Formare profesională prin proiecte europene Erasmus+ la Colegiul Naţional Sfântul Sava

În perioada 1 iunie 2016-30 noiembrie 2017, Colegiul Naţional Sfântul Sava a beneficiat de finanţare europeană prin programul Erasmus+, acţiunea-cheie pentru mobilitatea persoanelor în scop educaţional. Proiectul desfăşurat se încadrează în domeniul educaţiei şcolare şi are titlul „Idei şi resurse proaspete în educaţie“ („Fresh Ideas and Resources in Education“ – FIRE). Scopul proiectului a urmărit îmbunătăţirea calităţii actului educaţional pentru un învăţământ relevant secolului XXI şi implementarea de noi abordări educaţionale care să se potrivească elevului secolului XXI. Proiectul desfăşurat a implicat implementarea de noi abordări educaţionale care să se potriveasă elevului digital. Obiectivele proiectului propus au fost următoarele: îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor de predare-învăţare-evaluare ale cadrelor didactice din Colegiul Naţional Sfântul Sava; dezvoltarea sentimentului de identitate europeană şi internaţionalizarea şcolii, îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, facilitarea dialogului intercultural în scopul derulării unor proiecte de parteneriat şi dezvoltarea competenţelor de elaborare a unui plan de internaţionalizare a şcolii.
Conform proiectului iniţial, aprobat cu numărul de referinţă 2016-1-RO01-KA101-024054 (http://www.erasmusplus.ro/ rezu­ltate-selectie), ca urmare a cererii de solicitare a finanţării prin Programul Erasmus+, 10 cadre didactice ale Colegiului Naţional Sfântul Sava au beneficiat de burse de studiu pentru cursuri de formare continuă. În parcurgerea proiectului, printr-o utilizare judicioasă a resurselor umane şi financiare, toate activităţile proiectate au fost realizate şi s-a reuşit o suplimentare a burselor pentru participare la cursuri de formare. Astfel, 11 cadre didactice au participat la cursuri de formare în străinatate, în cinci perioade diferite, la cinci cursuri diferite.
Cursurile europene de formare au fost selectate astfel încât obiectivele cursurilor să corespundă nevoilor de formare. Au fost selectaţi furnizori de cursuri care să aibă experienţă anterioară în proiecte şi iniţiative europene şi s-a realizat o comunicare pe e-mail cu aceştia pentru a obţine informaţii detaliate despre formare. Furnizorul de curs selectat a fost Euneos Corporation, o companie cu sediul în Finlanda, înfiinţată în 2005 şi care are expertiză internaţională în proiecte europene şi cursuri de instruire pentru profesori. Formatorii cursurilor au fost persoane din universităţi. De exemplu, unul din formatori a fost Mart Laanpere, profesor şi cercetător principal în tehnologie educaţională la Institutul de Tehnologii Digitale (Institute of Digital Technologies),  Universitatea Tallinn, Estonia.
La primul curs, denumit „Revoluţia digitală: Cum să faci o şcoală digitală“, organizat în Spania, în ianuarie 2017, au participat două cadre didactice. La acest curs, profesorul universitar Mart Laanpere a prezentat următoarele teme principale: cercetări privind inovarea digitală în şcoli, modernizarea şcolii prin infrastructura digitală (dispozitive mobile, reţea, instrumente online de învăţare), politici privind siguranţa digitală; sprijinirea inovării pedagogice, drepturi de autor şi de acordare a licenţelor pentru resursele de învăţare digitală, managementul schimbării în şcoală (sprijinirea profesorilor, diseminarea de bune practici, care implică părinţii şi comunitatea, monitorizarea şi comunicarea rezultatelor proiectului), şi exemple privind inovaţii digitale de succes în şcoli din alte ţări. Un exemplu de inovare digitală de succes prezentat a fost strategia estoniană de învăţare de-a lungul vieţii 2020, prin care guvernul estonian intenţionează să aloce 47 de milioane de euro din fondurile structurale naţionale şi UE până în anul 2020 în scopul digitalizării şcolilor şi pentru utilizarea inteligentă a dispozitivelor digitale personale care va îmbunătăţi nu numai alfabetizarea digitală a elevilor, ci şi realizările lor academice la diverse discipline. (https://www.researchgate.net/publication/304188834_Digital_Turn_in_the_Schools_of_Estonia_Obstacles_and_Solutions).
La al doilea curs, denumit „Tablete pentru profesori“, organizat la Barcelona, în martie 2017, au participat două cadre didactice. Acest curs a avut ca obiective utilizarea didactică de tablete în clasă şi a aplicaţiilor pentru a sprijini învăţarea, evaluarea şi autoevaluarea, bune practici şi exemple practice de utilizare a iPad-urilor şi tabletelor în lecţii şi crearea de materiale interactive.
Patru profesori au participat în Spania la cursul „Cum să facem o şcoală internaţională“, în aprilie 2017. Temele principale ale acestui curs au fost: dezvoltarea unui plan de internaţionalizare a şcolii, dezvoltarea de parteneriate Erasmus şi participarea la proiecte, dezvoltarea dimensiunii europene şi internaţionale  prin programe de schimburi şi proiecte eTwinnning.
Al patrulea curs „Tablete pentru profesori de engleză“ s-a organizat la Liverpool, UK. La acest curs, au participat două cadre didactice şi au beneficiat de instruire privind utilizarea tabletelor în clasă, exemple practice de utilizare a iPad-uri şi tablete în lecţii la disciplina limba engleză, crearea de materiale interactive, integrarea strategiilor şi de iPad-uri şi tehnologii în curriculum şi identificarea de aplicaţii practice.
Un cadru didactic a participat la al cincilea curs „De la profesori la facilitatori şi moderatori ai unui proces de învăţare centrat pe elev“, organizat la Lisabona, în noiembrie 2017. Cursul acesta a abordat teme moderne referitoare la predarea şi învăţarea individualizată, prin aplicarea instrumentelor on-line care pot fi utile pentru a sprijini individualizarea şi diferenţierea învăţării. În abordarea modernă a predării, învăţării şi evaluării, profesorii devin din ce în ce mai mult facilitatori şi mentori. Profesorul societăţii moderne se confruntă cu grupuri de învăţare eterogene şi trebuie să utilizeze o serie de metode de diferenţiere a învăţării prin folosirea resurselor on-line pentru a diferenţia şi încuraja elevii să obţină noi competenţe. Toţi cei 11 profesori au primit certificate de curs şi documentul de mobilitate Europass Mobility. Responsabilitatea pentru conţinutul prezentat revine autorilor şi nu reflectă opinia Comisiei Europene.
 
Prof. Viorica STĂNESCU, coordonator proiect Erasmus+
Colegiul Naţional Sfântul Sava, Bucureşti