Dezvoltarea personală „la vârsta celei de-a treia copilării”

COPERTA caiet DEZVOLTARE PERSONALA CLASA A II-ACOPERTA caiet DEZVOLTARE PERSONALA CLASA I_CUCIINICVârsta micii şcolarităţi, respectiv 6/7ani – 10/11 ani, este considerată de unii autori ca a treia copilărie. Dezvoltarea personală a şcolarului mic vizează dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului, dezvoltarea psihosocială, perspective asupra cărora curricula şcolară focalizează influenţe complexe, menite să le formeze copiilor capacităţi şi strategii de învăţare (adaptarea şcolară şi de învăţare), proces ce facilitează achiziţii primordiale, care facilitează şi reprezintă principalele instrumente de învăţare ulterioară.
În ceea ce priveşte dezvoltarea psihosocială a şcolarului mic, curriculumul permite şi particula­rizează abordarea integrată a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ specifice la acest nivel de şcolaritate prin intermediul disciplinei Dezvoltare personală. Astfel, programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată ca model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care contribuie la dezvoltarea elevului prin procese educaţionale ce mută accentul de pe latura informativă pe cea formativă, acoperindu-se astfel nevoile psihologice şi sociale ale elevului şi asigurându-i-se cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea dificultăţilor de adaptare specifice vârstei.
În Planul-cadru din învăţământul primar, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe săptămână în clasele I şi a II-a, propunând să răspundă nevoilor fundamentale ale copilului la această vârstă – cunoaşterea de sine, respectul de sine, nevoile de comunicare şi relaţionare pozitivă, armonioasă cu ceilalţi, nevoia de a învăţa şi a şti să înveţe eficient şi creativ, nevoia de a face faţă provocărilor şi de a rezista presiunilor în situaţia în care universul său interacţional îşi lărgeşte progresiv aria. Odată cu începerea şcolii, disciplina Dezvoltare personală reprezintă un suport important pentru formarea la elevi a unui stil de viaţă sănătos, ca fundament al dezvoltării armonioase a personalităţii lor.
În „Nota de prezentare” a Programei şcolare pentru disciplina Dezvoltare personală clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin Ordin al Ministrului nr. 3418/19.03.2013, se arată că, „în cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă şi pentru viitor”.
Suportul didactic „Dezvoltare personală – Caietul elevului clasa I”, avizat MECS, apărut recent la Editura ARAMIS, autor Constanţa Cuciinic, conceput după noua programă şcolară, propune într-o perspectivă atractivă activităţi detaliate, care au ca scop dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima pozitiv interesele, aptitudinile, emoţiile, abilităţile de relaţionare şi comunicare, opţiunile despre învăţare.
Aşa cum prevede programa şcolară, conţinuturile învăţării „se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe domeniile Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos, Dezvoltare emoţională şi socială, Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic”. Lucrarea „Dezvoltare personală – Caietul elevului clasa I” propune elevilor conţinuturi accesibile, atractive, care-i permit să acţioneze în egală măsură în zona dimensiunii raţional-intelectuale şi cea afectiv-motivaţională, atitudinală, socială, sub îndrumarea învăţătorului, care în acest context este mentorul, consilierul copilului. Demersurile de învăţare sunt interactive şi se vizează descoperirea, problemati­zarea, activităţile de grup, cooperarea, jocul de rol, studiul de caz în contextul unei perpetue interacţiuni între elevi, între elev/elevi şi „mentorul” lor, eforturile fiind concentrate consecvent pe formarea de seturi de valori personale, sociale pe care se structurează şi se formează abilităţi fundamentale de viaţă.
De asemenea, lucrarea „Dezvoltare personală – Caietul elevului clasa a II-a”, editată tot la Editura Aramis, autor Constanţa Cuciinic, având avizul MECS şi fiind concepută după noua programă şcolară, este auxiliarul didactic la manualul „Dezvoltare personală clasa a II-a” – Editura ARAMIS, declarat c@ştigător la licitaţia de manuale 2015.
Aceste două lucrări evidenţiază domeniul dezvoltării personale abordabil la vârsta micii şcolarităţi ca pe un element-cheie al succesului formării şi autoformării elevului la această vârstă, care permite cunoaşterea şi dezvoltarea optimă a potenţialului de care dispune, premisa principală fiind aceea că dezvoltarea personală condiţionează calitatea vieţii.
Lucrările se adresează în principal elevului şi într-un plan secundar „mentorului” său (învăţător/ profesor, părinte) printr-o varietate de cerinţe adaptate exact la domeniul dezvoltării personale în şcoală, reprezentând totodată o importantă modi­ficare a ofertei curriculare în ceea ce priveşte asumarea clară de către şcoală a unor competenţe ce ţin exclusiv de zona formării şi devenirii permanente a personalităţii copiilor.
Maniera în care este abordat conţinutul programei şcolare pentru această disciplină în lucrările despre care discutăm aici acoperă o carenţă majoră resimţită până acum în şcoală: este vorba de lipsa modelului transdisciplinar, crosscurricular de proiectare şi desfăşurare a formării, şi nu a informării elevilor. Rolul profesorului se schimbă în această nouă paradigmă, el este acum facilitator de experienţe de învăţare efectivă, mediator de conflicte, model de conduite etc.
Manualul „Dezvoltare personală – clasa a II-a”, „Dezvoltare personală – Caietul elevului clasa I”, „Dezvoltare personală – Caietul elevului clasa a II-a” evidenţiază informaţii specifice domeniului abordat, exprimate în termeni şi concepte ce coagulează enunţuri sau texte scurte, corecte din punct de vedere ştiinţific, integrate coerent, tratate în mod explicit, adaptate unor situaţii de învăţare semnifi­cative, actuale, atractive, facilitând corelaţii la experienţele elevilor şi permiţând respectarea principiului accesibilităţii conform nivelului de învăţământ şi vârstei acestora, fiind în egală măsură completate de imagini sugestive, conforme informaţiei date.
Acestea traduc programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală din perspectiva informării şi antrenării elevului în propria formare şi propun derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare centrate pe dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră prin implicarea consecventă a acestuia în actul de învăţare pornind de la valorificarea experienţelor sale, fundamen­tându-se astfel autenticitatea învăţării.
Conţinuturile relevă, în tot ceea ce propun, o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt elevii la vârsta micii şcolarităţi, precum şi modul în care aceştia se comportă. Conţinuturile sunt focusate pe domeniile tematice ale programei şcolare (Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos, Dezvoltare emoţională şi socială, Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic), abordându-le în mod cuprinzător şi cooptându-i pe elevi în a conştientiza cine sunt, a analiza emoţiile pe care le simt, a interacţiona, a comunica, a identifica esenţa diversităţii, a fi motivaţi să înveţe, a se raporta la succes, a explora meseriile şi profesiile şi a exprima puncte de vedere faţă de cele preferate.
Lucrările propun o suită de activităţi integrate, într-o diversitate evidentă atât la nivel curricular, cât şi extracurricular, ceea ce girează achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă, formarea de abilităţi şi atitudini, aşa cum prevede programa şcolară.
Informaţia ştiinţifică dată prin text/imagine/ elemente multimedia este relevantă pentru forma­rea competenţelor specifice, pentru conţinu­turile propuse de programa şcolară, pentru elev, la nivel personal şi social (comunitate/societate), pentru situaţii reale din societate, implicit pentru susţinerea demersului didactic.
Conţinuturile din manual îi sunt facilitate elevului prin intermediul activităţilor participative – jocul, situaţiile de învăţare de tip „învăţăm şi experimentăm”, „exersăm şi învăţăm”, poveştile de tip terapeutic (adaptate nivelului de vârstă şi particularităţilor emoţionale specifice şcolarilor mici, cu profund mesaj formativ-educativ), discuţii în grup, activităţi pe grupe, întrebări şi situaţii-proble­mă, studiul de caz, activităţi practice, propunând o mare varietate de experienţe de învăţare, care au ca suport valorificarea a ceea ce elevii cunosc deja, dar şi a ceea ce li se propune să aprofundeze în vederea învăţării şi a formării de abilităţi de viaţă care să le certifice o dezvoltare personală optimă.
Secvenţele evaluative propuse se regăsesc pe parcursul activităţilor curente, având rol formativ-educativ, precum şi la finalul unităţilor de învăţare din perspectiva recapitulării-evaluării. Totodată, la finalul fiecărui semestru se realizează „evaluarea finală”. Evaluările permit menţinerea elevului în aceeaşi dispoziţie activ-participativă pe care o observăm pe tot parcursul manualui în cadrul activităţilor de învăţare, astfel încât se creează oportunităţi de măsurare a rezultatelor nu numai din perspectiva profesorului (pe bază de observare, feedback permanent faţă de progresul fiecărui elev, încurajarea exprimării ideilor şi a argumentelor personale), ci şi din perspectiva elevului, care devine conştient de progresul/performanţa realizată, poate fi obiectiv în raport cu rezultatele sale şi ale celorlalţi, având nenumărate situaţii în care se poate autoevalua şi implica în coevaluări.
Activităţile din manualul de Dezvoltare perso­nală clasa a II-a şi Caietul elevului clasa a II-a, cele din Caietul elevului clasa I (oferta Editurii ARAMIS, autor Constanţa Cuciinic) acoperă în totalitate competenţele/conţinuturile programei şcolare. Aceste lucrări îmbogăţesc oferta didactică prin deschiderea către schimbarea propusă implicit de programa şcolară a disciplinei Dezvoltare personală pentru învăţământul primar, centrân­du-se în mod evident pe responsabilizarea şi introspecţia dorită atât pentru elevi, cât şi pentru profesori în domeniul performanţei dezvoltării personale. Lucrările sunt destinate elevilor din clasele I şi a II-a şi în acelaşi timp pot fi valorificate nu numai de către învăţători, ci şi de către profesorii consilieri şcolari, profesorii diriginţi, care regăsesc aici multiple repere inovative, calitative de colaborare cu învăţătorii în demersurile acţionale comune de aplicare a unor tehnici eficiente de consiliere a micului şcolar. În acest sens, evidenţiem ca pe o experienţă de bună practică educaţională activitatea derulată recent la Casa Corpului Didactic Ilfov, care a facilitat prezentarea lucrărilor în rândurile profesorilor consilieri şcolari şi a profesorilor logopezi din judeţ. Apreciem şi mulţumim pentru deschiderea directorului CJRAE Ilfov, profesor Cozma Rodica şi a profesorului responsabil CDI din cadrul CCD Ilfov, Horiana Petrescu, în a sprijini informarea cadrelor didactice cu privire la conţinuturile acestor lucrări, valoarea didactică a acestora şi oportunităţile de valorificare în activitatea cu elevii. Interesul cadrelor didactice participante a fost unul pe măsură, profesorii Vasilica Bejenaru, Luciana Dumitrache, Ioana Bănulescu, Monica Luminiţa Vlad, Andreea Radu confirmând, prin opiniile dumnealor, utilitatea, oportunitatea şi valoarea din punct de vedere didactic şi psihope­dagogic al acestor lucrări, elementele de plusvaloare educa­ţională cu referinţă la abordarea inovativă, complexă şi fezabilă a domeniului Dezvoltare personală pentru micii şcolari şi nu numai.
Ana MUNTEANU