Curier juridic , 13-19 ianuarie 2014

Alexandru M.
Având în vedere că datele comunicate de dumneavoastră sunt incomplete, nu vă putem oferi un răspuns pertinent privind vechimea recunoscută în învăţământ. Vă rugăm să reveniţi cu o nouă scrisoare, în care să precizaţi detaliat perioadele de angajare anterior datei de 01.04.1989.
Însă pentru a veni în sprijinul dumneavoastră privind modul de încadrare şi salarizare, vă comunicăm următoarele:
În cazul în care persoana despre care faceţi vorbire nu a obţinut gradul didactic definitivat, încadrarea corectă se va face cores­punzător funcţiei de profesor I S, treapta de salarizare 0-2 ani.
În situaţia în care persoana în cauză a obţinut cel puţin gradul didactic definitivat, vă rugăm să aveţi în vedere prevederile art. 3, pct. 6 din Legea nr. 63/2011, care precizează:
„6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1, lit. c).
1. c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare”.
Cornelia Stelea, COVASNA
1. Referitor la acordarea sporului de stabilitate şi din datele pe care ni le-aţi transmis, rezultă că îndepliniţi condiţia de a beneficia de acordarea acestui spor.
Perioadele 2004-2005, 2006-2007 în care aţi beneficiat de concediu fără plată pentru studii sunt considerate vechime la catedră. Această reglementare îşi are sediul materiei în cuprinsul art. 102 şi art. 101, alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, care prevede:
„Art. 102 (1) Personalul didactic titular, care din proprie ini­ţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a inspectoratului şcolar, dacă se face dovada activităţii respective.
(2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar sau universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.
(3) Personalul didactic, care se află în situaţia prevăzută la alin. (1), beneficiază de prevederile art. 101, alin. (6). Personalul didactic aflat în condiţiile alin. (2) nu beneficiază de prevederile art. 101, alin. (6), cu excepţia celui care a desfăşurat activităţi de învăţământ sau în interesul învăţământului.
Art. 101 (6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, în condiţiile prezentului articol, se consideră vechime la catedră.”
Mai mult decât atât, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011, perioada în care v-aţi aflat în concediu de creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, este considerată vechime în învăţământ, implicit pentru acordarea sporului de stabilitate.
Această reglementare se regăseşte în cuprinsul art. 3 din Ordinul nr. 1350/2007, care menţionează:
„Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada în care a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ.
Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră.”
În consecinţă, precizăm că îndepliniţi condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, iar încadrarea dumneavoastră corectă este cea de profesor învăţământ primar I S, treapta de salarizare 14-18 ani, fără diminuarea salariului prin împărţirea la 1,15.
2. În cazul în care orele de educaţie fizică de la nivel primar nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, aşa cum prevede în mod expres art. 263, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi predate de către cadre didactice fără pregătire de specialitate, remunerate ca personal didactic necalificat, evident, în sistem „plata cu ora”.
3. În cazul în care aţi fost încadrată şi remunerată în mod eronat, aveţi obligaţia de a vă adresa în scris conducerii unităţii de învăţământ în vederea încadrării corecte. În caz contrar, vă puteţi adresa organizaţiei sindicale din care faceţi parte sau în mod direct instanţei de judecată.
Doamnei / Domnului secretar şef, jud. TULCEA
Vă facem cunoscut faptul că personalul didactic auxiliar nu mai beneficiază de acordarea gradaţiei de merit începând cu
1 septembrie 2012. Considerăm că în conţinutul scrisorii dumnea­voastră trebuia să menţionaţi anul 2011, şi nu 2012, aşa cum ne-aţi comunicat.
Prin urmare, vom răspunde punctual la întrebările dumneavoastră:
1. Alin. 2 al art. 4 din OMECTS nr. 5617/11.11.2010 prevede:
„Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţăamânt, în vederea pensionării”.
2. În cazul în care ocupaţi funcţia de secretar şef şi cumulaţi pensia cu salariul, aveţi dreptul de a beneficia de concediu de odihnă pentru perioada în care aţi desfăşurat activitate. Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, iar în cazul dumneavoastră aveţi dreptul de a beneficia de un număr de 28 de zile lucrătoare, aşa cum prevede în mod expres art. 29, alin. (1) din CCMUNSAIP. Alin. (5) al aceluiaşi articol precizează:
„Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei”.
3. Cu părere de rău, vă comunicăm că nu putem transmite răspunsul nostru la adresa de e-mail indicată, dar, aşa cum aţi solicitat, vă oferim un răspuns în cadrul acestei rubrici.
Petre Busuioc
În cazul în care orele de educaţie fizică de la nivel primar nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, aşa cum prevede în mod expres art. 263, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi predate de către cadre didactice fără pregătire de specialitate, remunerate ca personal didactic necalificat.
Neculai Balaj
Din datele transmise de dumneavoastră rezultă că funcţionaţi în învăţă­mânt începând cu 01 septembrie 2003 şi până în prezent. În tot acest inter­val aţi beneficiat în perioada 01.09.2005-05.07.2007 de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.
Perioada în care v-aţi aflat în concediu de creşterea şi îngrijirea copilu­lui în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, este considerată vechime în în­vă­ţământ, implicit pentru acordarea sporului de stabilitate.
Răspunsul nostru îşi are sediul materiei în cuprinsul art. 3 din Ordinul nr. 1350/2007, care menţionează următoarele: „Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada în care a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Se re­cu­nosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră”.
Prin urmare, începând cu acest an şcolar beneficiaţi de treapta de salarizare 10-14 ani, implicit de acordarea sporului de stabilitate, cât şi de sporul de vechime în muncă de 15%.
În cazul în care compartimentul secretariat v-a diminuat drepturile salariale în mod eronat, pe motiv că această perioadă nu constituie vechime efectivă în învăţământ, vă comunicăm faptul că Legea nr. 63/2011 nu poate avea efect retroactiv. Această lege produce efecte juridice de la data intrării în vigoare, iar în cazul dumneavoastră nu a intervenit nicio perioadă de suspendare în contractul individual de muncă.
Vă rugăm să vă adresaţi în scris conducerii unităţii de învăţământ pentru a vă încadra şi retribui în mod corespunzător.
M.A.B.
Precizăm că unitatea de învăţământ are obligaţia de a reîncadra per­soana în cauză, conform hotărârii judecătoreşti.
Având în vedere faptul că instanţa de judecată a certificat vala­bilitatea diplomei Universităţii Spiru Haret, unitatea de învăţământ este obligată să dea curs sentinţei respective în vederea punerii în aplicare a dispozitivului acesteia, în speţă, reîncadrarea în funcţia de secretar I S.
Prin urmare, reîncadrarea se va realiza de la data stabilită de către instanţă, iar persoana în cauză va fi remunerată corespunzător studiilor absolvite şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia salarizării.
B.N.
Din cele precizate de dumneavoastră rezultă că persoana care ocupă funcţia de administrator cantină nu mai poate ocupa această funcţie din cauza virusului contactat. În această situaţie, nu mai sunt îndeplinite condi­ţiile fundamentale prevăzute în contractul individual de muncă pri­vind starea de sănătate, ceea ce conduce la încetarea contractului individual de muncă.
Prin urmare, nu există niciun temei legal pentru a se face schimbul de posturi despre care faceţi vorbire (administrator-şofer).
Având în vedere că persoana este incompatibilă cu funcţia deţinută (administrator cantină), încadrarea pe alt post ar fi posibilă numai în situaţia în care la nivelul unităţii există un post vacant.
 
Jurist Ştefan MILITARU