Socialize

Facebook
Home » Noutati » SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL – ocrotitori spirituali ai Jandarmeriei Române

SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL – ocrotitori spirituali ai Jandarmeriei Române

† DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, rostit în capela militară „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil“ din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, București, 8 noiembrie 2013

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuiește în fiecare an, în data de 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești.

Prin cuvântul „arhanghel“ înțelegem „mai mare peste îngeri“ sau „cel dintâi dintre îngeri“. Iar „înger“ înseamnă „vestitor“, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.

Puterile cerești netrupești, potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, se împart în nouă cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, însă cei mai importanți dintre ei, cei mai cunoscuți și mai populari sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Acești șapte Arhangheli sunt pomeniți în cartea Apocalipsei ca fiind cele șapte duhuri care stau în fața Tronului Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa 8, 2).

În limba ebraică a Sfintei Scripturi, numele Sfinților Arhangheli conțin ideea prezenței harului lui Dumnezeu în lucrarea lor, întrucât fiecare nume se termină cu forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu El (Elohim) (Il în limba greacă), ceea ce înseamnă că toți acești Arhangheli sunt împlinitori ai voii lui Dumnezeu, sunt teofori sau purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu.

Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică, înseamnă cine este ca Dumnezeu­­­­? (mi=cine, cha=ca, El=Dumnezeu), iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

În Acatistul dedicat Sfinților Arhangheli, Biserica îl numește pe Sfântul Arhanghel Mihail înger (slujitor) al Legii, adică al dreptății și al adevărului, iar pe Sfântul Arhanghel Gavriil îl numește înger al harului, cel care reflectă în firea și în lucrarea sa bucuria și blândețea lui Dumnezeu.

Dreptatea și adevărul lui Dumnezeu pe care le arată Sfântul Arhanghel Mihail sunt necesare ca și bucuria, bunătatea și blândețea lui Dumnezeu care vin prin binecuvântarea adusă de Arhanghelul Gavriil. Înțelegem astfel câtă complementaritate și ce legătură puternică există în lucrarea acestor doi Sfinți Arhangheli și de ce Biserica îi cinstește împreună. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ne arată că Dumnezeu este în același timp drept și milostiv, iubitor de adevăr și iertător a celor păcătoși sau căzuți, care se ridică prin pocăință.

În iconografia noastră ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepsește păcatul, pedepsește nedreptatea și apără pe cei drepți. El pedepsește popoare rele și apără popoare bune care împlinesc voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.

Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărțile Vechiului Testament ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea și nelegiuirea sau apără pe cei nevinovați: el aduce pedepsele asupra lui Faraon și asupra egiptenilor, care țineau în robie poporul lui Israel; el pedepsește nelegiuirile din Sodoma și Gomora, el este cel ce apără oștirea credincioasă a lui Dumnezeu și se arată lui Iosua Navi, conducătorul poporului ales după moartea lui Moise, zicând: „eu sunt conducătorul oștirilor cerești“ (Iosua Navi 5, 13-14). De asemenea, Sfântul Arhanghel Mihail îi păzește pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, nevătămați de văpaia focului (Cf. Daniel 3, 23-28). El apără pe prorocul Daniil în groapa cu lei (Cf. Istoria omorârii balaurului 1, 40-46), nefiind atacat de către aceștia.

Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiță la ceasul hotărât de Dumnezeu și va chema popoarele, lumea întreagă, la judecată în ziua de apoi (Cf. 1 Tesaloniceni 4, 16). Vedem, așadar, că el, ca înger al dreptății, al adevărului și al judecății, reprezintă lucrarea lui Dumnezeu de corectare a oamenilor când greșesc, este cel ce ține treaz pe omul drept și nu-l lasă să confunde răul cu binele, minciuna cu adevărul, păcatul cu sfințenia, voia păcătosului cu voia lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a întărit pe toți îngerii din ceruri în momentul în care o parte din îngeri, conduși de Lucifer, din mândrie și iubire egoistă de sine, au căzut răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Atunci, Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: Să luăm aminte! atenționând puterile îngerești să nu se asocieze cu starea căzută a lui Lucifer, și astfel căderea îngerilor s-a oprit.

Aceste cuvinte: „să luăm aminte“ au intrat în cultul ortodox și prin ele noi suntem chemați la trezvie sufletească, la atenție duhovnicească, la discernământ asupra stării în care ne aflăm în Biserică. Să luăm aminte când ascultăm Sfânta Evanghelie, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, să nu cădem în indiferență, în uitare, în nepăsare, să nu decădem de la starea de trezvie spirituală, așa cum au căzut îngerii cei răi.

Sfântul Arhanghel Gavriil, ca înger al bucuriei și al blândeții lui Dumnezeu, se arată mai ales în tainele nașterilor binecuvântate de Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil vestește sfinților părinți Ioachim și Ana că vor naște pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. El vestește preotului Zaharia, pe când era în Templul din Ierusalim, că deși aflat la bătrânețe, împreună cu Elisabeta femeia sa, vor avea un fiu, pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.

Arhanghelul Gavriil anunță cu bucurie vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru oameni. El a binevestit Fecioarei Maria în Nazaret că va naște pe Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

El a binevestit păstorilor la Betleem că S-a născut Mântuitorul lumii, Hristos Domnul. El a condus corurile de îngeri, care au cântat în noaptea sfântă a Nașterii Domnului Iisus Hristos: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire!“.

Așadar, Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, ocrotitorul mamelor, ocrotitorul fecioarelor, ocrotitorul copiilor, ocrotitorul părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.

Sfinții Îngeri păzesc și călăuzesc pe oameni pe calea mântuirii. Fiecare om primește la Botez un înger păzitor, care îl îndeamnă tainic în conștiință să săvârșească binele, să facă voia lui Dumnezeu. De aceea, în cărțile noastre de rugăciune, există rugăciuni către îngerul păzitor, rostite dimineața și seara, precum și Canonul către îngerul păzitor din Ceaslov.

Sfinții îngeri sunt pomeniți săptămânal, în fiecare zi de luni, dar și la fiecare Sfântă Liturghie, deoarece ei se roagă împreună cu Biserica întreagă înaintea Tronului Preasfintei Treimi.

Pomenirea Sfinților Îngeri se face în ziua a opta din luna noiembrie, pentru că cifra 8 este simbolul vieții veșnice. Biserica a fixat ca zi de pomenire a Sfinților Îngeri data de 8 noiembrie, pentru că aceasta are o legătură deosebită cu data de 8 septembrie, când sărbătorim Nașterea Maicii Domnului. Din data de 8 septembrie, până în data de 8 noiembrie sunt exact nouă săptămâni, după numărul celor nouă cete îngerești. Sfinții Părinți, care au întocmit calendarul Bisericii noastre, ne arată că există o legătură tainică între Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului și Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești. Maica Domnului este mai presus de îngeri, fiind numită mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Astfel, se arată că la Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, care se săvârșește prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, participă ca martori și slujitori nevăzuți dar reali sfinții îngeri și mai ales Sfântul Arhanghel Gavriil. Maica Domnului este lăudată de toți îngerii și se roagă împreună cu toți îngerii înaintea Tronului Preasfintei Treimi.

Sărbătoarea de astăzi este în același timp hramul acestei capele militare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române București, dar și sărbătoarea instituției naționale a Jandarmeriei Române, care are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Din acest motiv, în toate unitățile de jandarmerie din întreaga țară, se oficiază astăzi slujbe religioase.

În general, îngerii ocrotesc popoare (Cf. Deuteronomul 32, 8), localități și oameni, însă, încă din vechime, Sfinții Arhangheli au fost adoptați ca patroni spirituali sau ocrotitori ai împăraților și regilor, ai conducătorilor de oști, ai armatelor care apără pe oameni de primejdii, fiind simboluri ale luptei împotriva răului.

Pornind de la deviza Jandarmeriei Române: „Lex et ordo“ (lege și ordine), înscrisă pe stema sa, vedem că idealul acestei structuri militare are evidente asemănări cu ceea ce simbolizează Sfinții Arhangheli. Sfântul Arhanghel Mihail simbolizează „legea“, fiind apărător al dreptății și al adevărului, numit de Biserică înger al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil simbolizează „ordinea, pacea și armonia, siguranța și binele comun, rezumată în numirea de înger al harului. Astfel, întreaga activitate a jandarmilor români este orientată să se desfășoare pe aceste două coordonate, lege și ordine.

Fiind o instituție cu responsabilitate în menținerea și restabilirea ordinii publice și a siguranței naționale, Jandarmeria Română contribuie și la promovarea iubirii față de patrie și popor și la păstrarea valorilor noastre spirituale și materiale. Avem convingerea că Jandarmeria Română se va afla totdeauna în slujba patriei și în folosul cetățenilor, apărând legea dreptății și demnitatea persoanei umane.

Felicităm și binecuvântăm cu aleasă prețuire Jandarmeria Română și cerem Domnului nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, să dăruiască tuturor jandarmilor români mult ajutor în activitatea împlinită spre binele societății noastre românești.

În mod deosebit, felicităm pe toți cei care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sau derivate ale acestora, dorindu-le ani mulți, cu pace și bucurie, cu sănătate și fericire!

(Sursa: Agenţia de Ştiri Basilica.ro)