organizării și funcționării serviciilor de educație timpurie antepreșcolară (OUG nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale).
 • 42 de cadre didactice au devenit persoane-resursă pentru inspectoratele școlare județene/al Municipiului București în procesul de coordonare metodologică a activității din creșe, ca urmare a participării la vizita de studiu anterior menționată.
 • Elaborarea a 700 de broșuri cu te­matici Reggio Emilia, broșuri care au fost distribuite către ISJ-uri/ISMB, în vederea evidențierii unor elemente, instrumente, tehnici inovative ce pot fi utilizate la cla­să, în îngrijirea/educarea copiilor antepreșcolari. Broșurile tematice vizează următoarele aspecte: Mediul Educațional în abordarea Reggio Emilia, Curriculum și evaluare în abordarea Reggio Emilia, Relația educatoare – copil în abordarea Reggio Emilia. Aceste tematici se regăsesc, de asemenea, pe site-ul proiectului, la rubrica „Resurse“ (www.etic.tf).
 • Au fost dezvoltate 192 de grupe cu specific educațional Reggio Emilia la nivelul întregii țări.
 • Au fost concepute și, ulterior, achiziționate și distribuite pachete educaționale personalizate pentru cadrele didactice de la clasă, beneficiare ale programului de formare și pentru experții în dezvoltare curriculară formați în cadrul proiectului, acestea urmând a fi utilizate în activitățile cu copiii sau, după caz, cu ca­­drele didactice, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate.
 • Cei 220 de mentori absolvenți ai programului I de formare au fost înscriși în Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar, fiind astfel integrați în Corpul național de formatori în domeniul educației timpurii. În acest context, Ministerul Educației, în parteneriat cu casele corpului didactic (CCD) din toa­te județele și din Municipiul București, a demarat, începând cu luna aprilie 2023, Programul Național de formare pentru ca­­drele didactice care lucrează cu copiii an­tepreșcolari Abilitare curriculară pentru educație timpurie. Acest program de formare este furnizat de fiecare CCD la nivelul județelor/Municipiului București, utilizând personalul format în cadrul proiectului ETIC – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (componența Corpului național de formatori în domeniul educației timpurii). În intervalul mai-octombrie 2023 au fost formate 756 de cadre didactice.

În perioada de sustenabilitate a proiectului, beneficiarii programelor de formare din cadrul proiectului ETIC urmează să își probeze competențele dobândite astfel:

A. În cazul educatoarelor/profesorilor pentru învățământ preșcolar formați la nivel local:

 • prin realizarea de activități cu co­­piii preșcolari și antepreșcolari la nivelul unității de învățământ din care provin, inclusiv activități de observare a dezvoltării copilului și de împărtășire/discutare a diferitelor situații semnalate și a modalităților de soluționare;
 • prin realizarea, în parteneriat, a unor activități educaționale la nivelul grupelor de creșă aflate în proximitatea grădinițelor (în cazul creșelor rămase în subordonarea autorităților publice locale), inclusiv prin activități de observare a dezvoltării copilului.

B. În cazul experților în dezvoltare curriculară:

 • prin implicarea lor, la nivelul ISJ/ISMB, în conceperea unor materiale educaționale și/sau, după caz, în selectarea celor mai reușite materiale educaționale și alcătuirea unor liste cu materiale recomandate, pe grupe de vârstă;
 • prin implicarea lor, la nivelul Ministerului Educației, în procesul de elaborare a standardelor specifice și a normativului de dotare minimală pentru grupele de copii din educația timpurie antepreșcolară;
 • prin implicarea lor, la nivelul ISJ/ISMB, în selectarea unor activități deosebite cu copiii antepreșcolari și preșcolari și în încărcarea acestora pe platformele locale RED.

Noțiunile acumulate în cadrul programelor de formare dezvoltate prin proiect vor fi diseminate prin cele două spații virtuale ale proiectului ETIC, îmbunătățindu-se astfel calitatea procesului educațional și în alte instituții de învățământ.

De asemenea, pentru sustenabilitatea proiectului, Centrele de Resurse pentru Educație Timpurie (CRET) dezvoltate la nivelul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești își propun să devină în următorii ani repere re­gionale în practica și cercetarea activităților educaționale desfășurate cu copiii cu vârste de la naștere la 6 ani. În acest sens, centrele intenționează să ofere materiale educaționale pentru o categorie de public mai largă decât cea formată de grupul-­țintă ETIC. Avem în vedere cadrele didactice interesate de acest domeniu, persoanele care doresc să devină experți educaționali, părinții copiilor, autorități și specialiști din domeniul educației timpurii.

În perioada de sustenabilitate a proiectului Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate – ID 128215, activitățile CRET sunt următoarele:

a) ateliere de formare pentru participanții interesați de problematica educației timpurii cu materialele acestor centre;

b) realizarea descrierii acestor materiale de învățare prin instrumente digitale (filmulețe, fotografii etc.) pentru a putea fi utilizate în proiectarea și realizarea unor activități educaționale specifice pe­­rioadei educației timpurii;

c) propunerea de proiecte educaționale care utilizează materialele educaționale de către studenții care doresc să de­vină profesioniști în educația timpurie;

d) propunerea de proiecte educaționale (în funcție de viitoarele finanțări și oportunități) pornind de la activitățile realizate și de la materialele educaționale existente;

e) utilizarea materialelor pentru realizarea cercetărilor educaționale de către studenții care doresc să studieze diverse problematici în cadrul lucrărilor de finalizare a studiilor (absolvire, licență, master) sau în cadrul unor activități/lucrări specifice formării continue (evaluări fi­nale ale cursurilor de formare continuă, lucrări de gradul I sau grupuri de cercetare);

f) dezvoltarea CRET va putea deveni oportunitate pentru crearea unui centru de cercetare și formare pentru Educație Timpurie care să deruleze diverse proiecte de cercetare/dezvoltare/formare naționale/europene cu această tematică;

g) dezvoltarea unor tematici specifice din domeniul Educației Timpurii, îmbunătățirea și publicarea (în varianta clasică sau online) a Ghidului pentru aplicarea Curriculumului pentru educație timpurie sau a unor problematici specifice.

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a optat pentru dezvoltarea unui Centru de Resurse Digitale care să pună la dispoziția utilizatorilor interesați (atât din cadrul sistemului educațional, cât și din afara acestuia) următoarele categorii de instrumente:

 • fișe de observare/analiză a comportamentului copilului de vârstă antepreșcolară;
 • ghid de interviu cu părinții;
 • fișe de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de vârstă antepreșcolară;
 • fișe de evaluare a indicatorilor privind învățarea și dezvoltarea copiilor de vârstă antepreșcolară;
 • fișe de evaluare a progresului în educația timpurie a copilului;
 • fișe de evaluare a achizițiilor motorii normale la antepreșcolari comparativ cu copiii preșcolari;
 • fișe de observare și evaluare a co­municării în cadrul grupului;
 • fișe de evaluare a conduitei de co­municare a grupului de copii;
 • fișe de observare a rolurilor de emițător/receptor al copilului de vârstă antepreșcolară;
 • fișe de evaluare a conduitei de co­municare la antepreșcolari;
 • fișe de evaluare cognitivă a copilului de vârstă antepreșcolară;
 • povestiri digitale adaptate celor cinci domenii de dezvoltare.

Programul de formare continuă adresat mentorilor și cadrelor didactice din educația antepreșcolară s-a realizat în mod unitar, prin intermediul platformei ETIC, de către universitățile partenere, în context pandemic și a fost structurat în 5 module, cu durata de 100 de ore, derulate sub formă de activități teoretice, activități practice și activități de evaluare, respectând prevederile metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului didactic din în­vățământul preuniversitar.

Curriculumul programului de formare continuă s-a bazat pe nevoile de formare identificate la nivelul personalului didactic care funcționează în instituțiile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, ce au rezultat din necesitatea adaptării rolurilor profesionale la specificul educației la vârstele timpurii, din necesitatea dezvoltării unor abilități în pas cu cerințele actuale ale educației la vârstele timpurii și adaptate nevoilor de dezvoltare ale copiilor de vârstă antepreșcolară.

Tematica modulelor a fost stabilită în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice în ceea ce privește educația copiilor antepreșcolari, fiind adaptată teoriilor actuale privind educația copiilor de vârstă timpurie și domeniilor de dezvoltare ale antepreșcolarului, fiind centrată pe următoarele conținuturi:

 • dezvoltare timpurie;
 • educație și îngrijire timpurie;
 • politici de formare a educatorului pentru educație timpurie;
 • proiectarea activităților de educație timpurie pe domenii de dezvoltare: dezvoltare socio-emoțională, dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii, dezvoltare cognitivă, cunoașterea lumii (STEM), dezvoltarea fizică, sănătatea și igiena personală, ca­pacități și atitudini în învățare; evaluarea progresului copilului; educație timpurie incluzivă, calitatea serviciilor de educație timpurie – monitorizare și evaluare.

Programul de formare a experților în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) a constat în dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce privește elaborarea de produse/documente/instrumente curriculare (manuale școlare, alte auxiliare didactice, inclusiv în format digital pentru învățământul preșcolar/antepreșcolar) în vederea ac­tualizării suportului tehnologic și curricular al instruirii în raport cu evoluția teoriilor privind predarea, învățarea și evaluarea la vârstele timpurii.

Programul de formare continuă a vizat formarea unor competențe complementare ale personalului didactic încadrat la nivel antepreșcolar/preșcolar, în domeniul elaborării suportului tehnologic și curricular al procesului educațional (manuale școlare, auxiliare didactice, in­clusiv în format digital, alte documente/produse/instrumente curriculare) și a răspuns cerințelor actuale și de perspectivă ale unei societăți dinamice, oferind instituțiilor de învățământ resurse uma­ne care pot transfera competențele achiziționate, favorizând dezvoltarea competențelor psihopedagogice. Astfel, cursanții au dezvoltat următoarele competențe:

 • capacitatea de proiectare a produselor/documentelor/instrumentelor curriculare necesare educației la vârstele timpurii din perspectiva educației centrate pe copil (respectarea profilului ­vârstei, a nevoilor de învățare individuală, diferențiată și personalizată);
 • capacitatea de a elabora produse/documente/instrumente curriculare în format digital, adaptate necesităților de învățare la vârstele timpurii.

Printre rezultatele indirecte, determinate de implementarea acestui proiect, se numără adoptarea unor acte normative importante:

 • Hotărârea de Guvern nr. 1604/2022 de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor complemen­tare de educație timpurie, inițiată de Mi­nisterul Educației.
 • Ordinul nr. 4319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.
 • Ordinul ministrului Educației, al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al ministrului Muncii și Solidarității Sociale, al ministrului Sănătății și al ministrului Dezvoltării, Lucră­rilor Publice și Administrației nr. 6424/20129/2257/3976/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie.
 • Ordinul comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății nr. 2508/4593/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din institu­țiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

În același timp, au fost elaborate propuneri privind conținutul unor acte normative care sprijină construirea legisla­ției secundare ca urmare a promovării Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile au fost avansate și susținute de către universitățile partenere, fiind avizate de către CNSET și înaintate conducerii Ministerului Educației:

 • Propunere de proiect de ordin privind formarea și funcționarea echipelor multidisciplinare de intervenție timpurie la nivelul unităților de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad).
 • Propunere de proiect de ordin privind recunoașterea și echivalarea competențelor dobândite de personalul di­dactic din învățământul preșcolar pentru a putea preda în educația antepreșcolară și promovarea unor rute flexibile de formare profesională (inițială și/sau continuă) în vederea asigurării personalului necesar calificat în cadrul serviciilor de educație timpurie antepreșcolară la nivel național (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești).

O propunere de proiect de ordin privind sistemul de monitorizare interinstituțională a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară pentru alcătuirea și asigurarea unei rețele funcționale de suport profesional acordat unităților de educație timpurie antepreșcolară (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava).

În prelungirea ETIC urmează a fi derulat proiectul PEO – Sistem Unitar de Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (SU-ETIC), aflat actualmente în etapa de definitivare și fișă.

Echipa Proiect E.T.I.C.

Articol publicat în nr. 49-50 al revistei Tribuna Învățământului