Creșterea motivației elevilor pentru învățare prin proiecte ERASMUS+, un deziderat propus de cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, din Șimleu Silvaniei, Sălaj

13 sus okÎn acest an școlar, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene prin ANPCDEFP pentru implementarea proiectului Erasmus+ prin acțiunea-cheie KA1, intitulat Stimularea motivației elevilor pentru învățare prin dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice –
„Să învățăm cum să-i motivăm!”
Proiectul a avut ca scop principal participarea a zece cadre didactice din școală la cursuri de formare profesională în străinătate. Principalele obiective propuse de noi în cadrul proiectului sunt: dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză (limba de comunicare în cadrul activităților de formare) în rândul bene­ficia­rilor direcți, lărgirea orizontului cultural și profesional al beneficia­rilor direcți prin participarea la o activitate de formare într-o altă țară europeană și schimbul de experiență cu participanți din alte țări, realizarea de către profesorii beneficiari de formare, în perioada imediat următoare revenirii din mobilitate, a unor activități de trans­mitere a cunoștințelor achiziționate (prezentări, seminarii, lecții de­mon­­strative, interasistențe etc.) celorlalte cadre didactice din școală, precum și realizarea unui produs final comun – a unei broșuri/cărți conținând descrierea metodelor abordate/învățate în cadrul fiecărui curs, precum și exemple concrete de activități de învățare experi­mentate de către participanți la întoarcerea din mobilitate.
Activitățile de formare au avut loc pe parcursul acestui semestru astfel:
Primul curs s-a desfășurat în luna februarie 2016. Prof. Liliana Cîmpan și prof. Florina Moisi au participat la cursul de formare în domeniul pedagogic Motivate students of Technical and Vocational Education (Elevi motivați în școlile tehnice și vocaționale), care a avut loc în Brugge, Belgia.
În urma participării la acest curs, toți cursanții au înțeles rolul unei atmosfere pozitive care trebuie să domnească în școli, astfel încât elevii să se apropie de școală și de educatori cu ușurință. Motivarea spre educația tehnică și profesională vine dintr-o bună colaborare pe care o au cadrele didactice implicate, precum și din schimbarea sti­lului de lucru la clasă folosind metode activ-participative. În cadrul cursului au fost vizitate câteva școli, unde s-a evidențiat importanța activităților practice în atelierele-școală, unde elevii își formează competențe profesionale de înaltă calitate.
Prof. Alina Brăban și prof. Simona Duma au participat în perioada 9-18 aprilie 2016 la cursul de formare profesională Active learning, ICT Tools and intercultural communication skills (Învățare activă, instrumente TIC și abilități de comunicare interculturală). Cursul a fost organizat de către Magenta Cosultoria în localitatea Gijon, situată pe țărmul Oceanului Atlantic, în nordul Spaniei.
Unul din principalele obiective ale acestui curs a fost înțelegerea de către participanți a conceptului de învățare activă (învățarea prin activități practice desfășurate în alte medii decât sala de clasă – muzee, orașe, agenți economici, centre de cercetare etc.), precum și recu­noașterea importanței și beneficiilor acestui proces. De asemenea, participanții au fost familiarizați cu o serie de instrumente de predare utili­zând TIC, cum ar fi: WebQuest, blogul, povestiri digitale (storytelling), wiki, aplicația pentru telefon mobil Stop Motion, aplicația pentru creare de broșuri sau pagini Web, SMORE etc., evidențiindu-se efectul motivațional al acestora asupra elevilor. Cursul a mai urmărit și înțelegerea impor­tanței promovării abilită­ților de co­mu­nicare în orice domeniu educațional.
Tot în luna aprilie, în perioada 14-23, prof. Irina Bode și prof. Alinda Teușdea au participat la cursul de formare în domeniul meto­delor nonfor­male Spice Up formal education! (Să „condi­mentăm” educația formală!), care s-a desfășurat în Caldas da Rainha, Portugalia.
Principalele obiective ale acestui curs au fost cunoașterea impor­tanței activităților nonformale în învățare prin participarea la numeroase activități desfășurate în afara clasei și creșterea motivației pentru învățare prin aplicarea unor metode activ-participative și crea­tive în cadrul grupului de elevi.
Metodele prezentate în cadrul cursului au fost dinamice, atractive și creative, antrenând foarte bine grupul și descoperind în final multe calități, trăsături ale membrilor grupului. Activitățile nonfor­male s-au desfășurat în medii de învățare nonformale diverse: în parc, în oraș, în împrejurimile orașului, în hotel, în atelierele școlii.
Cele mai interesante activi­tăți au fost activitățile de inter­cunoaștere, de energizare a gru­pului, de comunicare în cadrul gru­pului (jocul de rol, metoda tangram), excursia de studiu, vizita culturală și nu în ultimul rând metoda PhotoVoice (să vorbești prin imagini).
Aplicarea acestor metode la clasă are ca scop creșterea moti­vației elevilor pentru învățare, stabilirea unor relații de încre­dere între elevi.
În perioada 23-30 aprilie, prof. Laura Mag și prof. Camelia Bîrsan au participat la cursul de formare în domeniul metodelor active de predare menite să crească motivația elevilor pentru învățare intitulat Action Methods Improving Motivation and Quality in the Learning Environement (Metode active pentru îmbunătățirea motivației și a calității în mediul de învățare), curs organizat de European Bridges Consulting, formator Mrs. Ulla Salomaki, în Lisabona, Portugalia.
Pe parcursul desfășurării cursului, participanții s-au familiarizat cu exerciții și metode active de învățare care pot fi utilizate pentru crearea unei atmosfere pozitive în clasă, pentru creșterea coeziunii în cadrul grupului și instalarea unei atmosfere de siguranță între elevi.
Cursul de formare a avut la bază două teorii științifice, importante pentru creșterea motivației, teorii cu care au fost familiarizați și participanții: Teoria inteligenței emoționale și Teoria autodeter­minării. Metodele active utilizate de formatori au fost bine alese, deosebit de atractive și inspirative și pot fi ușor de adaptat în activitățile cu elevii. Cele mai interesante metode au fost: Theatre of the Oppresed (Teatrul Celor Oprimați), Maths&Dance (Matematică și dans), Art Market (Galerie de artă cu vânzare), Learning Cafe (Cafeneaua publică), Safety Exercises (Exerciții de siguranță/în­credere).
Ca rezultat al învățării, fiecare participant a învățat cum să îmbunătățească motivația elevilor și calitatea învățării, de asemenea cum să îmbunătățească climatul în sala de clasă, iar toate acestea vor duce la instalarea unei stări generale de bine în școală.
În luna mai, prof. Laura Clejan și prof. Ramona Rad au participat la cursul de formare în domeniul Tehnologiei Informației Make technology your friend! (Fă tehnologia prietenul tău!), care s-a desfășurat în Sanglea, Malta.
Cursul din Sanglea, Malta a fost unul excepțional, în urma căruia participanții s-au întors cu un bagaj bogat de cunoștințe și multe metode moderne pe care urmează să le pună în practică.
Cursul de formare a avut la bază diverse programe TIC care să ajute la înfrumusețarea vieții de elev și cadru didactic. Google Drive, slide-shows, online research-small audio-video project, Windows Movie Maker, Tube Catcher, Mind Maps sunt doar câteva programe interesante pe care cursanții au învățat să le folosească. De asemenea, au avut posibilitatea să învețe cum să creeze un blog, cum să realizeze „designul” ideal pentru propriul lor website. S-au familiarizat cu noțiunea de Webquest, unde au lucrat în echipe în funcție de disciplina pe care o predau și au realizat proiecte interesante, pe care urmează să le implementeze și în activitățile la clasă. Jocurile atrac­tive, de energizare au fost introduse spre a oferi o calitate în plus cursului de formare.
Considerăm că implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv atât asupra participanților la formare, cât și asupra altor cadre didactice și elevilor. Astfel, participanții își vor îmbunătăți abilitățile de management al clasei, vor folosi în activitatea didactică în mod frecvent metode active de predare-învățare-evaluare, vor motiva mai bine elevii, vor fi mai preocupați de dezvoltarea la elevi, în timpul orelor, a competențelor emoționale, pe lângă transmiterea de informație, vor utiliza mai frecvent TIC în predare, prezentare și co­mu­nicare, vor fi mai interesați și mai deschiși spre alte culturi, vor lucra mai bine în echipă.
Un aspect important al participării la un curs de formare într-o altă țară europeană este beneficiul de ordin cultural al oportunității de cunoaștere a unei alte culturi, a unui alt sistem educațional, de practicare la nivel academic a unei limbi de largă circulație – limba engleză, care a fost limba de comunicare în cadrul cursurilor.
Strategia de motivare a elevilor pentru învățare va continua în anul școlar următor cu un alt proiect, adresat de această dată elevilor, cu titlul Bridges in Europe for Students’ Training – Punți în Europa pentru formarea elevilor. Proiectul are ca obiectiv principal participarea unui grup de 15 elevi, selectați pe criterii de performanță, la stagii de pregătire practică cu durata de trei săptămâni în companii/firme de profil din Spania. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul dispune de un buget de 39740 de euro, obținut în cadrul programului Erasmus+.
Avem speranța că printr-o strategie complexă, bine gândită, pe termen mediu și lung, atât pe plan intern, cât și internațional, vom reuși să creștem motivația elevilor noștri pentru învățare, să le formăm competențe profesionale și abilități de viață conform cerințelor societății și pieței muncii actuale, aducând astfel un plus de calitate educației pe care le-o oferă școala românească.
 
Consilier școlar Camelia BÎRSAN,
Prof. Alina BRĂBAN