Ultima oră a pregătirilor pentru examenele naționale și admitere

FLORIN ANTONESCU

Pregătirile pentru examenele naționale și pentru admiterea în clasa a IX-a se intensifică. În cele ce urmează, prezentăm noutăți de ultimă oră de la Ministerul Educației și Cercetării privind calendarul admiterii și calendarul bacalaureatului, precum și un reportaj de la „firul ierbii”, dintr-o școală gata pentru concretizarea deciziilor ministeriale.

Ministerul Educației și Cercetării

Calendarul actualizat al admiterii în liceu

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.317/2020a fost aprobat calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Noutatea o reprezintă posibilitatea ca ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora să fie organizate nu numai în unitatea de învățământ, ci și prin mijloace electronice de comunicare – telefon, e-mail, videoconferință. Tot ca noutate, admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Prima zi a admiterii 2020 este 27 mai – se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică. Urmează:

– 2-5 iunie – înscrierea pentru probele de aptitudini

– 2-6 iulie – completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora

– 10 iulie – repartizarea computerizată.

Media de admitere pentru înscriere în clasa a IX-a se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Pentru admiterea în liceele vocaționale, probele de aptitudini vor fi apreciate astfel:

– la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie (liceul Waldorf) – prin note

– la profilurile pedagogic și militar – pe bază de calificativ admis/respins.

Probele de aptitudini pentru învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

– profilul artistic arte vizuale, specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare restaurare bunuri culturale –  evaluarea unui portofoliu de lucrări

– profilul artistic, specializarea Muzică, secția Instrumentală și secția Artă vocală interpretative – evaluarea unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal; probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică, secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele

– profilul artistic, specializarea Coregrafie – pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele dans clasic și dans românesc; pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat

– profilul artistic, specializarea Arta actorului – evaluarea unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor

– profilul pedagogic, toate specializările – eliberarea unei fișe de aptitudini de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a; fișa de aptitudini va conține (a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini (limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport); (b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; (c) media generală a claselor V-VIII la purtare; (d) calificativul admis/respins la profilul pedagogic

– profilul teologic – (a) un interviu/colocviu/o probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; (b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă

– profilul militar – se pot înscrie candidații care au fost declarați admiși la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare

– învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie – nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală; nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte)

– profilul sportive – înscrierea este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie; o altă condiție eliminatorie este ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa; nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

Calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.325/2020 a fost adoptat calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Perioada de înscriere începe la 29 iunie. Urmează:

– 29 iunie-10 iulie – prima etapă (înscriere-afișare rezultate)

– 22-28 iulie – a doua etapă (înscriere-afișare rezultate).

Calendarul examenului național de bacalaureat

Prin ordin al ministrului educației și cercetării a fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat 2020:

– 3-10 iunie – înscrierea candidaților

– 11-17 iunie – echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

– 22 iunie – limba și literatura română proba E a), proba scrisă

– 23 iunie – limba și literatura maternă proba E b), proba scrisă

– 24 iunie – proba obligatorie a profilului proba E c), proba scrisă

– 25 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării proba E d), proba scrisă

– 30 iunie – afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12:00

– 30 iunie – depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00-20:00

– 1 iulie – depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00-12:00

– 1-4 iulie – rezolvarea contestațiilor.

– 5 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt următoarele:

– organizarea sălilor de examen  să se realizeze, astfel încât în fiecare sală, candidații să fie repartizați  la o distanță  de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta-față/spate

– sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire

– sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Până la 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați. Elevii în izolare sau confirmați pozitiv cu noul coronavirus și cei cu diferite afecțiuni cronice sau care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Supravegherea probelor scrise va fi asigurată pentru fiecare sală de examen de minimum un profesor asistent. Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de  examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de bacalaureat.

Școala Gimnazială Nr 194 din București

Prima școală pregătită pentru examenele naționale

Școala Gimnazială Nr. 194 din sectorul 4, una dintre cele mai mari școli din București, este deja gata pentru perioada de pregătire a absolvenților clasei a VIII-a care începe la 2 iunie și apoi pentru examen. Intrăm în curtea școlii printr-un tunel din cele pe care ies fotbaliștii pe teren de la vestiare. Aici se cheamă tunel de dezinfecție și chiar e așa, pentru că fiecare trecător prin el e învăluit într-un jet fin de substanță dezinfectantă. Doi ochi de semafor, verde/roșu, veghează să nu se producă îmbulzeală. Suntem dirijați imediat spre dreapta curții, către ușa pe care scrie mare de tot „Intrare”. La primul pas înăuntru, primim mască, ni se cere să ne dezinfectăm mâinile cu substanță din flaconul pentru uzul tuturor, facem pasul următor pe covorașul îmbibat și el cu dezinfectant, ni se ia temperatura și răspundem unui examen medical sumar: „Dureri de cap?”, „Răcit?”, „Stare de vomă?”. Ne cercetează un cadru medical. Conduși, urmăm tălpile pictate cu roșu pe mozaic, spre sala de examen. La ușă, ne mai dezinfectăm o dată. Ne așezăm în bancă, în dosul unui geam de plexiglas. Senzația că am intrat într-o cutie (și cu mască pe față!) se duce repede când primim îndrumarea că lateralele „cutiei” sunt mobile, ne putem face loc să punem și coatele, mai ales că nu-i niciun coleg în jur pe o rază de 2 metri și-n general, masca și geamul își suplinesc reciproc rolul protector, că-i omenște în concentrarea și emoția examenului să nu stea toate fixe ca-n desenele de avertizare. La sfârșit, după predarea lucrării, ieșim evident pe aceeași ușă a clasei, dar pe partea cealaltă a benzii separatoare ca la aeroport și urmăm tălpile pictate cu albastru, orientate spre ieșire. Odată cu ultimul pas dinăuntru spre afară, scoatem masca, o punem în cutia anume pentru așa ceva, primim alta pentru drum, iar ne dezinfectăm și gata, suntem în partea cealaltă a curții față de cum am intrat: „Ieșire” scrie mare.

În drum spre poartă, primarul sectorul 4, Daniel Băluță, ne dă câteva informații de ansamblu. Reținem în fugă: în sector sunt 26 de școli gimnaziale și 13 licee, altfel zis, 107 corpuri de clădire, 222.400 mp suprafață totală. Tot-tot este dezinfectat cu substanțe asigurate de primărie, inclusiv 10.000 de recipiente cu săpun lichid de câte 500 de ml și 84.000 de role de hârtie igienică. Materiale s-au livrat și intervenții de același fel s-au făcut și la grădinițe, chiar dacă nu-și reiau acum activitatea. Valoarea totală e de 120.000 de lei.

Susțin examenele naționale de anul acesta în sectorul 4 aproximativ 2.600 de elevi absolvenți ai claselor a VIII-a și aproximativ 1.800 de elevi absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a.