„Ne-am asumat găzduirea unei competiții de rang înalt, Olimpiada Internațională de Astronomie”

Prof. Gheorghe LazarInterviu cu Prof. Gheorghe Lazăr, inspector școlar general al ISJ Suceava
Domnule inspector general, învățământul sucevean are în spate o lungă istorie, de-a lungul căreia s-au contopit întotdeauna în mod fericit calitatea și performanța. Cum se vede astăzi realitatea educațională din această frumoasă zonă a țării?
Da, într-adevăr, avem în județ multe unități de valoare, reprezentând toate nivelurile de școlaritate din învățământul preuniversitar, după cum confirmă atât preferințele exprimate de către părinți, cât și rezultatele obținute de elevi la examenele naționale sau cu prilejul participării acestora la diferite competiții județene, naționale și chiar internaționale. Astfel, o „hartă” a performanței la nivel județean ar putea releva răspândirea unităților de prestigiu în toate zonele, ce-i drept cu accent pe mediul urban. Există, pe de o parte, elementul de tradiție care s-a perpetuat în timp în învățământul liceal teoretic sau vocațional, ceea ce indică preocupările școlilor, dascălilor și elevilor pentru studiu, cercetare, aprofundare, creație… Din alt punct de vedere, cu referire la grădinițe, școli primare și gimnaziale, înalta ținută este dată de altfel de repere, care țin mai degrabă de latura dezvoltării personale a copiilor, intrându-se la nivelul unor localități într-o competiție continuă, ceea ce demonstrează pregătirea și aptitudinea pedagogică a cadrelor, dar și gradul sporit de dotare și confort asigurat pentru susținerea activității.
Pentru că vorbim despre calitatea învățământului sucevean, vreau să ne spuneți ce face ISJ-ul pe care îl conduceți pentru susținerea performanței, pentru calitatea actului educațional.
În primul rând, Inspectoratul Școlar asigură cadrul de performanță, sub diferite forme agreate de către școli, elevi și profesori, fie că vorbim despre concursuri și olimpiade școlare de talie națională și internațională, fie despre inițiative județene, susținute, inclusiv financiar, dintr-un buget alocat anual de către Consiliul Județean Suceava. Această componentă organizatorică este foarte importantă pentru obținerea bunelor rezultate, deși se acționează formal, fiind vizate aplicarea corectă a regulamentelor, aprecierea obiectivă și imparțială a comisiilor coordonate de către inspectorii școlari, pe domenii și specialități. Este una dintre motivațiile de bază ale rețelei noastre de școli performante, și faptul că, în general, s-a cultivat un echilibru în administrarea evenimentelor competiționale a determinat încrederea elevilor și antrenorilor lor în corectitudinea rezultatelor, precum și dorința acestora de a deveni mai buni.
În al doilea rând, un rol esențial îl are competența cadrelor care se află în spatele elevilor capabili de performanță, consolidată în timp printr-o pregătire individuală, dublată de asigurarea accesului la programe de formare cu tematică de specialitate, racordate la cerințe de tip european. Astfel, există numeroase exemple de profesori care au beneficiat de experiențe de succes, în cadrul schimburilor metodice, la nivel național sau internațional.
Și, în afară de acestea, pot aminti și spiritul de concurență, care se manifestă între școli, cu întregul lor corp profesoral și cu managerii acestora, dar și între elevi atât din aceeași unitate, cât și din unități diferite. ISJ Suceava a făcut posibilă manifestarea liberă a acestui spirit de concurență, neintervenind în vreun fel pentru favorizarea sau contextualizarea performanței într-un loc anume. Astfel, nu există prejudecăți despre școli sau cadre consacrate în performanță, oricând topurile s-au putut schimba sau chiar inversa, în funcție de pregătirea asigurată de fiecare într-un domeniu sau altul…
Ca o implicare mai directă, în acest an școlar a fost redeschis Centrul de Excelență pentru două discipline – matematică și informatică, elevii capabili de performanță ai județului având oportunitatea de a se pregăti cu profesori experimentați, în cadrul unui program curricular suplimentar.
Sunt mari discrepanțele între învățământul urban și cel rural? Beneficiază copiii suceveni de egalitate de șanse?
Privit sub aspect global, evident că nici în județul nostru nu putem absolutiza egalitatea de șanse și asigurarea condițiilor în toate mediile amintite. Este știut faptul că în medii cu stare socio-economică precară probabilitatea orientării înspre performanța școlară și obținerea acesteia este mai redusă, din motive dependente de mentalități, dar și de resurse, cu toate că există în județul nostru exemple de implicare a autorităților sau altor parteneri educaționali în susținerea copiilor cu potențial.
În ultimii ani însă, libera circulație a persoanelor, migrația și, în general, mobilitatea și-au adus contribuția atât în creșterea motivației pentru performanță, cât și în modificarea distribuției rezultatelor în anumite medii. Ne putem referi astfel la o creștere a interesului arătat de unii părinții care, fiind în contact cu alte sisteme europene de învățământ, acordă mai multă încredere școlii și susțin mai mult pregătirea propriilor copii, contribuind direct și indirect la asigurarea condițiilor de învățare ale acestora.
Am observat, de asemenea, în special în învățământul liceal, o creștere a nivelului de performanță a elevilor proveniți din mediul rural, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că în gimnaziile de acolo le-a fost oferită pregătirea necesară și, pe de altă parte, că motivația acestor elevi a fost destul de puternică pentru a intra în ritmul competițional solicitat de noul mediu al învățării. Astfel, în clasamentele noastre de olimpici se află în prezent mulți elevi care provin din mediul rural, care au crescut, învățat și încă își au domiciliul acolo. Nu sunt convins însă dacă viitorul lor va fi acolo…
Vorbiți-ne despre proiectele și parteneriatele încheiate de ISJ-ul pe care îl conduceți.
Sunt multe parteneriate încheiate la nivelul Inspectoratului Școlar Suceava, ale căror obiective răspund diferitelor nevoi educaționale identificate împreună cu aceștia. Mă voi referi însă la două proiecte cu finanțare europeană POSDRU, care tocmai s-au finalizat și care au produs rezultate remarcabile în domeniul formării continue a cadrelor didactice, cu efecte în ridicarea performanței în perioada ulterioară.
Primul dintre acestea, intitulat „Dezvoltarea de competențe-cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creșterii accesibilității informației și dezvoltării strategiilor educaționale proprii”, desfășurat printr-un parteneriat cu alte două inspectorate școlare – Sălaj și Brașov, a oferit pregătire și atestare în utilizarea limbii engleze unui număr de aproximativ 630 de cadre didactice de alte specialități din județ.
Al doilea proiect a vizat segmentul de bază al educației, grădinița. Inițiat printr-un parteneriat cu inspectoratele Dâmbovița și Alba, proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în învățământul preșcolar” a îmbunătățit experiența metodică a 80 de educatoare, prin documentare directă în instituții de educație preșcolară din Italia, organizate în rețeaua Reggio Chidren, și a instruit 150 de cadre didactice cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământul preșcolar din județul Suceava.Cât despre viitor, în domeniul fondurilor europene, este chiar mai promițător, întrucât după primele evaluări avem deja trei proiecte câștigate, dintre care într-unul ISJ Suceava este solicitant. Este vorba despre un proiect ce se va desfășura printr-un parteneriat încheiat cu ISJ Dâmbovița și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar București, intitulat „TEN PERFORM – program inovator de îmbunătățire a rezultatelor școlare în învățământul liceal”, care-și propune în județul nostru pregătirea a 4.100 de elevi din 34 de licee, aflați actualmente în clasa a XI-a, în vederea susținerii și promovării examenului de bacalaureat.
Există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanță și calitate, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și al copiilor și, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unitățile de învățământ din județ?
Dotările unităților sunt, de asemenea, foarte importante pentru asigurarea calității în învățare și obținerea performanței. Este clar că unitățile bine dotate sunt unități performante.
Bazându-mă pe rezultatele ultimilor ani, afirm că un rol important îl au dotările IT, fără a neglija publicațiile de specialitate sau alte materialele auxiliare de orice tip. De altfel, există și o preferință a elevilor pentru mijloacele IT, având în vedere faptul că mulți dintre ei dețin și utilizează acasă aparate moderne, care le facilitează accesul la informații și comunicare, le permit documentări rapide și diverse în orice domeniu. Cât a depins de Ministerul Educației și de Inspectoratul Școlar, în cadrul unor proiecte naționale s-au făcut demersuri de dotare specifică, cel mai recent fiind cel de conectare a unităților cu personalitate juridică la internet de mare viteză, prin programul „Internet în școala ta”. Din păcate, în multe școli sunt în continuare necesare dotări de bază pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice la un nivel optim și care presupun mobilizarea unor resurse financiare, dificil de asigurat în unele comunități.
Vorbiți-mi de preocuparea ISJ Suceava pentru digitalizarea învățământului, dar și despre creșterea gradului de pregătire a personalului didactic în această direcție.
Este cunoscută deja preocuparea noastră, începând cu crearea și perfecționarea sistemului de comunicare a Inspectoratului cu școlile din rețea prin servicii de Ftp și poștă electronică, o practică eficientă atât sub aspectul reducerii timpului de transmitere a informațiilor, cât și pentru obținerea mai rapidă a feedbackului din partea acestora.
În domeniul pregătirii personalului țin să remarc colaborarea cu SIVECO, furnizor la nivel național a numeroase programe de formare continuă, dintre care cel mai important oferit în ultima perioadă, „MANAGEDU – Utilizarea aplicațiilor de management educațional”, se adresează persoanelor responsabile de încărcarea, gestionarea datelor în BDNE și de aplicațiile naționale de management educațional.
Majoritatea cadrelor didactice din județ, indiferent de specialitate, au fost beneficiare ale unor cursuri de formare în domeniul IT, având ca obiective fie dobândirea, fie dezvoltarea competențelor de utilizare a unor programe specifice, mai simple sau mai complexe, de tipul proiectării softurilor sau accesării unor platforme de resurse educaționale. De o atenție sporită au beneficiat profesorii de informatică, care au fost pregătiți pentru utilizarea avansată a instrumentelor TIC, atât la gimnaziu, cât și la liceu.
Care sunt cele mai importante direcții pe care veți acționa în anul 2014?
Specificul instituției pe care o conduc nu oferă, din păcate, prea multă libertate în organizarea rețelei școlare sau în proiectarea și desfășurarea unor acțiuni de anvergură, având în vedere că fiecare școală are propriile sale proiecții și organizări, în contextul comunității din care face parte. Ceea ce ne revine totuși nouă ține de aplicarea politicilor și procedurilor transmise de la nivel național, cum ar fi testările și examenele naționale pentru elevi sau cadre didactice, cu tot ceea ce presupun acestea. De aceea, îmi voi îndrepta atenția în coordonarea echipei de inspectori pentru o bună aplicare mai ales a elementelor de noutate, cum sunt evaluarea elevilor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a și simularea examenului de bacalaureat la clasa a XI-a. Un alt demers, care a fost deja proiectat, vizează pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivat, de către inspectorii școlari, la toate disciplinele, însemnând alocarea a cel puțin 40 de ore, eșalonate pe parcursul semestrului al II-lea.
Acestea sunt totuși probleme curente… Ceea ce mi-am propus pe termen lung ține de o problemă mai veche, pe care o au multe județe în școlile din mediul rural, grupurile sanitare… Analizând situația școlilor din județ, necesitățile și posibilitățile actuale ale acestora, singura modalitate de a acționa pe care o avem deocamdată la dispoziție este colaborarea cu primăriile și insistența pe lângă acestea să includă în bugetul pentru 2014 cheltuieli destinate construirii sau modernizării grupurilor sanitare, pentru ca ulterior, rezolvată problema acestora, școlile să facă demersuri pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare.
Și pentru că întrebările pe care mi le-ați adresat s-au referit în special la performanță, menționez că un eveniment important al județului Suceava va fi, în acest an, în luna august, organizarea Olimpiadei Internaționale de Astronomie, domeniu în care an de an elevii noștri au înregistrat performanțe notabile. Așadar, ne-am asumat găzduirea unei competiții de rang înalt, la propriu, pe care sperăm că o vom onora cu profesionalism…
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU