Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului Universitaria solicită aplicarea criteriilor calitative, bazate pe rezultatele din clasamentele internaționale de prestigiu, în finanțarea universităților

4

Consorțiul Universitaria s-a reunit la București, în perioada 23-25 noiembrie 2018, în cadrul întâlnirilor sale periodice. Desfășurată la Universitatea din București sub semnul apropiatei sărbătoriri a Centenarului Marii Uniri, întâlnirea s-a bucurat de participarea Universității de Stat din Chișinău, cooptată ca membră asociată în cadrul eforturilor de extindere a cooperării în domeniul învățământului superior românesc și al cercetării.
Universitățile membre ale Consorțiului, respectiv Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara, evidențiază situarea lor constantă în primele 2-4% (dintre cele 27.000 de universități din lume) în clasamentele internaționale cu cea mai mare notorietate.  Dezbaterile  desfășurate pe domeniile: academic, doctorat, internațional, cercetare, relația cu mediul de afaceri, comunicare și relații publice, activitatea studențească au evidențiat hotărârea universităților de a menține calitatea actului educațional și au formulat sugestii de optimizare.
Universitățile membre ale Consorțiului își manifestă îngrijorarea față de politicile publice privind finanțarea educației, concretizate recent printr-o rectificare bugetară negativă.
Consorțiul Universitaria consideră esențială și necesară promovarea de către Ministerul Educației Naționale a unei abordări strategice și asigurarea, împreună cu marile universități din România, a unui pact național pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu obiective strategice prioritizate și orientate pe termen lung, de minimum 20 de ani. Într-o lume globalizată, aflată în continuă schimbare, lipsa abordării strategice și rămânerea la politicile reactive este falimentară.
Reprezentanții Consorțiului Universitaria solicită revenirea la cele trei categorii de universități, și anume: de cercetare avansată și educație, de educație și cercetare științifică și universități centrate pe educație și renunțarea la politicile de generalizare prin compromisuri în sfera calității învățământului.
Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului atrag atenția asupra necesității creșterii finanțării pe student în vederea alocării, în timp, a unor niveluri similare celorlalte țări europene. În condițiile crizei economice, acest deziderat se poate realiza chiar și prin menținerea anvelopei actuale de finanțare și creșterea treptată, incrementală, într-un interval de 5-10 ani, a finanțării pe student echivalent corelată cu scăderea corespunzătoare a numărului de locuri finanțate.
Consorțiul va solicita Ministerului Educației Naționale operarea unor schimbări legislative care să permită accesul la Joint Degree, simplificarea procedurilor pentru Double Degree și finanțare suplimentară pentru universitățile din România care aplică în vederea constituirii de Rețele Universitare Europene.
Cele cinci mari universități solicită creșterea calității sistemului preuniversitar de învățământ din România prin introducerea dublelor specializări la nivelul programelor academice de studiu care oferă profesionalizare și calificare superioară pentru profesia didactică. Membrii Consorțiului evidențiază disponibilitatea de a se implica în proiectele naționale coordonate de către Autoritatea Națională a Calificărilor pentru definirea calificărilor universitare, proiectarea rezultatelor învățării și pentru stabilirea criteriilor de alocare a locurilor finanțate de la bugetul de stat.
De asemenea, Consorțiul Universitaria solicită ca repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020 și alocarea locurilor de studii/granturilor finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii din anul 2019 să aibă la bază rezultatele din rankingurile internaționale de prestigiu, în condițiile absenței unui clasament la nivel național.
Cele cinci universități vor realiza un demers comun către Ministerul Educației Naționale pentru fundamentarea cerinței de exceptare a universităților de la obligația de a diminua cheltuielile de întreținere și funcționare cu 10% până la sfârșitul anului 2018 în raport cu anul precedent, conform Art. 15 din OUG 90/2017, cât și angajarea fermă a MEN la plata obligațiilor pentru Legea 85/2016, reiterată prin Legea 95/2018, adaptată la inflație, și pentru Legea 153/2017.
Consorțiul solicită publicarea, de către CNFIS, a datelor raportate de toate universitățile privind indicatorii de calitate folosiți în acordarea finanțării suplimentare până la nivel de ramură de știință.
În vederea creșterii reprezentativității universităților membre ale Consorțiului Universitaria în circuitul european al cercetării s-a propus delegarea unui reprezentant comun în cadrul Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană (ROST).
Consorțiul Universitaria își exprimă public interesul și disponibilitatea de a se implica în participarea României  la evaluarea internațională comparativă OECD-PISA.
Participanții la dezbateri solicită emiterea unui Ordin de Ministru prin care să se revină la posibilitatea de înmatriculare a studenților străini până la finalul semestrului întâi al anului universitar. Membrii Consorțiului cer asigurarea de către MEN și CNFIS a transparenței referitoare la alocarea finanțării instituționale, publicarea on-line de către CNFIS a datelor raportate de toate universitățile pentru indicatorii de calitate folosiți pentru alocarea finanțării suplimentare, inclusiv la nivel de ramură de știință, publicarea rapoartelor anuale ale CNFIS pe anii 2016 și 2017, conform art. 219 (2) din LEN 1/2011.
Se solicită, totodată, asigurarea continuității în organizarea competițiilor de granturi și respectarea termenelor pentru call-uri prevăzute în calendarul PNCDI III și continuarea procesului de simplificare a administrării derulării granturilor de cercetare de către entități profesioniste, cu experiență în acest domeniu.
Consorțiul Universitaria susține propunerile studenților de inițiere a unei modificări a Legii Educației Naționale, astfel încât să se acorde subvenția cămine-cantine și pentru studenții înmatriculați la învățământul cu taxă, de modificare a OMEN 3392/2017, astfel încât să se clarifice că bursierii statului român pot cumula bursele respective cu bursele acordate pe criterii generale și de inițiere a unei dezbateri în privința modificării Legii Educației Naționale astfel încât să se asigure prezența studenților în raport de 25% în alegerea rectorului.
Desfășurarea lucrărilor Consorțiului Universitaria a evidențiat hotărârea fermă a celor cinci mari universități de a acționa solidar în vederea creșterii standardelor de calitate a procesului educațional din România.
Echipa de comunicare a Consorțiului Universitaria