Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Didactica » Studiu privind curriculumul (VIII)

Studiu privind curriculumul (VIII)

Analiză statistică şi observaţii la propunerea de plan-cadru pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică (a se vedea numerele anterioare ale revistei).

Prezentarea distribuţiei orelor pe arii curriculare şi total ore/săptămână/an de studiu

Observaţii:

*Se referă la numărul de ore CD şi CDS.

 

Observaţii – clasa a IX-a:

– Procentul cumulat al ariilor specific specializării este de 40%;

– Procentul cumulat al ariilor conexe este de 60%, asigurând o trecere treptată spre zona de specializare, precum şi acumularea de elemente de cultură generală, corespunzătoare zonei de învăţământ obligatoriu;

– Numărul total de ore la nivelul clasei a IX-a: 30 de ore (6 ore/zi).

 

  Clasa a IX a Clasa a X a Clasa a XI a Clasa a XII a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 0 6 0 6 0 6 0
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 9 0 9 1 10 1 7 1
OM ŞI SOCIETATE 5 0 4 0 3 0 2 0
ARTE 2 0 1 0 1 0 0 0
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 0 2 0 2 0 2 0
TEHNOLOGII 3 0 4 1 4 1 4 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 0 1 1 1 1 1 1
TOTAL ore trunchi comun / curriculum diferențiat /stabilit la nivelul școlii 30 0* 27 3* 27 3* 22 3*
Total ore an de studiu 30   30   30   25  

 

 

Observaţii:

– Procentul cumulat al ariilor specific specializării este de 50%;

– Procentul cumulat al ariilor conexe este de 50%, făcând trecerea spre specializare, însă acordând în continuare importanţă culturii generale;

– Numărul total de ore la nivelul clasei a X-a: 30 de ore (6 ore/zi).

 

Observaţii:

– Procentul cumulat al ariilor specific specializării este de 53%;

– Procentul cumulat al ariilor conexe este de 47%, însă curriculumul asociat celorlalte arii trebuind să aibă o abordare care să valorizeze specialitatea, în sensul identificării acelor tematici care folosesc raţionament şi/sau tehnologii;

– Numărul total de ore la nivelul clasei a XI-a: 30 de ore (6 ore/zi).

Observaţii:

– Procentul cumulat al ariilor specific specializării este de 52%;

– Procentul cumulat al ariilor conexe este de 48%, însă curriculumul asociat celorlalte arii trebuind să aibă o abordare care să valorizeze specialitatea, în sensul identificării acelor tematici care folosesc raţionament şi/sau tehnologii, învăţarea prin proiecte şi realizarea de cercetări şi studii cu caracter ştiinţific;

– Numărul total de ore la nivelul clasei a XII-a: 25 de ore (5 ore/zi).

Centralizator privind numărul de discipline, repartizare pe tipuri (TC/CD/CDS), numărul de discipline după tipul de evaluare

  Clasa a IX a Clasa a X a Clasa a XI a Clasa a XII a
Număr de discipline 18 19 18 14
Numărul de discipline TC 18 16 15 11
Numărul de discipline CD 0 2 2 2
Numărul de discipline CDȘ 0 1 1 1
Numărul de discipline cu evaluări prin note (N) 12 12 8 6
Numărul de discipline cu evaluări prin calificative (C) 5 6 9 7
Numărul de discipline cu evaluare prin fișă descriptivă şi de indicatori (FDI) 1 1 1 1

 

  CLASA A IX A CLASA A X A CLASA A XI A CLASA A XII A
LIMBĂ ŞI COMUNICARE                
Limba şi literatura română N N N N
Limba modernă 1 N N N N
Limba modernă 2 N N N N
Discipline opționale
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII         1 7 1
Matematică N N 1 CD – matematică prin proiecte- C N 1 CD matematică prin proiecte / cercetare N 1 CD matematică prin proiecte / cercetare
Fizică N N N N
Chimie N N N  
Biologie N N N
Discipline opționale  
OM ŞI SOCIETATE        
Istorie N N C C
Geografie N N  
Discipline socio-umane N N C
Religie/Morală C
Educație antreprenorială N N C C
Discipline opționale        
ARTE        
Educație vizuală C C C
Educație muzicală C    
Discipline opționale      
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE        
Educaţie fizică C C C C
Discipline opționale        
TEHNOLOGII              
TIC C C 1 CD tehnologii aplicate –  C C 1 CD tehnologii aplicate – C C 1 CD tehnologii aplicate – C
Informatică N N N N
Discipline opționale        
CONSILIERE ŞI ORIENTARE              
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală FDI FDI FDI FDI
Discipline opționale     1 CDŞ-C   1 CDŞ-C   1 CDŞ-C

Pe aceeaşi structură, însă fără a mai asocia o analiză şi observaţii la nivelul planului-cadru pentru specializarea matematică-informatică, facem următoarele propuneri de plan-cadru pentru specializările ştiinţele naturii, ştiinţe sociale şi pentru filologie, păstrând ca invariant numărul de ore alocat fiecărui an de studiu (30 – clasele IX-XI, respectiv 25 pentru clasa a XII-a)

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a

FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL

SPECIALIZAREA: ŞTIINŢELE NATURII

 

ARIA CURRICULARĂ

 

Disciplina

Clasa a IX-a

Ore / săptămână

Clasa a X-a

ore/săptămână

Clasa a XI-a

ore/săptămână

Clasa a XII-a

ore/săptămână

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 min.  – max. 6 min.  – max. 6 min.  – max. 6 min.  – max.
Limba şi literatura română 3 2 2 2
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Discipline opționale
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 9 9 2 9 3 9
Matematică 3 3 3 3  
Fizică 2 2 2 6*
Chimie 2 2 2  
Biologie 2 2 2
Discipline opționale 2 CDŞ** – interdisciplinar – ştiinţe aplicate 3 CDŞ** – interdisciplinar – ştiinţe aplicate
OM ŞI SOCIETATE 5 4 3 2
Istorie 1 1 1 abordări integratoare / proiecte 1 studii de caz
Geografie 1 1  
Discipline socio-umane 1 1 1 abordări integratoare / dezbateri
Religie/Morală 1
Educație antreprenorială 1 1 1 1
Discipline opționale        
ARTE 2 1 1 0
Educație vizuală 1 1 1
Educație muzicală 1    
Discipline opționale      
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 2 2 2
Educaţie fizică 2 2 2 2
Discipline opționale        
TEHNOLOGII 3 0 4 0 3 1 3 1
TIC 2 2 1 1 CD*** tehnologii aplicate în ştiinţe 1 1 CD*** tehnologii aplicate în ştiinţe
Informatică 1 2 2 2
Discipline opționale        
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 1 1 1 1 1 1
Consiliere şi orientare. Dezvoltare personală. 2 1 1 1
Discipline opționale     1 CDŞ   1 CDŞ   1 CDŞ
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 27 3 25 5 23 2
TOTAL 30 TC = 30 27 TC + 3 CDŞ= 30 26 TC + 1 CD + 3 CDŞ =30 23 TC + 1 CD + 1 CDŞ = 25

 

* Cele șase ore de la aria Matematică şi Ştiinţe, asociate disciplinelor Fizică – Chimie – Biologie, se vor acorda la doar două dintre disciplinele menţionate, funcţie de opţiunea de continuare a traseului educaţional a elevului, reprezentând discipline de specializare (în acord cu cerinţele domeniilor universitare); în acest sens, ar trebui ca la debutul clasei a XI-a, elevul să-şi exprime o opţiune privind studiile viitoare, cu eventuala reorganizare a colectivelor de elevi pe trasee de specializare;

** CDS-urile interdisciplinare trebuie să conţină teme integratoare şi activitatea să fie bazată pe zona experenţială/laborator/proiecte.

*** Orele de teghnologii aplicate în ştiinţe trebuie să dezvolte la elevi competenţe de simulare în laboratorul informatic a unor situaţii experienţiale din domeniul ştiinţelor, precum şi familiarizarea elevilor cu aplicaţii specifice care permit dezvoltarea de cercetări în domeniul de specializare sau a unor aplicaţii şi produse cu caracter ştiinţific, utilizând noile tehnologii.

Observaţie:

Rămân valabile comentariile asociate planului-cadru pentru specializarea matematică–informatică, asociate ariilor din afara ariei de specializare. De asemenea, repartizarea orelor la nivelul clasei a XII-a poate fi păstrată ca în propunerea pentru specializarea matematică–informatică.

De menţionat că în cadrul ariei Om şi societate, un modul tematic asociat fiecărui an poate fi reprezentat de formarea de competenţe privind responsabilitate în utilizarea rezultatelor ştiinţifice, roluri pozitive ale ştiinţelor, dar şi ameninţări pe care le conţin noile cuceriri ale ştiinţelor.

Tot în cadrul acestor discipline, considerăm importantă introducerea unor module tematice de istoria ştiinţelor, de prezentarea unor caracteristici ale pieţei muncii, specific geo-cultural posibil de accesat de către elevi pentru continuarea studiilor sau pentru exersarea unei viitoare profesiuni.

 Stelian Victor FEDORCA,
Consilier Guver­nul României

Florian Ionel LIXANDRU,
inspector școlar general, ISMB

Ana Elisabeta Naghi,
Ministerul Educației Naționale

Liliana TODERIUC,
inspector școlar general adjunct, ISMB

Gabriel VRÎNCEANU,
director CCD București