Definitivatul, debut în educaţia şi formarea cadrelor didactice

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă.
La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ, în mediul şcolar şi extraşcolar.
La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.
La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare cu elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.
Perfecţionarea cadrelor didactice prin  definitivare în învăţământ  urmăreşte consolidarea pregătirii în domeniul specialităţii, metodicii şi psihopedagogiei, precum şi dezvoltarea competenţelor de a realiza cu bune rezultate funcţia didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să aprofundeze didactica disciplinei, conţinutul  de specialitate  psihopedagogic, programele şi manualele şcolare.
Lucrarea de faţă vine în sprijinul cadrelor didactice debutante care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti (şi nu numai). Ne dorim să fie un instrument util în pregătirea acestora pentru susţinerea examenului de obţinere a definitivării în învăţământul preuniversitar. Totodată, ne-am propus ca prin acest ghid să încercăm o armonizare a instrumentelor de proiectare didactică, dar şi o particularizare a instrumentelor de lucru ale cadrului didactic în funcţie de disciplina de studiu predată.
Dorim succes tuturor cadrelor didactice care pornesc acum pe drumul provocator al educaţiei!
Prof. Ionel Florian LIXANDRU,
inspectorul general al ISMB