Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe‑cheie relevante la elevi

13-sus-2_La începutul lunii august 2013 începea aventura cunoaşterii în accesarea fondurilor europene nerambursabile. Atunci, am introdus în action web „Dosarul meu“ – era o cerere de finanţare extrem de complicată pentru acea perioadă, proiect ce a primit ID 137603. Au fost depuse peste 180 de cereri pe Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională“. În urma evaluării de către specialişti în domeniu, proiectul a primit un punctaj foarte mare şi a fost declarat eligibil. Au fost acceptate treisprezece cereri care au primit finanţare europeană. Obiectivul general al proiectului era îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural din regiunile Sud‑Est, Sud‑Muntenia, Nord‑Est şi Bucureşti‑Ilfov la oportunităţi de formare continuă în domeniul psihopedagogiei, în vederea susţinerii timpurii a formării de competenţe‑cheie la elevi, prin intermediul unui program de formare inovativ, bazat pe resurse digitale.
Obiectivele specifice erau la fel de îndrăzneţe:
OS1. Formarea, dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profe­sionale pentru 1.675 de cadre didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în vederea livrării de educaţie de calitate cu accent pe componenta practică prin participarea la două cursuri de formare („Modalităţi de formare a competenţelor‑cheie a preşco­larului şi şcolarului mic“ şi „Relaţia şcoală‑părinţi‑comunitate în învăţământul preprimar şi primar“) cu potenţial de extindere a învăţării pe parcursul întregii vieţi.
OS2. Îmbunătăţirea metodologiei de formare a cadrelor didactice pentru învăţământul preprimar şi primar din mediul rural, utilizând noile tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare.
OS3. Îmbunătăţirea nivelului competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural, realizată prin certificarea a 97% din totalul membrilor grupului‑ţintă.
OS4. Dezvoltarea unui sistem interregional de formare continuă a cadrelor didactice bazat pe cursuri acreditate şi resurse umane din educaţie şi formare din cele patru regiuni.
OS5. Dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a cadrelor didactice pentru învăţământul primar şi preşcolar din mediul rural care să găzduiască resurse şi comunităţi de învăţare flexibile şi accesibile, în sprijinul formării continue a cadrelor didactice în domeniile metodelor de cunoaştere a personalităţii elevilor din mediul rural, de gestionare eficientă a resurselor comunităţii în vederea asigurării unei educaţii de calitate şi de formare a competenţelor‑cheie ale preşcolarului şi şcolarului mic.
OS6. Elaborarea unui studiu privind rezultatele formării cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural din cele patru regiuni implicate în proiect: Sud‑Est, Nord‑Est, Sud‑Muntenia şi Bucureşti‑Ilfov şi a unui ghid metodologic de desfăşurare a formării pentru grupul‑ţintă.
Programele de formare acreditate prin proiect şi‑au propus dezvoltarea pe termen lung a unor competenţe transversale specifice învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar din mediul rural din regiunile Sud‑Est, Sud‑Muntenia, Nord‑Est şi Bucureşti‑Ilfov, cu potenţial complex de valorificare în contexte foarte diverse. Principalele elemente care vor asigura sustenabilitatea proiectului în domeniul formării continue a cadrelor didactice sunt următoarele:
– capacităţile dezvoltate în acest proiect vor permite cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar din mediul rural şi din regiunile Sud‑Est, Sud‑Muntenia, Nord‑Est şi Bucureşti‑Ilfov să acţioneze în calitate de facilitatori locali în planificarea unor noi activităţi de formare, dar şi implicarea în proiecte curriculare inovative;
– comunităţile virtuale de practici iniţiate în cadrul proiectului vor fi dezvoltate din perspectiva comunicării şi a activităţilor de formare graţie suportului electronic şi accesibilităţii oferite de Internet;
– competenţele de utilizare a platformei e‑learning a proiectului 137603portal.ro au potenţial de valorificare pe durata întregii vieţi, ceea ce asigură o mai mare vizibilitate şi un acces ridicat al tuturor cadrelor didactice la formare modernă şi de calitate;
– tematicile transdisciplinare oferite de programele de formare contribuie la organizarea unei activităţi de calitate cu elevii din regiunile Sud‑Est, Sud‑Muntenia, Nord‑Est şi Bucureşti‑Ilfov şi, ca atare, formatorii, personalul didactic din regiunile formate la nivel local devin persoane‑resursă în şcolile lor pentru a promova abordări didactice inovative. Principalul element de sustenabilitate al proiectului propus spre finanţare este acela al formării unui parteneriat puternic între instituţii similare din domeniul educa­ţional, funcţional cu rol hotărâtor pentru grupurile‑ţintă care participă la acesta, parteneriat ce va continua şi după finalizarea activităţilor proiectului. Solicitantul va continua activităţile iniţiate atât prin colaborarea cu partenerii asociaţi din proiect, cât şi prin atragerea altor instituţii/parteneri cu rol în domeniul educaţional preuniversitar, utilizând experienţa şi baza materială rămasă în posesia sa după finalizarea proiectului. Elementele inovatoare ale proiectului, precum crearea unui sistem dedicat de promovare a utilizării noilor tehnologii pentru realizarea de activităţi educaţionale (platforma e‑learning şi centrul de resurse informatice pentru formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar din regiunile Sud‑Est, Sud‑Muntenia, Nord‑Est şi Bucureşti‑Ilfov), programele de formare realizate integrat de tip blended learning (faţă în faţă şi utilizând facilităţile platformei e‑learning), vor putea deveni bune practici în domeniu. Studiul şi Ghidul metodologic privind formarea profesională a cadrelor didactice vor oferi oportunitatea valorificării experienţelor dezvoltate prin proiect, prezentate în cadrul seminarelor de diseminare a acestora la nivel naţional (prin intermediul website‑ului), astfel încât să creeze contextul de transfer al metodologiei şi către alte tipuri de intervenţie. În cadrul proiectului, se va realiza un transfer de expertiză dinspre şcolile‑ţintă către solicitant şi invers, cu privire la procesul de formare a personalului din învăţământul preuniversitar (ISCED 0‑3). Sustenabilitatea proiectului constă şi în faptul că se asigură formare profesională (instruire) pentru un număr de 1.675 de persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei ISCED 0‑3. Workshop‑urile de diseminare a informaţiilor privind activităţile derulate în cadrul proiectului sunt importante din perspectiva transferabilităţii rezultatelor obţinute şi la alte niveluri. O acţiune inovatoare şi sustenabilă este proiectarea şi dezvoltarea unei platforme e‑learning pentru formarea şi instruirea cadrelor didactice din preuniversitar. Platforma va servi la realizarea de cursuri de către Casa Corpului Didactic Simion Mehedinţi din Vrancea, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi Casa Corpului Didactic Neamţ. Fiind web‑based, va fi accesibilă de oriunde există conexiune la internet şi va reduce substanţial costurile cu desfăşurarea unor sesiuni de formare. Rezultatele studiilor şi ale Ghidului realizate în cadrul proiectului pot face obiectul unor strategii şi politici de formare a cadrelor didactice din educaţia iniţială la nivel naţional. Sustenabilitatea se realizează şi prin capacitatea de transferare a rezultatelor la diferite niveluri. Transferabilitatea la nivel regional implică multiplicarea activităţilor proiectului şi la nivelul celorlalte judeţe din regiunile de dezvoltare în care se vor susţine programele de formare. În mod concret, în cadrul proiectului, mai precis în cadrul evenimentului de închidere, au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţii din domeniul educaţiei publice şi private şi mediului de afaceri din alte regiuni de dezvoltare, care vor valoriza experienţa privind multiplicarea activităţilor acestui proiect. În urma dezvoltării competenţelor, participanţii vor putea forma, la rândul lor, competenţe specifice la directori, responsabili cu formarea, formatori, propunători de activităţi ştiinţifice şi metodice din unităţi de învăţământ pentru reorganizarea activităţilor lor. Competenţele dezvoltate vor fi valorizate la nivelul proceselor şi activităţilor din instituţie, în vederea schimbării orientării formării continue din perspectiva individuală în perspectiva instituţională, la nivelul şcolilor. Se va reorganiza activitatea managerială la nivel de şcoală, atât la nivelul organizaţiei ca atare, cât şi la nivelul proceselor cu interacţiuni externe. Casa Corpului Didactic Simion Mehedinţi din Vrancea a iniţiat, pe baza nevoilor identificate, proiecte de dezvoltare a resursei umane, personalizate pentru şcolile‑ţintă, în timpul implementării proiectului, urmând ca acest tip de furnizare de activităţi de formare să capete caracter permanent pentru toate şcolile care îl solicită. Aceste proiecte vor avea la bază analiza de nevoi realizată la nivelul şcolii respective, Planul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale ale instituţiei. Pentru implementarea acestei noi abordări, responsabilii cu formarea continuă din şcolile‑ţintă vor valoriza competenţele dobândite prin derularea de workshop‑uri cu directorii şi responsabilii cu formarea continuă din şcolile din judeţ. Se va realiza astfel o reală dezvoltare instituţională a şcolilor la nivel organizaţional, prin dezvoltarea resursei umane, şi se va putea trece la schimbarea de paradigmă, de la dezvoltarea personală şi profesională a individului, la dezvoltarea organizaţională. O nouă abordare calitativă vor avea şi programele de formare propuse în oferta instituţiei. Acestea vor fi centrate pe dezvoltarea de competenţe din setul de competenţe ale cadrului didactic, conform analizelor de nevoi, dar şi pe realizarea de produse‑resursă cu grad mare de aplicabilitate şi transferabilitate. Produsele realizate vor creşte atât gradul de „funcţionalitate“ al portofoliilor cursanţilor, cât şi gradul de transferabilitate şi accesibilitate al acestora către alte cadre didactice, încurajând schimbul de bune practici. Pentru aceasta, responsabilul domeniului Formare va valoriza competenţele dobândite în workshop‑uri cu propunătorii de programe de formare (formatori cu experienţă, dar şi debutanţi în acest domeniu). În vederea implementării acestui tip de design al programelor de formare, implică măsuri care să conducă la menţinerea elevilor în şcoală şi la prevenirea părăsirii timpurii a şcolii (PTS), participarea populaţiei de etnie romă, a copiilor cu CES, crearea unui mediu incluziv în şcoli. Activităţile ştiinţifice şi metodice vor avea un grad sporit de aplicabilitate şi transferabilitate a produselor intelectuale folosite sau rezultate, prin reorganizarea modului de concepţie şi digitalizarea lor. Responsabilul domeniului Activităţi ştiinţifice şi metodice va valoriza competenţele dobândite prin workshop‑uri cu propunătorii de activităţi ştiinţifice şi metodice, în vederea implementării acestui nou mod de organizare şi derulare a activităţilor ştiinţifice şi metodice, acestea devenind resurse furnizate gratuit cadrelor didactice, pentru activităţile lor în cadrul procesului instructiv‑educativ. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a celor TIC la grupul‑ţintă va duce la un grad sporit de transfer al bunelor practici.
Prof. Aurelia NEAGU,
Director, Casa Corpului Didactic Simion Mehedinţi, Vrancea