Pregătiri și reglementări pentru examenele naționale

FLORIN ANTONESCU

Pregătirile în vederea examenelor naționale ale elevilor și pentru examenul și concursul cadrelor didactice se intensifică, odată cu adoptarea unor reglementări impuse de condițiile de desfășurare din acest an.

Evaluarea națională

În mod exceptional, anul acesta este programată o a doua sesiune, la care au dreptul să participe numai elevi absolvenți ai clasei a VIII-a „cu probleme medicale generate sau nu de Covid-19 sau cu orice alte probleme care pot fi dovedite”. Calendarul sesiunii este:

 • 29 iunie – proba de limba și literatura română
 • 30 iunie – proba de matematică
 • 1 iulie – proba de limba maternă.

Bacalaureat

Probele de evaluare a competențelor constau, în mod exceptional, în echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență pe baza mediilor din liceu la disciplinele respective:

-nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă – echivalarea cu media aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă. Astfel, prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele a IX-a-a XII-a, candidaților li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă

 • utilizator mediu: pentru media cuprinsă între 5 și 6,99
 • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49
 • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

-nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională –  echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei. Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal. Nivelul unic de competență se identifică în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi și se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99
 • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99
 • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49
 • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

-nivelul de competență digital – punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice fără rotunjire a mediilor anuale obținute la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a. Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • utilizator începător: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99
 • utilizator de nivel mediu: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99
 • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49
 • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Candidații care nu au studiat disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente vor susține proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D).

Sunt aplicate și în acest an prevederile potrivit cărora „candidații care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – proba C. De asemenea, candidații care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale –  proba D”.

Echivalările de medii vor fi făcute în perioada 11-17 iunie 2020 de către comisiile de bacalaureat pentru echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale din unitățile de învățământ liceal.

Pentru accesul la examen, Avocatul Poporului solicită Ministerului Educației și Cercetării, în urma unor sesizări, să dispună în regim de urgenţă efectuarea demersurilor instituţionale corespunzătoare, încât persoanelor care împlinesc vârsta de 18 ani în perioada înscrierii la bacalaureat să li se asigure eliberarea de noi cărţi de identitate: „Potrivit informaţiilor furnizate de petenţi, în vederea obţinerii cărţilor de identitate, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor solicită ca depunerile şi eliberările de acte să fie efectuate doar cu programare telefonică, fără ca solicitanţii să aibă certitudinea eliberării acestora în timp util. În condiţiile în care persoanele care împlinesc 18 ani au obligaţia schimbării cărţii de identitate, iar termenul comunicat de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate este de cel puţin zece zile, există riscul ca mulţi tineri care fac 18 ani în această perioadă să nu se poată înscrie la Bacalaureat sau să nu-l poată susţine, întrucât nu deţin o carte de identitate valabilă”.

Examenul de definitivat

În situația din acest an, Ministerul Educației și Cercetării a inclus în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat prevederea potrivit căreia „perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2020”. În aceleași condiții, structura examenului este:

Etapa I – eliminatorie

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat

b) evaluarea portofoliului profesional.

Etapa a II-a (finală) – o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

În sălile de examen se iau următoarele măsuri de prevenție/protecție: „Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică; într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați”.

Nota la examen se calculează după formula:ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde ND – nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP – nota pentru portofoliu, NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă). Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).