Dunărea – o axă europeană a educației și cercetării. Conferință Internațională în marja Forumului Anual SUERD, la București

DunareaStrategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD, inițiativă complexă a României și Austriei, al cărei Forum Anual s-a derulat la București, organizat de Guvernul României și de Comisia Europeană, a avut ca reper în abordările privind educația, cultura și cercetarea academică la nivel comunitar Conferința Internațională privind abordările orizontale în educație și cultură în contextul macrostrategiilor europene. Responsabilitatea organizatorică a evenimentului a fost asumată și concretizată cu succes unanim recunoscut de Facultatea de științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu, din București, în parteneriat cu Ministerul Culturii. Au luat parte unele dintre personalitățile prezente la Forumul SUERD, membri ai unor misiuni diplomatice în România, reprezentanți ai învățământului preuniversitar și ai celui superior bucureștean, ai unora dintre organizațiile neguvernamentale de anvergură internațională cu preocupări educaționale și sociale, ai administrației locale, ai presei.

Un lăcaș al științei și culturii

Prefațând expunerile științifice și dezba­terile, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității Titu Maiorescu, a făcut o expunere asupra specificului instituției academice, în sine un exemplu recunoscut de încadrare în cerințele unui învățământ modern, de calitate înaltă, deschis către cooperare transfrontalieră în educație, cercetare, cultură. „Este o universitate relativ tânără”, a caracterizat-o rectorul acesteia, reamintind că a fost creată în 1990 și acreditată în 2002, în prezent fiind deținătoare a celui mai înalt calificativ instituțional, Grad de încredere ridicat. Universitatea Titu Maiorescu, a subliniat prof. univ. dr. Smaranda Angheni, are un caracter complex, definit de cele 10 facultăți, cu 18 programe de studii superioare de licență, 24 de programe de masterat, două școli doctorale, toate constituind un „lăcaș al științei și culturii, al formării tinerilor pentru viitor”. În afirmarea României ca „important vector în dezvoltare durabilă din punct de vedere economic, științific, educațional, cultural, noi, ca universitate, ne regăsim din plin”, a conchis rectorul Universității Titu Maiorescu.

Eveniment ilustrativ pentru activitatea de cercetare din Universitatea Titu Maiorescu

Salutând participarea selectă la nivel academic, din țară și de peste hotare, conf. univ. dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste, a scos în evidență caracterul ilustrativ al evenimentului pentru întreaga activitate de cercetare din Universitatea Titu Maiorescu. Concretizând cu unele din propriile contribuții în acest sens, conf. univ. dr. Sorin Ivan a prezentat în cursul sesiunii de comunicări științifice o sinteză a cercetării cu titlul Limbă, cultură, civilizație în regiunea Dunării. Către un spațiu comun al existenței și al cunoașterii sub egida valorilor europene.
În calitate de consilier la Ministerul Culturii, Cristian Ghiță a susținut o prezentare a Axei Prioritare 3 – Promovarea culturii și turis­mului, a contactelor directe dintre oameni, din Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. De asemenea, în cuprinsul reuniunii, o serie de prezentări, ca și de abordări ale dezbaterilor, au avut ca subiect de referință Axa prioritară 7 – Dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere/ cercetare, educație și TIC.
Pe aceeași linie a dezvoltării ideilor creative și, în egală măsură, aplicative, Elisabeth Pacher (Austria) și Marton Mehes (Ungaria) au prezentat dinamica unui proiect pentru încurajarea dialogului cultural dunărean, prin valorificarea diversității în context integrator. Consonant, interacțiunea viziunii și a acțiunii culturale pe traiectoria naturală a Dunării a fost abordată de Regina Hellwig-Schmid.
Sesiunea plenară a conferinței interna­ționale a asigurat cadrul unei diversități de unghiuri ale abordării temei transdunărene. De la diplomație la apărare, de la energetică la tradiții și valori naționale, subiectele au beneficiat de prezentări pe cât de valoroase, pe atât de riguroase sub aspect științific. În acest sens, a suscitat un interes deosebit expunerea prezentată de prof. univ. dr. Teodor Meleșcanu, directorul Serviciului de Informații Externe, care s-a referit la problematica relațiilor interna­ționale și a securității în regiunea Dunării, printr-o necesară și permanentă raportare la actualitatea marcată de forme complexe ale crizei economice.
Plenul conferinței a analizat, în același spirit responsabil al expunerii și al dialogului constructiv, aspecte aplicative privitoare la dezvoltarea de proiecte integrate în domeniile educației, cerce­tării și culturii și la impactul acestora la nivel macroregional, precum și probleme tehnice referitoare la instrumente de finanțare și la criterii de eligibilitate a proiectelor având ca obiect investigarea specificului zonal danubian.

Spațiu comun al cunoașterii

Sesiunea de comunicări științifice a conferinței a cuprins o tematică foarte vastă: Educație, cercetare, cultură – factori de dezvoltare a unui Spațiu Comun al Cunoașterii în regiunea Dunării; Limbă, cultură, civilizație în Spațiul Dunării; Comunicarea multiculturală – factor de conectivitate, coeziune și dezvoltare în regiunea Dunării și la nivel european; Educația – factor de promovare a multilingvis­mului, culturii și civili­zației în regiunea Dunării; Diversitate culturală și colaborare multiculturală, sub semnul unității în diversitate, în Spațiul Dunării; Direcții și strategii de dezvoltare în educație, cercetare, inovare și cultură în regiunea Dunării; Diversitate și multilingvism – poli­tici lingvistice în spațiul european și în regiunea Dunării; SUERD, în contextul politicilor Uniunii Europene; Relațiile internaționale în regiunea Dunării – istorie, prezent, perspective; Politică și diplomație în Europa Centrală și de Sud-Est, în țările riverane Dunării; Cooperare internațională în contextul SUERD; Dunărea – axă a dezvoltării politice, economice, educaționale și culturale; Mobilități, parteneriate, proiecte în educația academică și cercetarea științifică în regiunea Dunării.
Cadre universitare, cercetători, studenți, doctoranzi au prezentat rezultate ale unor cercetări de actualitate, multe dintre ele bazate pe o activitate practică susținută și, în același timp, cu disponibilități serioase de transfer la alte nivele, superioare, ale aplicării productive, intelectual și material. Și-au regăsit ilustrare în diversitatea lucrărilor, generând aprecieri, întrebări, observații, subiecte din domenii precum valorificarea potențialului economic dunărean, schimbările climatice, particularitățile Deltei Dunării, dezvoltarea personală, educația fizică și sportul, arta specifică, resursele energetice, comunicațiile, interferențele lingvistice și socio-culturale. Un loc important au ocupat educația și formarea pe baza mobilităților, al stagiilor și proiectelor comune dezvoltate de universități din regiunea Dunării sau având ca rezultate produse de cercetare aplicabile în regiune, destinate cunoașterii, civilizației.
Comunicările științifice prezentate în plenul și în secțiunile conferinței internaționale centrate pe problematica SUERD vor fi reunite în volumul conferinței (Proceedings), proiectat să apară în jurul datei de 1 decembrie 2013.
În ansamblu, conferința internațională organizată și găzduită de Universitatea Titu Maiorescu s-a constituit într-un eveniment academic de anvergură europeană, integrat la un nivel incontestabil în demersul cuprinzător și benefic al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
F. IONESCU