„Ne propunem să repoziţionăm încrederea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei în şcoală”

Prof. Gabriela Ilisie
Prof. Gabriela Ilisie

 Interviu cu prof. Gabriela ILISIE, inspector şcolar general al ISJ Ilfov
Sunteţi şeful unui ISJ cu o situaţie privilegiată, faptul că Ilfovul se află în imediata apropiere a Capitalei este un beneficiu pentru dvs.? Beneficiază instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul dvs. de condiţii mai bune de studiu şi de muncă decât şcolile din alte zone ale ţării?
În acest context, putem vorbi de egalitate de şanse pentru toţi copiii? Vorbim despre comune înstărite, despre locuitori cu posibilităţi mari financiare, dar şi de copii aparţinând unor familii defavorizate social.
Faptul că Ilfovul se află în imediata apropiere a Capitalei este, într-adevăr, o oportunitate, dacă privim din perspectiva diversităţii infrastructurii  culturale şi a instituţiilor educative, ceea ce permite abordarea unor parteneriate educaţionale utile, desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare interesante, crescând astfel calitatea activităţilor didactice şi facilitând asigurarea egalităţii de şanse. Trebuie să menţionăm faptul că reţeaua şcolară din judeţul Ilfov cuprinde unităţi de învăţământ care oferă condiţii bune şi foarte bune de studiu, unele dintre ele având chiar dotări de ultimă generaţie. Acest lucru a fost posibil prin derularea sistematică, în ultimii ani, de către autorităţile judeţene şi locale în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a unor proiecte de modernizare a infrastructurii şi a bazei materiale a şcolilor.
Dorinţa noastră este aceea ca toţi elevii să frecventeze şcoala, să se bucure de aceste condiţii şi să aibă şansa succesului şcolar şi profesional. Nu putem omite din discuţie faptul că ne preocupă găsirea unor soluţii pentru diminuarea fenomenului privind absenteismul şi abandonul şcolar, a cărui cauzalitate este diversă, începând cu mediul social defavorizat, familii fără posibilităţi, continuând cu plecarea unui număr mare de părinţi în străinătate, la muncă, şi chiar cu absenteismul determinat de tentaţia unor elevi de a lipsi de la şcoală pentru a descoperi diverse modalităţi de petrecere a timpului în Capitală.
Rezolvarea acestor probleme reprezintă o mare provocare pentru noi, astfel că Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi partenerii noştri educaţionali întreprindem măsuri consolidate pentru a aborda necesităţile acestor copii şi a le proteja drepturile într-un mod cât mai complex. Colaborăm cu autorităţile locale în sprijinirea copiilor aparţinând unor familii defavorizate sociocultural şi monitorizăm atent elevii cu părinţi plecaţi în străinătate, din statisticile noastre rezultând un număr de 409 familii aflate în această situaţie. Ne interesează în mod cu totul special motivarea elevilor pentru a participa la viaţa şcolii şi pentru a democratiza procesul educaţional, indiferent de mediul în care trăiesc şi se dezvoltă, doar aşa putem vorbi despre şanse egale la educaţie.
Nu doar monitorizarea aspectelor sociale intră în atenţia noastră, ci în egală măsură ne preocupă asigurarea unui act didactic de calitate, furnizat de profesori bine pregătiţi, generalizarea bunelor practici educaţionale, desfăşurarea activităţilor de pregătire supli­mentară pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la evaluări şi la examenele naţionale. Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice este unul dintre obiectivele noastre strategice, multe dintre activităţi subsumându-se acestui obiectiv extrem de important. Avem inspectori şi profesori implicaţi chiar acum în proiectul Leonardo „Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în utilizarea metodelor active de învăţare în procesul educaţional, pentru a contribui la reducerea abandonului şcolar”.
Apropierea de Capitală vă aduce beneficii, de pildă, în ceea ce priveşte proiectele europene?
Colaboraţi cu ISMB?
Strategiile de dezvoltare regională cuprind numeroase proiecte comune pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, ceea ce implică o strânsă colaborare a tuturor instituţiilor.
Chiar în acest moment cooperăm cu ISMB în derularea unor proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci. La numeroase manifestări literar-artistice sau ştiinţifice organizate de ISMB participă şi elevi din Ilfov, de exemplu la Festivalul Naţional de teatru pentru elevi „George Constantin”. Putem adăuga, apoi, numeroasele parteneriate între unităţi de învăţământ din judeţul nostru şi unităţi de învăţământ ori instituţii culturale din Capitală.
Rezultatele obţinute la bacalaureat de absolvenţii de liceu din Ilfov au fost destul de slabe. Cum gestionează ISJ Ilfov această situaţie, cu atât mai mult cu cât la nivelul întregii ţări datele arată că adolescenţii noştri nu prea se mai „omoară” cu cartea? Ce strategii s-ar putea construi pentru recâştigarea de către şcoală a interesului elevilor?
Am putea vorbi aici şi despre anumite dezavantaje determinate de aşezarea judeţului nostru în proximitatea Capitalei. De pildă, după absolvirea clasei a VIII-a, foarte mulţi elevi performanţi din judeţul Ilfov îşi continuă studiile în municipiul Bucureşti, cu a cărui ofertă şcolară este greu de concurat. De aceea, urmărim o mai atentă cunoaştere a opţiunilor elevilor, adecvarea ofertelor educaţionale la nevoile şi interesele lor, asigurarea promovării imaginii liceelor proprii, a resurselor umane şi materiale ale acestora.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov derulează o strategie coerentă de creştere a succesului şcolar al elevilor, inclusiv de îmbunătăţire a rezultatelor la examenele naţionale, strategie care se bazează pe o angajare responsabilă a conducerilor unităţilor de învăţământ, a cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor în procesul de „re­construire” a imaginii absolventului prin asumarea standardelor pe baza cărora să se desfăşoare actul educaţional. Am proiectat împreună cu colegii din unităţile de învăţământ instrumente de urmărire a progresului şcolar al elevilor încă de la începutul şcolarităţii, precum şi un calendar al analizelor sistematice ale rezultatelor elevilor, ceea ce ne permite să aplicăm prompt măsuri remediale, preîntâmpinând eşecul şcolar. Activităţile de tip remedial şi în egală măsură pregătirea elevilor capabili de performanţă sunt pe agenda şcolilor, ca şi pe agenda inspectoratului.
Toate unităţile de învăţământ unde diferenţele de notare între evaluările curente şi teze/simulări/examene sunt mari sau unde numărul de elevi cu medii de promovare a fost scăzut vor fi monitorizate în mod constant. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov va realiza analize punctuale, iar conducerile şcolilor vizate vor fi evaluate în funcţie de măsurile pe care le vor adopta pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare.
Recâştigarea interesului elevilor trebuie întemeiată pe atractivitatea lecţiilor şi a activităţilor extracurriculare. Perspectiva utilizării tabletelor conectate cu videoproiectorul poate adecva demersul didactic la interesele actuale ale elevilor şi va înnoi proiectarea acţiunilor educative, o achiziţie importantă fiind indi­vidua­lizarea documentării prin accesul la mari baze de date.
Ne propunem, de asemenea, să repoziţionăm încrederea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei în şcoală, în profesori, în actul educaţional dedicat. Nu în ultimul rând, dorim un învăţământ curat, în afara oricăror tentaţii de fraudă la examene ori de corupţie. De altfel, în această toamnă, mai mulţi profesori au urmat cursul de formare „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”.
Vorbiţi-ne, vă rugăm, şi despre mişcarea de personal din judeţul dvs., despre gradul de ocupare cu personal calificat.
Reţeaua noastră şcolară cuprinde 28 de unităţi în mediul urban şi 54 de unităţi în mediul rural, iar vecinătatea Capitalei permite un înalt grad de ocupare cu personal calificat. Tendinţa spre euro­penizarea sistemului este vizibilă şi în particularitatea că avem 55 de unităţi de învăţământ particular, din care 15 acreditate.
Situaţia statistică privind încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ din judeţ  oferă imaginea unei bune acoperiri cu personal didactic calificat. Din totalul posturilor didactice din sistemul de învăţământ ilfovean,  93% sunt ocupate cu personal didactic calificat, 7% reprezentând posturi ocupate de către personal didactic fără studii corespunzătoare postului. De menţionat că aproximativ 75% dintre normele didactice sunt ocupate de titulari.
Există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanţă şi calitate, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al copiilor şi, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unităţile de învăţământ din judeţ?
A acţiona cu responsabilitate în direcţia realizării politicilor educaţionale de asigurare a calităţii învăţământului la nivel judeţean este chiar misiunea noastră. Conform Proiectului de Dezvoltare Instituţională 2012-2016, anticiparea nevoilor de dotare s-a realizat în funcţie de particularităţile locale şi rămâne să le valorificăm prin rezultate măsurabile, cele mai semnificative fiind considerate de beneficiari, desigur, rezultatele la învăţătură ale elevilor, dar şi rezultatele la examenele naţionale. Fără îndoială, există o preocupare reală pentru performanţă şi calitate la toţi factorii educativi, dar ea trebuie să se concretizeze în strategii şi acţiuni eficiente, ceea ce facem deja.
În continuarea aceleiaşi idei, vorbiţi-mi în încheiere de preocuparea ISJ Ilfov pentru informatizarea, digitalizarea învăţământului, dar şi despre creşterea gradului de pregătire a personalului didactic în această direcţie.
După cum afirmam anterior, au existat preocupări pe termen lung pentru modernizarea bazei materiale a unităţilor noastre, inclusiv pe segmentul informatizării, digitalizării. Astfel,  şcolile dispun de computere, de conexiune la internet, de soft educaţional, de aparatura necesară desfăşurării unor lecţii virtuale interesante şi motivante pentru elevi. Preocuparea noastră vizează responsabili­zarea profesorilor de a aplica în lecţii achiziţiile dobândite prin cursuri de formare TIC, în condiţiile în care oferta de astfel de cursuri a fost generoasă în ultimii ani. Amintesc aici proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, dedicat profesorilor din aria socio-umane, focalizat pe utilizarea instrumentelor digitale în abilitarea curriculară a profesorilor, utilizarea resurselor TIC în scopul documentării. Avem în derulare proiectul Leonardo „Îmbunătăţirea competenţelor digitale pentru profesioniştii din educaţie în scopul obţinerii performanţei elevilor”.
Are nevoie judeţul Ilfov de mai mulţi bani pentru educaţie?
Niciodată banii nu prisosesc! Dar ceea ce este important e că trebuie întotdeauna valorificate la maximum resursele deja existente.
Ce aşteptaţi de la anul 2014?
În primul rând, un climat de normalitate în învăţământul ilfovean şi rezultate mai bune la învăţătură şi la examenele naţionale ale elevilor noştri. Împreună cu echipa de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov trebuie să asigurăm toate condiţiile pentru creşterea calităţii educaţiei, o preocupare deosebită fiind realismul evaluării, astfel încât să fie reflectată munca depusă la catedră şi totodată să fie posibilă îmbunătăţirea performanţei sistemului. Trebuie să fim con­ştienţi şi chiar mândri că lucrăm în cel mai mare sistem din orice ţară, sistemul de învăţământ! Beneficiarii muncii noastre – elevii, părinţii, autorităţile locale, agenţii economici – trebuie să primească de la noi mesajul unei instituţii responsabile, care urmăreşte realizarea obiectivelor  strategice chiar în condiţiile în care apar momente de înnoire, de schimbare şi de readaptare la progresul şi cerinţele societăţii.
 
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU