Final de proiect POSDRU la Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, din cadrul Universităţii Bucureşti

Proiect POSDRUMiercuri, 29 ianuarie 2014, la sediul MEN, din str. General Berthelot 28-30, s-a desfăşurat conferinţa finală a proiectului strategic „Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (ID63189).
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale (beneficiarul proiectului) şi ai partenerilor implicaţi în implementarea proiectului: Asociaţia Shotron şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei (lect. univ. dr. Anca Petrescu – responsabil de proiect). Au fost, de asemenea, prezenţi membri ai echipelor responsabile de pilotarea în şcoli, la nivel naţional, a programului educaţional integrat.
Discursurile susţinute au subliniat importanţa şi utilitatea proiectului pentru toţi actorii educaţionali avuţi în vedere: profesorii din învăţământul primar (institutori, învăţători) şi gimnazial (profesori, diriginţi) au beneficiat de o bază de formare care le va permite să cunoască şi să contribuie, în colaborare cu celelalte părţi implicate (consilieri şcolari, părinţi), la prevenirea şi remedierea problemelor de adaptare şi tranziţie a elevilor de la ciclul primar la cel gimnazial; elevii, beneficiarii impliciţi ai acestui program, vor fi primii care vor internaliza efectele formării profesorilor lor. Echipa de implementare a proiectului preconizează că îmbogăţirea experienţei teoretice şi practice a profesorilor cursanţi se va reflecta în mod inevitabil în soluţiile găsite pentru a diminua sau a reduce efectele neplăcute ale tranziţiei de la clasa a IV-a la clasa a V-a; părinţii vor regăsi şi recunoaşte o ameliorare a climatului educaţional la nivelul clasei şi al disciplinelor de studiu, din perspectiva promovării unei atmosfere care să determine propriii copii să participe la activităţile didactice cu interes, motivaţi şi nestresaţi; de asemenea, se anticipează o deschidere mai mare a părinţilor faţă de şcoală, atitudine concretizată în sprijinirea acesteia în dificilul proces de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial, cu impact pozitiv la nivelul instituţiei, al comunităţii locale şi chiar la nivel naţional.
Au fost evidenţiate, în egală măsură, rezultatele proiectului, care au răspuns în mod direct obiectivului general al proiectului, de promovare a unei culturi autentice, a reuşitei/succesului şcolar în formule de inovaţie pedagogică şi deontologie, prin crearea/ testarea/pilotarea unui program educaţional integrat, şi ale unor resurse digitale de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial, în vederea diminuării discrepanţelor de abordare curriculară.
Dintre aceste rezultate, menţionăm: formarea unei echipe de experţi în domeniul tranziţiei şcolare către gimnaziu, operaţională pe tot parcursul proiectului; un program educaţional integrat, „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”, pentru pregătirea tranziţiei şcolare a elevilor către clasa a V-a, proiectat/dezvoltat/testat din perspectiva curriculară şi de e-learning; un set de instrumente „mapa digitală personală a elevului”, pentru verificarea nivelului de pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial, validat şi funcţional; un set de resurse educaţionale digitalizate pentru elevii din clasa a IV-a şi a V-a (abordări pentru activităţi instructiv-educative, de învăţare, de joc, recreative, sub forma unor filme educaţionale, jocuri interactive, simulări, animaţii) proiectat/testat/pilotat; un program de formare continuă acreditat MECTS-DFCPIP; 120 de cadre didactice formate/certificate/abilitate să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”; 60 de consilieri şcolari formaţi/certificaţi/abilitaţi să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”; 2.500 de şcolari din clasele a IV-a şi a V-a participanţi activi la pilotarea noului program educaţional integrat; un Ghid de bune practici, care se adresează tuturor actorilor educaţionali implicaţi în demersurile de facilitare a tranziţiei elevilor de la şcolaritatea mică la ciclul secundar inferior.
Direcţiile ulterioare de acţiune va trebui să aibă în vedere creşterea oportunităţilor de implicare a familiilor elevilor în activităţi educative suport pentru o mai bună tranziţie spre ciclul gimnazial, reducerea discontinuităţilor dintre ciclul primar şi cel gimnazial prin conceperea unor activităţi comune, „de legătură”, precum şi reconsiderarea rolului consilierului şcolar şi crearea unor echipe pedagogice (formate din învăţător, diriginte, consilier) care să intervină în situaţii de risc. (A.P.)
Arta predarii