Socialize

Facebook
Home » Interviuri » Un secol de învățământ în limba română

Un secol de învățământ în limba română

Interviu cu prof. dr. Marin Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal, Deva

Stimate domnule director, Colegiul Național Decebal, din Deva, îmbracă, anul acesta, haine de sărbătoare. Despre ce este vorba, domnule director? 

Anul acesta, școala noastră marchează împlinirea unui secol de învățământ în limba română, desfășurat neîntrerupt și la cele mai înalte standarde de calitate, în această parte a țării. Deoarece în secolul al XIX-lea întreaga Transilvanie era sub o puternică influență lingvistică maghiară, aceste aspecte s-au repercutat și asupra școlii, așadar, inițial, la Colegiul Național Decebal, școlarizarea s-a făcut în limba oficială a acelui timp istoric. Astăzi trăim un moment jubiliar, care reflectă biruința, în urmă cu un veac, a învățământului în limba națională.

Care este, de fapt, domnule director, istoria acestei venerabile și prestigioase instituții de învățământ liceal românesc?

La iniţiativa populaţiei locale româneşti, maghiare şi germane, în 4 octombrie 1871, a fost înfiinţat lăcaşul de cultură care astăzi se numeşte Colegiul Naţional Decebal. Locuitorii zonei au acceptat să plătească un impozit suplimentar o perioadă de 10 ani (1871-1881) pentru a acoperi cheltuielile legate de înzestrarea şi construirea unui local corespunzător noii şcoli, unice pe atunci în această parte a Transilvaniei. De-a lungul timpului, au intervenit diferite modificări legate de nume, de structură şi de organizare, modificări datorate perioadelor pe care le-a străbătut. 

Astfel, la 4 octombrie 1871 se înfiinţează Liceul real, cu o clasă de 23 de elevi, în baza ordinului ministrului culturii din Budapesta, nr. 10143/1871, cu sediul iniţial în strada M. Eminescu nr. 17, mutarea în sediul actual făcându-se abia în anul 1888; 1876 –
se aprobă transformarea Școlii reale de patru clase în Liceu real complet de opt clase. 

După 1918, odată cu înfiinţarea României Mari, sistemul de învăţământ transilvănean a fost integrat celui românesc. Drept urmare, şi Liceul real din Deva va cunoaşte unele transformări.

În 1920, Liceul de Stat Decebal devine proprietate a statului român şi limba de predare devine limba română. În 1948 devine şcoală organică cu clasele I-XI, având denumirea de Şcoala medie de băieţi. Cinci ani mai târziu, în 1953, primeşte denumirea de Şcoala medie de 10 ani, durata şcolarizării fiind redusă la 10 ani în perioada 1953-1957, în baza ordinului ministrului învăţământului. În 1957 primeşte denumirea de Şcoala medie nr. 2 Decebal. În 1965, liceul îşi reia vechea denumire de Liceul Decebal, ca liceu mixt, având profil real şi profil uman. În 1977, liceul îşi schimbă din nou denumirea şi se va numi Liceul de Matematică-Fizică Decebal, primind, aşadar, această specializare, deşi în cadrul său au funcţionat mereu şi clase de chimie-biologie sau filologie-istorie. În 1990 primeşte numele Liceul Teoretic Decebal-Deva, iar pe 1 septembrie 1996 îşi schimbă pentru ultima dată denumirea şi devine Colegiul Naţional Decebal-Deva, confirmând recunoaşterea la nivel naţional a valorii şi prestigiului acestei şcoli devene.

Ce reprezintă CN Decebal de astăzi pentru învățământul ardelean?

Colegiul Naţional Decebal s-a impus nu numai printre şcolile din învăţământul preuniversitar hunedorean, ci din întreaga ţară ca o instituţie cu o identitate şi o filosofie proprii şi cu un program clar definit. Plasându-se sub autoritatea spirituală a regelui Decebal, colegiul nostru face din calitatea actului de educaţie un adevărat blazon. Prestigiul Colegiului NaţionalDecebal rezidă în performanţele obţinute de elevi şi profesori şi în calitatea programelor desfăşurate. Am impus în conştiinţa comunităţii un brand sinonim cu seriozitatea, disciplina, munca, performanţa, dar şi cu tinereţea, prietenia, respectul şi armonia. Toate aceste calităţi ale unei identităţi foarte bine conturate deschid o largă paletă de perspective absolvenţilor decebalişti atât la nivel naţional, cât şi internațional. 

Decebal este o instituție, așa cum am mai spus-o, de prestigiu național. Vorbiți-ne despre recunoașteri, premii și distincții primite. De fapt, ce loc ocupă calitatea, performanța în preocupările CND?

Cu siguranță, școala nu este o instituție cu un scop în sine, ci este, mai degrabă, un mijloc pentru realizarea unor scopuri superioare în viață. „Non scholae, sed vitae discimus“, spunea filosoful Seneca. Elevii nu învață strict pentru școală, ci se pregătesc pentru a putea face față anumitor cerințe ale vieții, ale societății în care trăiesc. Elevii colegiului nu s-au remarcat numai în anii petrecuți în unitatea noastră, ci și în anii de pregătire postliceală și apoi în îndeplinirea sarcinilor primite în societate. Numai câțiva dintre ei nu au reușit, din diferite motive, să urmeze studii superioare. Majoritatea foștilor elevi ai liceului și-au urmat pregătirea în diverse instituții ale învățământului superior, iar la absolvirea acestora li s-au încredințat posturi de conducere și de înaltă răspundere. Mulți s-au dedicat muncii de cercetare științifică și au ocupat posturi în învățământul superior.

Rezultatele muncii consecvente ale colectivului de profesori și ale elevilor deopotrivă au fost încununate și de o serie de recunoașteri oficiale ale calității actului pedagogic: 

Dintre acestea, amintim: Diploma „LabelFrancEducation“, acordată de Ministerul Afacerilor Externe al Franței, în 30 august 2018. Diploma reprezintă un certificat de garanție a calității învățământului bilingv francofon de excelență, o marcă a calității decernate unităților şcolare străine care desfăşoară un învățământ bilingv francofon de excelență. În anul 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a desemnat Colegiul Național Decebal Deva drept Centru de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei (CETI). Astfel, colegiul nostru face parte dintr-un proiect amplu, denumit ,,Promovarea şi susţinerea excelenţei în educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei“, derulat cu sprijinul Guvernului Japoniei. 

Proiectul are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a elevilor din clasele IX-XIII capabili de performanţe înalte (profil matematică-informatică), prin înfiinţarea şi operaţionalizarea, la nivel național, a 60 de Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei. 

În 2008, colegiul este recunoscut ca Lycée du programme du baccalauréat à mention bilingue francophone/Liceu inclus în programul de bacalaureat cu menţiune bilingv francofonă din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ambasadei Franţei în România.

În anul 2007, Colegiul Naţional Decebal, din Deva, devine Şcoală parteneră a Republicii Federale Germania.

Deja cu un deceniu și jumătate în urmă, așadar în anul 2004, colegiul a primit diplomă de excelență instituțională (acordată de MEN în 2010) și a fost declarat Școală Europeană. 

Ce ne puteți spune despre oferta educațională? Ce-i atrage în mod special pe absolvenții de gimnaziu la CN Decebal, din Deva?

Oferta educațională a colegiului nostru este atractivă și variată, cuprinzând toate ciclurile deînvățământ: învățământ preșcolar – grădiniţă cu program prelungit și cu program normal, cu predare în limba germană, învăţământ primar cu predare în limba germană, învăţământ gimnazial – clase cu predare intensivă limba engleză şi cu predare în limba germană. 

Învăţământul liceal are două mari orientări: 

Profil real, cu specializările  matematică-informatică bilingv limba engleză, matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, matematică-informatică bilingv limba franceză, ştiinţe ale naturii bilingv limba engleză, ştiințe ale naturii bilingv limba franceză, ştiințe ale naturii bilingv limba germană şi ştiințe ale naturii cu predare în limba germană și profil uman, cu specializările filologie bilingv limba engleză și filologie bilingv limba franceză.

Prin oferta noastră educațională, creăm pentru copiii și elevii din municipiul Deva și împrejurimi o paletă largă de profiluri și specializări, garantând, totodată, calitatea actului educațional. 

Vorbiţi-ne despre corpul profesoral, oamenii care se găsesc mereu în spatele rezultatelor elevilor. 

A păstra intact prestigiul intelectual al unei școli, de-a lungul unui secol și jumătate de existență, este un fapt remarcabil și el se datorează în mod fundamental prestației cadrelor didactice. În școala noastră s-a statornicit o temeinică tradiție de muncă și vocație pedagogică, pe care profesorii s-au străduit să o dezvolte, să o amplifice și să o perpetueze. Colectivul de cadre didactice al Colegiului Naţional Decebal, din Deva, colectiv de înaltă ţinută profesională (unii foşti absolvenţi ai colegiului se regăsesc între cadrele didactice), preocupat de continua perfecţionare profesională şi de formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, are permanent în obiectiv seriozitatea, abnegaţia, disciplina, respectul pentru munca bine făcută şi pentru semeni. Acest aspect, alături de potenţialul remarcabil pe care îl deţin elevii, a făcut posibile rezultatele foarte bune obţinute de elevi la examenele naţionale de finalizare a studiilor.

Cadrele didactice ale colegiului nostru sunt, în majoritatea lor, profesori cu gradul I, există și un număr semnificativ de profesori  cu titlul științific de doctor, iar unii dintre aceștia sunt sau au fost inspectori școlari de specialitate, sau au sprijinit activitatea de îndrumare și control a Inspectoratului Școlar, fiind profesori metodiști.

Unii profesori, după ce au predat câțiva ani școlari la Colegiul NaționalDecebal, au devenit cadre didactice universitare.

Se poate spune că a fi profesor la Colegiul Național Decebal reprezintă o continuă provocare, deoarece, dincolo de cunoștințele teoretice transmise cu profesionalism și pasiune, cadrele didactice le-au insuflat mereu elevilor noștri valori eterne, care înnobilează ființa umană: curiozitatea intelectuală, dorința continuă de autoperfecționare, demnitatea, cinstea, curajul și stima de sine.

Deschiderea către Europa, către lumea globalizată de astăzi este esenţială şi nici nu mai putem concepe existenţa fără acest segment. Vorbiţi-ne despre legăturile colegiului cu lumea, cu Europa.

Începând cu anul 2004, Colegiul Național Decebal primește distincția de Școală Europeană, fapt care confirmă calitatea dimensiunii europene a educației în școala noastră, încurajarea învățării și perfecționării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, precum și promovarea conștiinței interculturale.

Proiectele internaționale cu școli partenere din Germania, Franța, Anglia, Italia, Portugalia, Austria, promovate și susținute financiar de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, au implicat un număr mare de persoane: elevi, toate categoriile de personal didactic, părinți, precum și comunitatea locală, asociații nonguvernamentale.

Proiectele la care am participat, ca școală europeană, acoperă o arie largă de interese ale elevilor și ale cadrelor didactice, urmărind atingerea unor obiective specifice, privind promovarea valorilor naționale și europene, educația pentru cetățenia europeană, dimensiunea europeană în educație, managementul calității și marketing educațional.

Pe final: ce anume individualizează, cu adevărat, CN Decebal în peisajul instituțiilor de învățământ de elită la nivel național?

Suntem o școală cu personalitate morală puternică, iar crezul nostru este că prin educație, prin cultivarea unor valori-cheie precum: munca, încrederea, onestitatea, competența, performanța, curajul acțiunii civice, prin educarea drepturilor omului, influențăm infrastructura mentală a societății românești. 

Așadar, oferim societății tineri educați, formați, care vor aduce beneficii sociale pe termen lung și vor spori standardele calitative ale omului modern, prin toate provocările acestei lumi a secolului XXI.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU