„Inspectoratul Școlar Județean este preocupat de performanțele obținute și de calitatea cadrelor didactice”

 

prof. Horia Vicor Toma
prof. Horia Vicor Toma

 Interviu cu prof. Horia Victor Toma, inspector școlar general al ISJ Prahova
Stimate domnule inspector general, prima întrebare pe care am să v-o adresez se referă la simulările pentru examenele din vară. Cu ce rezultate s-au încheiat ele în județul Prahova? Este prea devreme pentru a face o predicție referitor la bacalaureatul și capacitatea de anul acesta?
Rezultatele obținute de elevii prahoveni la simularea probelor evaluării naționale, chiar dacă nu sunt mulțumitoare (54,2% dintre elevi obținând medii mai mari sau egale cu 5), situează județul Prahova pe locul 7 în ierarhia realizată la nivel național de MEN.
Procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 în mediul urban a fost de 66,16%, în timp ce în mediul rural a fost de 44,28%. La nivelul localităților, 4 orașe (din totalul de 14) au obținut procente de peste 60%, în timp ce 14 localități rurale (din 145) au realizat aceeași performanță. Rezultatele simulării probelor examenului de bacalau­reat vor fi cunoscute după data de 14 martie. Într-adevăr, este prea devreme pentru a face predicții referitoare la rezultatele pe care le vor obține elevii prahoveni la examenele propriu-zise, din vară.
La nivel național, sunt rezultatele acestea un semnal de alarmă? Și dacă da, ce sau pe cine acuză ele?
Deoarece este vorba de o imagine la acest moment a modului în care elevii, dar și profesorii sunt pregătiți să facă față exigențelor unui examen național, este dificil de spus cât de grave sunt aceste rezultate. Există tentația de a considera că, într-adevăr, rezultatele sunt catastrofale, prin prisma valorilor procentelor rezultate.
Cu toate acestea, vă rog să aveți în vedere că obiectivele urmărite de această simulare nu au fost pur și simplu legate de o evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. Este vorba, în primul rând, de testarea unor mecanisme procedurale legate de transmiterea infor­mațiilor în timp real de la nivelul Ministerului Educației Naționale către toate școlile, de utilizarea corectă a foilor de examen, de testa­rea capacității centrelor de evaluare de a face față în cele mai bune condiții (asigurarea confidențialității lucrărilor, încadrarea în termenele stabilite etc.) și multe alte aspecte care țin de partea nevăzută a examenelor naționale.
Pe de altă parte, pentru mulți dintre elevi recapitularea noțiunilor studiate în anii precedenți nu a început încă, ceea ce i-a pus pe aceștia în dificultate. Lipsa unei motivări puternice, datorată faptului că notele obținute nu se trec în catalog, prin urmare, lipsa unei mize imediate, a avut ca efect o abordare relaxată a simulărilor de către majoritatea elevilor și părinților.
Se vor lua măsuri pentru ca rezultatele elevilor să se îmbunătățească?
Notele obținute de elevi vor fi analizate la nivelul fiecărei clase a VIII-a de la nivelul fiecărei unități de învățământ. Ele vor fi discutate în ședințele cu părinții, urmând ca unitățile să stabilească un plan de măsuri viabil în vederea ameliorării rezultatelor.
Inspectoratul Școlar Județean Prahova tratează cu toată seriozita­tea „mesajele” transmise de simulare și, în cel mai scurt timp, va lua acele măsuri care să permită o ameliorare vizibilă a rezultatelor ce vor fi obținute la evaluarea națională. Vor fi analizate rezultatele obținute de fiecare școală în parte, apoi, pe baza acestei analize, se vor decide măsuri personalizate ce vor viza șco­lile care au cea mai mare ne­voie de intervenția noastră. In­spec­torii școlari și metodiștii de la cele două disci­pline de examen vor face vizite având ca scop con­silierea și în­drumarea direc­torilor și profe­sorilor în vederea iden­tificării celor mai bune solu­ții de urmat la nivelul fiecărei școli.
Ce face ISJ-ul pe care îl conduceți pentru susținerea performanței, pentru calitatea actului educațional?
Învățământul de perfor­man­­ță a reprezentat întot­dea­una o constantă a intere­sului manifestat de elevi, pro­fesori, părinți, conduceri de școli prahovene, reprezentanți ai comunității locale, în sensul concentrării atenției asupra potențialului individului, al creării unui climat optim pentru copiii și tinerii interesați de studiul aprofundat, tinerii înalt abilitați – un adevărat tezaur uman cu nevoi distincte de dezvoltare.
Pentru încurajarea și stimularea învățământului înaltei perfor­manțe am continuat programul complex proiectat pe termen mediu și lung, organizând activități specifice acestui palier al educației, precum: identificarea, cultivarea și consacrarea talentelor, responsa­bilizarea societății față de capitalul de talent, sprijinirea formării continue a profesorilor prahoveni în psihopedagogia excelenței. Vom intensifica parteneriatele cu universități, comunități locale, edituri, instituții de artă și cultură, cu scopul de a asigura o bază materială solidă de pregătire a tinerilor înalt abilitați și cu interes sporit pentru studiul aprofundat.
Ne propunem popularizarea rezultatelor obținute de elevii prahoveni, cât și a creațiilor științifico-artistice ale acestora, realizate cu prilejul manifestărilor naționale și internaționale prin: reviste, expoziții, colocvii, manifestări omagiale, acordare de distincții.
Domnule inspector, de calitatea cadrelor didactice depinde într-o proporție covârșitoare calitatea actului educațional. Există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanță și calitate la nivelul cadrelor didactice?
Bineînțeles că inspectoratul școlar județean este preocupat de performanțele obținute și de calitatea cadrelor didactice. În acest sens, prin proiectul „Calitate în managementul unității școlare” am promovat, timp de trei ani, dezvoltarea unei culturi a calității în fiecare unitate școlară din județ.
Am pus la dispoziția cadrelor didactice numeroase programe de formare continuă acreditate, gratuit, în mai multe proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, programe care au totalizat peste 100 de ore de curs.
Intenționăm ca și în viitor să oferim cadrelor didactice oportu­nități de formare continuă de calitate prin intermediul altor proiecte, deja aprobate în vederea finanțării, în care ISJ Prahova este fie beneficiar, fie partener.
O altă oportunitate pe care o promovăm la cele mai înalte cote o reprezintă Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, în domeniul educației și formării profesionale. Până în prezent au fost organizate sesiuni de informare și formare la care au participat, practic, toți responsabilii cu activitățile internaționale din școli.
Vorbiți-mi de preocuparea ISJ Prahova pentru digitalizarea învățământului, dar și despre creșterea gradului de pregătire a personalului didactic în această direcție.
Preocuparea permanentă a ISJ Prahova pentru asigurarea unor condiții decente de dotare cu tehnică de calcul poate fi reliefată prin afirmația că, practic, nu mai există școli care să nu aibă în dotare cel puțin un cabinet funcțional dotat cu calculatoare. Faptul că au existat cel puțin 3.000 de licențe pentru sistemele de operare Windows 7 și Windows 8 arată și calitatea acestor dotări.
În prezent, suntem implicați în implementarea proiectului „Internet în școala ta. Conectarea la internet broadband a unităților școlare în zona rurală și mic urbană”, 55 de școli fiind potențiale beneficiare ale dotărilor de cea mai bună calitate în acest domeniu.
De asemenea, prin proiectele cu parteneri europeni în care este implicat Inspectoratul Școlar Județean Prahova, ne propunem abilitarea unui număr cât mai mare de profesori în utilizarea tehnolo­giilor WEB 2.0 de ultimă oră în cadrul procesului didactic. Astfel, proiectul „European network for the integration of Web 2.0 in education and work” – Ed2.0Work, ai cărui parteneri sunt universități și companii de top din Marea Britanie, Spania, Austria, Belgia, Turcia, Polonia, Estonia și, bineînțeles, România, are printre obiec­tive și crearea unei rețele europene de profesioniști în educație, interesați de utilizarea în cadrul lecțiilor a elementelor de tehnologie Web 2.0. Pentru mai multe detalii puteți vizita site-ul proiectului: http://www.ed20work.eu/.
Când vorbim despre digitalizare, nu pot să nu mă duc cu gândul la învățământul rural, o problemă destul de serioasă a Educației românești. Are școala de țară prahoveană resurse să țină pasul cu cerințele învățământului actual?
Așa după cum se cunoaște, județul Prahova este unul dintre cele mai urbanizate din țară. Practic, fiecare localitate rurală se află la o distanță mai mică de 25 de kilometri de un oraș. Influența orașelor și a modului de viață urban este cât se poate de evidentă și se manifestă vizibil atât în calitatea cadrelor didactice care predau în școli, cât și în calitatea absolvenților școlilor din mediul rural.
Urmărind rezultatele obținute la examenele naționale sau la simulări, se poate ușor constata prezența multor școli din mediul rural în primele 50 de școli din județ: Liceul Tehnologic Agricol – comuna Bărcănești, Liceul Tehnologic – comuna Băltești, Liceul Tehnologic – comuna Cerașu, Liceul Tehnologic – comuna Starchiojd, Liceul Tehnologic – sat Cioranii de Jos, comuna Ciorani, Liceul Tehnologic – sat Gheaba, comuna Măneciu sunt astfel de exemple, iar lista poate continua. Este evident însă faptul că performanțele școlilor din mediul rural, pe ansamblu, se situează sub cele ale școlilor din mediul urban. Cauzele acestui fenomen sunt multiple și, printre ele, aș cita doar motivele de ordin social și economic.
După simulări, ce urmează pentru ISJ Prahova? Care sunt direcțiile pe care veți acționa?
Simulările au reprezentat doar o etapă din activitatea derulată de Inspectoratul Școlar Județean în această perioadă. Ca să vă dau doar câteva exemple, în aceeași perioadă s-au derulat etapele prevăzute în Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015: gestionarea aspectelor legate de situația personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014, constituirea postu­rilor didactice, încadrarea personalului didactic titular, soluțio­narea cererilor de întregire sau completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare, transferarea perso­na­lului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ etc. De asemenea, s-au derulat fazele locale și județene ale olimpiadelor școlare pentru majoritatea disciplinelor de studiu, care au implicat un număr foarte mare de elevi și profesori.
Au fost demarate procedurile legate de înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015. Lista poate continua cu inspecțiile de specialitate deoarece activitatea Inspectoratului Școlar Județean Prahova este centrată pe acestea. În continuare vom finaliza acele activități care au termene-limită apropiate și vom implementa sau pregăti activitățile ce urmează să demareze în perioada urmă­toare, culminând cu pregătirea bunei desfășurări a bacalaureatului special, pe care ISJ Prahova îl va organiza pentru a doua oară consecutiv.
Principalele momente ale anului școlar curent vor fi, ca întot­deauna, examenele naționale: atât cele care implică elevii – eva­luarea națională și bacalaureatul, cu cele două sesiuni ale acestuia, cât și cele destinate cadrelor didactice: examenul de titularizare sau de ocupare a posturilor vacante, examenul de definitivat. Nu există niciun fel de pauză în activitatea noastră.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU