De la consilierea și orientarea școlară și profesională la orientarea carierei

Profesor consilier școlar: Teodora Mihăilescu, CJRAE Teleorman

Obținerea unor performanțe notabile într-un domeniu de activitate prin exercitarea cu succes a unei profesii implică un proces de lungă durată ce presupune parcurgerea mai multor etape. Formarea profesională începe odată cu alegerea profilului și specialităților liceale pe care o fac elevii, absolvenți ai ciclului gimnazial.

   Pentru luarea unei decizii corecte cu privire la continuarea studiilor și alegerea unei cariere profesionale, subliniez importanța cunoașterii intereselor, aptitudinilor și profilului de personalitate ale elevilor din învățământul gimnazial în vederea consilierii și orientării școlare și vocaționale a lor  pentru ciclul liceal.

             In acest scop consilierii școlari vor face o analiză pe criterii de compatibilitate intre opțiunile exprimate de către elevi (cu privire la profilul liceal ce urmează a fi ales),  performanțele școlare (la disciplinele școlare care au relevanță pentru alegerea făcută),  profilul de interese,  profilul de aptitudini  și profilul de personalitate corespunzătoare. 

Depistarea eventualelor incompatibilități între profilul aptitudinal, de personalitate,  profilul intereselor, performanțelor școlare ale elevului și opțiunea acestuia, impune necesitatea consilierii și orientării școlare și vocaționale. Altfel spus, problema poate fi pusă în termenii compatibilității dintre specificul profilului ales (opțiunea), profilul aptitudinal, cel de personalitate, profilul intereselor și performanțele individuale ale elevului.

Pentru a obținere performanțe notabile este nevoie și de o motivație complementară care să aibă rol mobilizator și de susținere.

Alegerea corectă a profilului și specialităților liceale a absolvenților clasei a VIII-a, constituie baza formării în orice domeniu profesional. Însă, chiar și atunci când opțiunea școlară și/sau profesională pare a fi definitivata, pot apărea discrepanțe între profilul aptitudinal, motivațional al elevului și aspirațiile acestuia cu privire la specificul profilului liceal ales.

Așadar, consilierea și orientarea școlară și profesională intenționează să-l facă pe elev coparticipant la propriul său destin – prin informare, educare, autoafirmare, autoorientare, să fie chiar el autorul acestui demers de alegere și dezvoltare a carierei. Dar, a ști cum să procedezi în alegerea profesiei și a carierei nu este același lucru cu a reuși.

Cunoașterea elevului presupune o activitate complexă, care constă în culegerea datelor despre elev din mediul familiar, școală, grupuri de prieteni, în realizarea unor interviuri și utilizarea unor metode specifice de investigare a personalităţii. Această activitate foarte importantă este o componentă esenţială a procesului de consiliere și orientare școlară.

Există o serie de instrumente care pot fi utilizate doar de către psiholog în cunoașterea personalităţii elevului. Pe de altă parte, autocunoașterea este o condiţie esenţială a orientării școlare și profesionale, fiind un proces complex ce necesită un anumit nivel de dezvoltare a conștiinţei, un anumit nivel și volum de cunostinţe atât despre nivelul social înconjurător, cât și despre propria persoană. Autocunoașterea presupune un profund proces de autoanaliză, o autoapreciere a propriului comportament, a rezultatelor obţinute comparativ cu cei din jur.

Autocunoașterea îl ajută pe elev să discearnă interesele sale trainice, durabile de cele trecătoare, instabile, ce apar mai curând ca aspiraţii, dorinţe mai mult sau mai puţin conștientizate. Pe de altă parte, autocunoașterea presupune posibilitatea de autostăpânire, autodeterminare în vederea perfecţionării personalităţii. Aceasta înseamnă că elevul își cunoaște nu numai calităţile, punctele tari și posibilităţile sale, dar și punctele slabe, defectele, insuficientă voinţă și neajunsuri ale caracterului sau ale intelectului. Cunoscându-le, el poate proceda la alegerea profesiei cu mai multă maturitate.

Orientarea școlară constituie problema alegerii traseului educațional care poate fi urmat de către elevi sau de către tineri la o a numită vârstă, astfel încât ei să urmeze acele instituții de învățământ care li se potrivesc cel mai bine.

Orientarea profesională, continuă orientarea școlară și urmărește de fapt să descopere aptitudinile și preferințele care corespund cu pregătirea profesională și să îndrepte spre fiecare profesie pe elevii cei mai apți.

Atât orientarea școlară cat și cea profesională aparțin aceluiași sistem de acțiuni. Ele se continua una pe cealalta, aceasta fiind și motivul pentru care se vorbește despre ele ca despre un singur concept. Orientarea devine simultan școlară și profesională.

Asfel, se impune trecerea de la orientarea școlară și profesională la consilierea și orientarea carierei.

Consilierea şi orientarea carierei reprezintă un proces complex de pregătire şi îndrumare spre anumite forme de activitate academică si studii, care să le permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii distincte in concordanță cu aptitudinile și interesele lor. Această pregătire psihologică a elevilor nu înseamnă grăbirea luării unei decizii. Consilierea privind cariera se axează pe individ, sprijinindu-l și asistându-l să se cunoască în mod realist, să cunoască lumea profesiilor și a ocupațiilor, si dinamica lor, să fie capabil să ia decizii, să-și schimbe slujba, ocupația sau chiar profesia  daca cerințele sociale și aspiratiile personale o impun, să obțină satisfacții în muncă si în activitățile sociale si să aibă sentimentul autoîmplinirii.

Consilierea și orientarea carierei presupun îndrumarea persoanei pentru a-și trasa drumul de parcurs în evoluția sa profesională și socială pe durata întregii vieți.

Rezumat: Articolul se adresează în special elevilor claselor terminale, aVIIIa și aXIIa și pune în evidență importanța muncii consilierului școlar in procesul de orientare școlară și profesională cât și în cea de consiliere si orientare a carierei.