Social Inclusion of Learners – Proiect ERASMUS finanţat de Comisia Europeană

 
În concordanţă cu domeniul de activitate şi misiunea CCD a Municipiului Bucureşti, instituţia noastră este direct implicată într-o serie de programe şi proiecte europene, prin care contribuie cu propria expertiză la promovarea valorilor naţionale şi europene, asumându-şi rolul de purtător de imagine pentru domeniul educaţie la nivelul municipiului Bucureşti, şi nu numai, către partenerii de proiect din ţări ale Uniunii Europene, precum şi rolul de facilitator către unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti a exemplelor de bune practici în domeniul educaţional.
Suntem onoraţi că suntem parteneri în cadrul proiectului EACEA-05-2016 – Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret/ERASMUS+K3/Incluziunea socială a educabililor (SoIL – Social Inclusion of Learners)/580276-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, proiect care are ca perioadă de implementare 24 de luni – 1/12/2016-30/11/2018 şi în care sunt implicate organizaţii non-guvernamentale din patru ţări europene, precum Austria – partener atempo, Germania – partener Initiative Schule im Aufbruch GmbH, Slovacia – partener Centrum Pre Vyskum Etnicity A Kultury, Olanda – partener Gemeente Maastricht şi Marea Britanie – partener University Of East London.
Menţionăm că proiectul este finanţat direct de către Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, 2014-2020, Acţiunea-cheie 3 – iniţiative de politici educaţionale.
Obiectivul proiectului este unul strategic, vizând dezvoltarea competenţelor-cheie ale tinerilor din medii dezavantajate în perspectiva includerii sociale a acestora.
Activităţile principale cu care contribuie România, prin Casa Corpului Didactic Bucureşti, la acest proiect sunt: organizarea unei conferinţe în octombrie 2017 cu participarea a 100 de persoane – cadre didactice, actori importanţi din domeniul educaţional, social, reprezentanţi ai comunităţii locale, la care va participa ca invitat un reprezentant al universităţii de prestigiu din Marea Britanie – partener în proiect, care va prezenta expertiza instituţiei pe care o reprezintă privind incluziunea socială a tinerilor şi metoda de învăţare propusă în cadrul proiectului, pentru a reduce fenomenul de dislexie, care este pentru România destul de avansat. Analfabetismul funcţional pentru România, incluzând fenomenul de dislexie şi discalculie, este de 42%, mult peste media din Europa; participarea României cu şase profesori la o vizită de studiu/curs de formare în Bratislava, Slovacia, pe o perioadă de patru zile, cursul urmând să dezvolte competenţe pentru cadrele didactice privind utilizarea de metode SoIL, bazate pe practici inovative şi eficiente pentru învăţarea individualizată, experienţa şi abilităţile tuturor partenerilor de a le adapta, disemina şi adopta în sistemele proprii de învăţământ, cu accent – în cazul României şi al Slovaciei – pe comunităţile de populaţie romă, în vederea unei mai bune incluziuni atât pe perioada şcolarizării copiilor, cât şi de formare de competenţe la aceştia în vederea incluziunii sociale în timpul şi după finalizarea studiilor; metoda „Lectură uşoară (Easy reading)“ (bună practică a partenerului austriac atempo – http://www.atempo.at/en/Education care are la bază rescrierea textelor oficiale sau a altor categorii, la solicitarea unor instituţii publice sau private, la diferite niveluri de sintetizare a informaţiei, prin adaptarea limbajului la diferite niveluri de înţelegere, mai ales pentru persoanele cu dizabilităţi), sprijinită de mijloace multimedia (bună practică a partenerului britanic RIX/UEL – http://rixresearchand.wpengine.com, care are expertiză în identificarea unor căi de utilizare a noilor tehnologii care îmbunătăţesc calitatea vieţii persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale), va fi încadrată în abordarea „Biroul de învăţare colegială (Learning Office)“ (bună practică a partenerului german Initiative Schule im Aufbruch GmbH – https://schule-im-aufbruch.de,
prin care profesorii sunt învăţaţi să dezvolte în propriile şcoli metoda peer to peer learning, prin regruparea colectivelor claselor de elevi pe niveluri, ritmuri şi stiluri de învăţare şi organizarea pro-activă prin jocul cu scop educaţional); SoIL va califica profesori care vor utiliza metode individualizate de dezvoltare a competenţelor de citire folosind TIC şi multimedia şi va oferi profesorilor accesul şi competenţe de utilizare a unor tehnici inovative pentru a face faţă diversităţii. realizarea unui raport de monitorizare a implementării metodelor SoIL în unităţile de învăţământ de la care provin profesorii participanţi la vizita de studiu/curs de formare, sub directa îndrumare şi consiliere a experţilor CCD implicaţi în proiect; în acest sens, metodele SoIL vor fi implementate în funcţie de specificităţile ţărilor partenere, fie în şcolile care integrează imigranţii noi sosiţi (DE, AT, UK, NL), fie în şcoli care au elevi cu cerinţe educaţionale speciale (NL, DE, UK, AT, SK), fie în şcoli în care există elevi aparţinând minorităţilor etnice (SK, RO); participarea experţilor CCD Bucureşti la conferinţe în ţări din care provin partenerii de proiect, unde vor prezenta raportul de implementare şi în cadrul cărora vor schimba bune practici; organizarea unei mese rotunde cu stakeholderi (8-10 participanţi) cărora să li se prezinte rezultatele proiectului la nivelul implementării în România, precum şi la nivelul partenerilor europeni; mesele rotunde şi activităţile de diseminare vor ajuta la sensibilizarea politicii şi a decizionarilor acestor politici educaţionale pentru a oferi acces nelimitat şi egal tuturor copiilor şi tinerilor la noile tendinţe în educaţie; participarea la întâlnirile de debut/final ale proiectului.
Ca produse ale proiectului, SoIL va realiza în primul rând un ghid metodologic, precum şi instrumente online de învăţare colegială, un raport asupra rezultatelor aplicării metodei „Lectură uşoară“, un film şi un studiu/raport academic. În realizarea acestor produse, toţi partenerii sunt implicaţi în raport cu expertiza pe care o deţin.
Având în vedere că obiectivul proiectului reprezintă un deziderat pentru multe comunităţi locale, pentru a putea asigura o direcţie de acţiune unitară, dorim să canalizăm activităţile proiectului prin implicarea unităţilor de învăţământ de la nivelul unui sector al municipiului Bucureşti, precum şi a reprezentanţilor inspectoratului şcolar de la nivelul sectorului, astfel încât grupul de şcoli să fie promotorul metodelor SoIL, prin care să devină un exemplu de strategie de incluziune socială a tinerilor, pentru întreg municipiul Bucureşti.
Echipa de proiect CCD Bucureşti: Gabriel Vrînceanu,
Georgeta Cuatu, Georgiana Bolojan, Ana Elisabeta Naghi