„Poziţionarea judeţului Timiş oferă avantajul contactelor mai timpurii şi mai numeroase cu realităţile central europene”

Prof. Cornel Petroman
Prof. Cornel Petroman

 Interviu cu prof. dr. Cornel Petroman, inspector general al ISJ Timiş
 Sunteţi şeful unui ISJ cu o situaţie, am spune, privilegiată, Timiş fiind un judeţ cu un învăţământ de înaltă ţinută şi cu câteva dintre cele mai vechi şi mai prestigioase instituţii de învăţământ românesc. Cum se vede această realitate de la nivelul inspectoratului şcolar?
Judeţul Timiş beneficiază de o reţea de unităţi de învăţământ preuniversitar de o reală calitate. Multe dintre unităţile noastre de învăţământ sunt unităţi de tradiţie, unele cu o vechime de aproape 200 de ani, altele în jur de 100 de ani. Banatul a fost întotdeauna o regiune în care s-a pus preţ mare pe cultură şi învăţământ.
Pentru că tot am amintit de prestigioasele instituţii de învăţământ din judeţul Timiş, vreau să ne spuneţi ce face ISJ-ul pe care îl conduceţi pentru susţinerea performanţei, pentru calitatea actului educaţional, inclusiv pentru susţinerea prestigiului acestor instituţii de învăţământ.
ISJ Timiş promovează o foarte bună colaborare cu unităţile de învăţământ preuniversitar. Pe de altă parte, se implică în atragerea şi promovarea unor parteneriate între ISJ Timiş, respectiv unită­ţile noastre de învăţământ preuniversitar cu diverse instituţii de învăţământ superior din judeţ şi din ţară, tocmai în vederea asigurării unui învăţământ performant pentru elevii noştri. Nu în ultimul rând, promovăm şi susţinem implicarea unităţilor de învăţământ în proiecte internaţionale, pentru transferul de bune practici în domeniul educaţiei. Suntem pentru promovarea unor parteneriate de tip public – privat care să aducă recompense finan­ciare de tip burse, respectiv premii pentru elevii cu performanţe deosebite la învăţătură, purtare şi olimpiadele/concursurile şcolare.
Chiar dacă zona Banatului nu a fost aşa de lovită de iarnă, totuşi, cum v-aţi pregătit la nivel judeţean pentru ca şcoala să se deruleze în condiţii optime?
Am luat măsuri din timp pentru asigurarea unităţilor de învăţământ cu combustibilul necesar pentru asigurarea încălzirii fără sincope şi buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, precum şi izolarea foarte bună a clădirilor; de asemenea, ne-am asigurat de funcţionarea în parametri optimi a transportului şcolar.
Cum colaboraţi cu administraţiile locale? Este foarte important pentru şcoală să aibă parte de această susţinere.
Considerăm că susţinerea unităţilor de învăţă­mânt de către unităţile administrativ-teritoriale este imperios necesară. Relaţiile cu administraţiile publice locale sunt foarte bune; şcolile se bucură de susţinerea acestora; primarii şi consiliile locale şi-au desemnat reprezentanţii în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţă­mânt, ca atare sunt la curent atât cu realizările, cât şi cu nevoile şcoli­lor şi implicarea în rezolvarea problemelor şcolilor este reală. Pe de altă parte, atât la nivelul ISJ, cât şi la nivelul şcolilor există o bună colabo­rare cu ISU, cu DSP, cu Poliţia, Jandar­meria, Biserica – fără deosebire de confesiune şi altele. Multe dintre instituţiile menţionate se implică din proprie iniţiativă sau la solicitarea unităţilor de învăţământ în realizarea unor activităţi educative.
Reprezintă un avantaj pentru şcoala timişeană faptul că vorbim despre un judeţ din vestul României?
Poziţionarea judeţului Timiş în vestul României reprezintă într-adevăr un avantaj în sensul contactelor mai timpurii şi mai numeroase cu realităţile central europene. De asemenea, a fost şi este facilă contactarea unită­ţilor de învăţă­mânt şi avem o serie de par­te­neriate şi proiecte educaţionale cu unităţi de învăţământ din Ungaria, Serbia, Slovacia, Austria, Italia, Ger­mania, Marea Britanie, Polonia, ceea ce contribuie la o mai mare deschidere spre nou a cadrelor noastre didactice şi posibilităţi de mobilitate pentru elevii noştri. Chiar simpla cunoaştere a sistemelor de învăţământ din aceste ţări generează idei de dezvoltare similară a învăţământului românesc.
Există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanţă şi calitate, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al copiilor şi, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unităţile de învăţământ din judeţ?
La noi în judeţ majoritatea cadrelor didactice sunt permanent preocupate de dezvoltarea profesională proprie, înscriindu-se şi promovând examenele pentru gradele didactice sau doctorat; Astfel, din cele 6.932 de cadre didactice din judeţul nostru, 1.581 de cadre didactice au definitivarea în învăţământ, 1.251 au gradul didactic II, 3.140 de cadre didactice au gradul didactic I, iar 116 cadre didactice au obţinut titlul ştiinţific de doctor. De asemenea, cadrele didactice participă la foarte multe cursuri şi programe de formare continuă, de specializare sau de conversie profesională.
În multe unităţi de învăţământ, sau chiar la nivel judeţean, se organizează şi se desfăşoară, prin voluntariatul cadrelor didactice, programe de pre­gătire suplimentară cu elevii capabili de perfor­manţă, pentru olimpiadele şi concursurile şcolare, iar pe de altă parte, pentru examenele naţionale.
În ultimii ani, dotările au crescut la nivelul unităţilor de învăţământ, prin aportul programelor guvernamentale, al autorităţilor publice locale, ale unor firme private sau organizaţii nonguverna­men­tale, care au contribuit la înzestrarea unităţilor de învăţământ cu mijloace didactice moderne, apara­tură electronică, mobilier şcolar, sau reabilita­rea clădirilor, respectiv a terenurilor de sport.
Care sunt cele mai importante direcţii pe care veţi acţiona în anul 2014?
Cele mai importante direcţii pe care ni le-am propus în planul managerial se referă la: promo­varea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului; creşterea participării la edu­ca­ţie, prevenirea abandonului şcolar; creşterea cali­tăţii activităţilor educaţionale; orga­nizarea unor activităţi de perfecţionare în dome­niul predării în condiţii simultane la învăţământul primar; amelio­rarea rezultatelor şcolare şi a celor obţinute la examenele naţionale, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Interviu realizat de
Marcela GHEORGHIU