22 de universități au primit calificativ „Grad de încredere ridicat” în 2021

22 de universități au primit calificativ „Grad de încredere ridicat” în 2021

Anul trecut, 22 de universități au primit calificativul „Grad de încredere ridicat” și una a primit calificativul „Încredere”, anunță Agenția Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în raportul de activitate pentru anul 2021, aprobat în ședința Consiliului ARACIS din 25 mai 2022.

Raportul este disponibil publicului larg și tuturor părților interesate, la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raportul-de-activitate-ARACIS_2021.pdf. ARACIS precizează:

„Raportul prezintă, conform tradiției și obligațiilor legale, activitățile desfășurate de agenție pentru îndeplinirea misiunii sale, referitoare la asigurarea calității educației în învățământul superior din România, precum și activitățile care decurg din apartenența la organizații și rețele internaționale și din înregistrarea agenției în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Totodată, raportul se referă și la activitățile desfășurate de ARACIS ca agenție parteneră în cadrul proiectelor finanțate din surse naționale și internaționale, și anume «Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN»[1], «Implicarea efectivă a părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității – ESQA»[2] și «Adoptarea unei abordări reflexive a egalității de gen pentru transformarea instituțională – TARGET»[3].

În raport sunt prezentate sintetic rezultatele activităților de evaluare externă a calității educației în învățământul superior, efectuate de ARACIS. Astfel, în anul 2021 au fost finalizate 23 de evaluări instituționale, rezultând 22 de calificative «Grad de încredere ridicat» și un calificativ «Încredere». Totodată, au fost evaluate 360 de programe de studii universitare de licență, la toate formele de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță) și au fost derulate 111 evaluări de domenii de masterat, 68 de evaluări ale programelor de studii universitare de masterat, 15 evaluări ale programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și o evaluare a programului de an pregătitor de limba română pentru studenți străini.

De asemenea, în anul 2021, a fost demarat și finalizat procesul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat. Acest proces a presupus evaluarea a 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat – IOSUD (90,9% din IOSUD), precum și a fiecăruia dintre cele 398 de domenii de studii universitare de doctorat – DD (93,65% din total DD) pe care acestea le gestionează.

În ceea ce privește evaluarea externă a programelor integrate, ARACIS a susținut utilizarea Abordării Europene pentru Asigurarea Calității Programelor de studii integrate, aprobată în anul 2015 de către miniștrii educației din țările Spațiului European al Învățământului Superior. Cadrul legislativ necesar a fost creat prin adoptarea Ordonanței de urgență (OUG) nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Activitatea ARACIS de editare a unor publicații cu privire la sistemul de învățământ superior și evaluarea externă a calității educației a continuat și în anul 2021, prin publicarea Revistei pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, cât și prin intermediul publicațiilor elaborate în cadrul proiectelor QAFIN și ESQA.

Totodată, agenția a fost activă pe plan internațional, prin continuarea implicării reprezentanților ARACIS în organismele de conducere ale Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA), Rețelei Central-Est Europene a Agențiilor de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (CEENQA), Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE), precum și prin participarea la acțiunile organizate de ENQA sau în cadrul colaborării cu alte agenții ori cu alte organizații din domeniul asigurării calității în învățământul superior, cum sunt CEENQA, Rețeaua Europeană pentru Acreditarea Educației în Inginerie (ENAEE) și INQAAHE.

În scopul creșterii gradului de accesibilitate și a vizibilității informațiilor legate de activitățile sale, astfel încât acestea să ajungă la un public cât mai larg, agenția a lansat o pagină de Facebook și a început activitatea de elaborare trimestrială a Buletinului său informativ“.

[1] Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

[2] Co-finanțat din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior – Alianțele cunoașterii.

[3] Co-finanțat din Programul Orizont 2020.