„Ameliorarea procesului de învăţământ, dezvoltarea unei mentalităţi a calităţii în educaţie sunt obiective pe care dorim să le îndeplinim“

Interviu cu prof. Adrian Doxan, inspectorul general al ISJ Caraş-Severin


 Stimate Domnule Inspector General, concursurile organizate de ministerul Educaţiei Naţionale anul tecut pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct s-au încheiat, dar ecourile continuă să se facă auzite. Cum au fost aceste concursuri pentru judeţul Caraş-Severin si de ce au generat atâtea reacţii, mai ales negativei?
Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar a respectat, la nivelul judeţului nostru, legislaţia specifică şi, chiar dacă perioada organizării şi desfăşurării acestuia a fost stabilită în timpul anului şcolar, prin efortul întregii echipe implicate în derularea acestuia (cadre didactice, inspectori şcolari, reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale), procesul instructiv-educativ nu a fost afectat. Din cele 124 de funcţii de director şi 43 de director adjunct scoase la concurs, 91 (65 – director, 26 – director adjunct) au fost ocupate prin promovarea concursului şi 76 prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea consiliilor profesorale ale unităţilor de învăţământ. În judeţul Caraş-Severin este impropriu a se vorbi despre un ”val de reacţii”, având în vedere faptul că după publicarea rezultatelor finale s-a înregistrat o singură contestaţie.
Cu foarte puţin timp în urmă, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis un ordin menit să modice metodologia de concurs, în sensul eliminării restricţiilor privind nominalizarea pe funcţii a directorilor. Asistăm din nou, domnule profesor, la ajustările legislative practicate în ultimii 27 de ani de noii miniştri ai Educaţiei pe marginea actelor emise de vechii miniştri?
Ceea ce numiţi ajustări legislative reprezintă efecte ale unor realităţi neprevizionate, fiind generate de acestea. Referitor la judeţul Caraş-Severin, modificarea legislativă a fost aplicată în două situaţii, respectiv Şcoala Primară Ciuchici şi Şcoala Gimnazială Marga. În prima unitate, Consiliul profesoral este alcătuit din trei persoane, iar în cea de-a doua, din şase persoane. Consiliile profesorale din cele două unităţi au propus ca funcţiile de director să fie ocupate de cei care le ocupaseră până la concurs, niciun cadru didactic nedorind să-şi asume responsabilitatea funcţiei de director. Evident, o situaţie de dorit ar fi fost ca toate posturile să fi fost ocupate de persoane care să fi susţinut şi să fi promovat concursul.
Reintroducerea învăţământului tehnic dual este una dintre cele mai salutate decizii luate în ultima perioadă de timp la nivelul MEN. Cum au decurs dezbaterile publice pe marginea reintroducerii acestei forme de învăţământ?
Introducerea învăţământului dual a impus un calendar foarte strâns de elaborare a reglementărilor, consultărilor publice şi corelarea Metodologiei de fundamentare a planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin au avut loc, în data de 19.12.2016, consultările legate de varianta elaborată a Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, întâlnire la care au participat membrii CLDPS-CS, reprezentanţi ai autorităţilor locale, directorii unităţilor şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic şi reprezentantul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (C.N.D.I.P.T.).
De ce e importantă reintroducerea învăţământului dual?
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) vor derula Programul naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România”, al cărui obiectiv este schimbarea percepţiei în legătură cu acest traseu de educaţie şi formare profesională, întrucât educaţia şi formarea profesională iniţială au un rol esenţial pentru dobândirea de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi competitivă.
Introducerea învăţământului dual ca parte a învăţământului profesional şi tehnic are un impact extrem de important la nivel national, atât pentru elevi, cât şi pentru operatorii economici, care vor fi implicaţi în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere. Este ştiut faptul că învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, el asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici. Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.
Stimate Domnule General, după o perioadă destul de confuză de neînţelegeri şi înfruntări politice care au urmat alegeruilor de la sfârşitul anului trecut, avem un nou guvern si  o nouă conducere la nivelul Ministerului Educaţiei. Cum vedeţi anul 2017 pentru scoala românească?
Sperăm în menţinerea trendului ascendent al factorilor decizionali față de beneficiarii primari ai educaţiei, dar şi față de ceilalţi factori implicaţi în actul didactic. Un impact major îl va avea, cu certitudine, implementarea noului  Plan cadru pentru gimnaziu începând cu clasa a V-a, care va afecta atât viaţa elevilor, cât şi normele cadrelor didactice – reducerea numărului de ore alocat unor discipline, apariţia unor discipline de studiu noi.
Revenind la viaţa şcolii, o iarnă grea s-a abătut peste noi, toţi. S-au închis unităţile de învăţământ în Caraş-Severin? Au existat situatii speciale, care au generat probleme din cauza gerului şi a căderilor abudente de zăpadă? 
Hotărârea de a fi suspendate sau nu cursurile a fost luată în urma consultării directorilor tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul nostru, care, la rândul lor, au decis prin comunicarea cu autorităţile locale.
Ca urmare, în această perioadă au fost suspendate parţial cursurile la Grădiniţa PN Feneş – structură a Şcolii Gimnaziale Armeniş (11 preşcolari), Grădiniţa PN Fizeş – structură a Liceului Tehnologic Berzovia (55 preşcolari), Grădiniţa PP Nr. 3 Caransebeş – structură a Seminarului Teologic Ortodox ,,Episcop Ioan Popasu” Caransebeş (35 preşcolari), Şcoala Primară Ineleţ şi Şcoala Primară Dobraia – structuri ale  Şcolii Gimnaziale Cornereva (7 elevi) şi integral la Şcoala Gimnazială Copăcele (74 preşcolari) şi Şcoala Gimnazială Dognecea – corp B (74 preşcolari).
Care este agenda de lucru a Inspectoratului Judeţean Caraş-Severin în următoarea perioadă de timp?
Conform obiectivelor stabilite, în perioada menţionată se va realiza, în primul rând, evaluarea parţială a tuturor directorilor a căror detaşare a încetat în 9 ianuarie 2017. Inspectorii şcolari care coordonează disciplinele de învăţământ şi profesorii metodişti ai Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin vor efectua inspecţiile de specialitate pentru candidaţii înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, dar şi inspecţiile tematice, generale, ori de specialitate prevăzute în graficul de inspecţii al inspectoratului şcolar.
În aceeaşi perioadă se vor organiza şi desfăşura şi olimpiadele/concursurile şcolare, conform regulamentelor specifice, obiectivul nostru fiind obţinerea unui număr cât mai mare de premii la etapele naţionale ale acestor competiţii.
Pe ce direcţii veţi acţiona anul acesta, domnule profesor?
În primul rând ne dorim să putem asigura resurse materiale şi umane de calitate, să implementăm la nivelul şcolilor din judeţ o filosofie şi o practică educaţională care să-i determine pe elevi să vină la şcoală cu plăcere şi să înveţe cu plăcere. Ameliorarea procesului de învăţământ, dezvoltarea unei mentalităţi a calităţii în educaţie sunt, de asemenea, obiective pe care, alături de echipa mea, aş dori să le îndeplinim.
Aşteptările societăţii față de noul guvern sunt foarte mari. Care este atmosfera în Caraş-Severin? Cum credeti că veţi lucra cu acesta?
Atmosfera de lucru va fi caracterizată de respectarea relaţiilor instituţionale, a drepturilor şi responsabilităţilor în limitele legislaţiei şi ale regulilor umane fundamentale. Va prima interesul elevului şi al comunităţii şcolare.
Doar printr-o reală comunicare cu noua echipă ministerială, inspectoratele şcolare în general, nu doar Inspectoaratul Şcolar Caraş-Severin, vor putea să-şi îndeplinească obiectivele, pentru că nu trebuie să uităm faptul că inspectoratele şcolare reprezintă servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, organizate la nivel judeţean, care pun în aplicare strategiile şi politicile educaţionale naţionale.
 Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU