RECURS LA PEDAGOGIE: Soluții pentru un învățământ integrat

Prof. univ. dr. Sorin CRISTEA

Realizarea unui învățământ integrat implică valorificarea modelului de proiectare curriculară a activității de instruire, model centrat asupra obiectivelor generale și specifice, valabile pe termen lung (treaptă și an de învățământ) și mediu (an de învățământ, semestru școlar, temă, capitol/modul de studiu, unitate de învățare), definite în termeni: a) psihologici, de competențe (generale și specifice) și b) sociali, de conținuturi de bază, validate de societate.

Soluțiile pedagogice reale nu pot fi forțate artificial, prin anexarea unor domenii sau materii școlare, abordate interdisciplinar, fără o asimilare anterioară a fondului acestora (teoretic, normativ și metodologic), de ordin disciplinar și intradisciplinar.

La nivel de plan de învățământ, determinantă este construcția pedagogică a ariilor curriculare. Acest concept-cheie are ca sferă de referință distribuția echilibrată a materiilor școlare pe verticala și orizontala planului de învățământ conceput unitar și global, la scara întregului sistem de învățământ. Funcția generală îndeplinită este cea de integrare a materiilor școlare în cadrul unor structuri conturate pedagogic în raport de tipul de specific de cunoaștere sau de activitate, definit în termeni psihologici de competențe.

Evaluarea calității construcției ariilor curriculare trebuie să aibă în vedere aceste două cerințe de ordin normativ:

1) Distribuția echilibrată a materiilor școlare la nivelul ariilor curriculare propuse, conform obiectivelor generale ale planului de învățământ, definite în termeni: a) psihologici, de competențe generale; b) sociali, de conținuturi de bază, definitivate pedagogic (ca materii școlare) în raport de produsele superioare ale culturii (arta, religia, filozofia, științele logico-matematice, ale naturii, socio-umane; tehnologia/ca știință și artă aplicată), validate de societate la diferite intervale de timp.

2) Respectarea tipului de cunoaștere sau de activitate specific care permite integrarea materiilor școlare la nivel disciplinar, intradisciplinar, pluri/multidisciplinar și (chiar) transdisciplinar, în cadrul unor structuri consistente pedagogic (psihologic și social) subordonate unor obiective generale construite pe baza unor valori epistemologice și metodologice comune.

Ariile curriculare incluse în actualul plan de învățământ nu respectă cele două criterii de ordin normativ. Este evident dezechilibrul între aria curriculară „Matematică și Științe“ (ale naturii) și aria curriculară „Consiliere și orientare“. În funcție de tipul de cunoaștere și de activitate specific, argumentat epistemologic, dar și psihologic (în termeni de competență generală), aria curriculară „Matematică și Științe“ (ale naturii) ar trebui înlocuită cu aria curriculară „Matematică – Informatică“. În această perspectivă, propunem următorul model de determinare pedagogică a ariilor curriculare:

Obiective generale definite în termeni psihologici de Competențe generale Obiective generale definite în termeni sociali  de Arii curriculare, (validate de societate în raport de produsele superioare ale culturii) Materiile școlare, integrate în cadrul ariilor curriculare Conținuturile de bază, care asigură „matricea disciplinară“ (Kuhn) a fiecărei materii școlare, „tradusă“ pedagogic la nivel de programă școlară
1.Cunoașterea / Inteligența verbală Comunicare. Limba română. Limbi străine Limba și literatura română. Limba și literatura străină (1, 2, 3). Limba latină  
2.Cunoașterea / Inteligența logico-matematică Matematică – Informatică Științe matematice Științe informatice  
3.Cunoașterea / Inteligența explicativă, experimentală Științe ale naturii Biologie, Fizică, Chimie, Geografie fizică, Geologie  
4.Cunoaștere / Inteligență interpretativă, filosofică,  istorică, socială, psihologică Științe socio-umane Istorie, Geografie (socio-umană), Economie, Sociologie, Filosofie, Psihologie  
5) Cunoaștere / Inteligență aplicată Științe / Arte aplicate Educație tehnologică, Educație estetică (muzicală, plastică, Educație psihofizică  
6) Cunoaștere / Inteligență interpersonală, intrapersonală Educație morală. Educație profesională Dirigenție (convorbiri, dezbateri etice) Orientare și consiliere Educație nonformală (cercuri, consultații etc.)  

2