Socialize

Facebook
Home » Noutati » Protestul Asociaţiilor de Bibliotecari din România adresat Guvernului României privind desfiinţarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, din Bucureşti

Protestul Asociaţiilor de Bibliotecari din România adresat Guvernului României privind desfiinţarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, din Bucureşti

Biblioteca Pedagogica NationalaPrin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei, din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest lucru, care motivează ordonanţa, se datorează faptului că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt dezastruoase. De curând, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. De la 1880, data înfiinţării sale, şi până astăzi, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiin­ţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională şi o valoroasă literatură stră­ină. În colecţiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituţii din trecut, ca Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români, ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sprijinit necontenit formarea şi perfec­ţionarea profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Păstrând proporţiile, această bibliotecă este tot atât de impor­tantă pentru ţara noastră ca şi Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporeşte dramatismul aces­tui act necugetat este faptul că Bi­blioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000, câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers. Nimeni nu a analizat la BCU Bucureşti spaţiile pentru a vedea dacă colecţiile Bibliotecii Pedagogice îşi găsesc loc în această bibliotecă. Se uită apoi şi faptul că BCU este o bibliotecă universitară cu o anumită destinaţie şi cu o anumită structură a colecţiilor, ca şi în alte state europene.

Totul însă s-a făcut din birou, fără cunoaşterea şi analizarea situaţiei din teren. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România. În aceste condiţii, nu putem să nu ne întrebăm în ce măsură această hotărâre respectă art. 7 al Legii Bibliotecilor (334/2002 cu modificările ulterioare), care prevede desfiinţarea bibliotecile de drept public – cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”, conform art. 36 din acelaşi act normativ –, „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respec­tarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici această instituţie nu trebuie desfiinţată.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, existau soluţii. Se ştie de mai mulţi ani că imobilul este retrocedat – încă din anul 2006, iar proprietarii erau dispuşi să-l vândă; se pot urmări încă din acel an demersurile conducerii instituţiei în vederea rezolvării problemei clădirii. Ne exprimăm con­vingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării, pentru edificarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin nu­meroase subordonări (Seminarul Pedagogic Uni­versitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. Iată că astăzi ea este desfiinţată! Biblioteca Naţională Pedagogică nu este o simplă colecţie specializată, ci, conform art. 36 din Legea Bibliotecilor, ea are funcţii naţionale unice la nivelul întregului sistem de biblioteci şcolare, fiind cea care asigură „îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare” şi unul dintre actorii principali în programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Să nu mai mire pe nimeni că procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut, în contextul în care sunt desfiinţate zeci de biblioteci şcolare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanţare, în ultimii cinci ani, pentru achiziţia de cărţi. Desfiinţarea celei mai importante biblioteci pedagogice, loc tradiţional de informare şi do­cumentare al cadrelor didactice din întreaga ţară, desăvârşeşte această operă de dărâmare a unuia dintre pilonii de susţinere a învăţământului ro­mânesc.

Asociaţia Bibliotecarilor din România alături de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi de Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României protestează vehement împotriva deciziei de încetare a activităţii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” şi cere Guvernului României să revină asupra acestui act anticultural şi antinaţional.

Asociaţia Bibliotecarilor din România

Preşedinte, Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ,

Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Preşedinte, Dragoş NEAGU,

Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României

Preşedinte, Doina STĂNESCU

 

 

Notă de fundamentare

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este o bibliotecă specializată, de drept public, de importanţă naţională, alături de marile biblioteci ale României. Subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, Biblioteca participă la programe de formare şi perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, asigurând totodată îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare din întreaga ţară. Biblioteca Pedagogică Naţională editează materiale auxiliare care vin în sprijinul procesului de învăţământ, instruire şi educaţie, precum şi publicaţii de specialitate – bibliografii, biografii ale pedagogilor români şi antologii din domeniul literaturii de specialitate.

Înfiinţată la 18 decembrie 1880, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” împlineşte 133 de ani de existenţă şi 54 de ani de când funcţionează în actualul sediu (Str. Zalomit nr. 12, Sector 1, Bucureşti), fiind continuatoarea unor biblioteci de prestigiu care au aparţinut unor instituţii de formare a personalului didactic, concentrând cărţi de patrimoniu şi cea mai masivă şi importantă colecţie de carte pedagogică din România, alături de publicaţii din toate domeniile cunoaşterii. Bogăţia şi varietatea colecţiilor îi conferă Bibliotecii Pedagogice Naţionale două dimensiuni – de bibliotecă specializată, pe de o parte, şi de bibliotecă publică enciclopedică, pe de altă parte.

În fondurile sale, care însumează peste 500.000 de unităţi de volume, sunt înglobate colecţii care au aparţinut Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, Seminarului Pedagogic Universitar, Casei Şcoalelor, colecţii şi donaţii provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu, Ioan Zalomit, Azilul Elena Doamna, Ana Davila, Constantin Narly, Titu Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre Radu, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu ş.a. Fondul documentar include carte de patrimoniu şi carte rară, publicaţii periodice importante, materiale audio-video şi altele, îmbogăţindu-se de-a lungul timpului cu donaţii provenite de la instituţiile partenere, Ambasada Indiei, Ambasada SUA şi de la importante personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice.

În anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume Bibliotecii. În 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial al României, BCP „I.C. Petrescu” îşi schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” deserveşte, în principal, cadrele didactice din sistemul preuniversitar, cercetătorii, elevii şi studenţii, dar şi publicul larg.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este abonată la 77 de seriale româneşti şi 77 de seriale de specialitate străine şi întreţine schimb internaţional de publicaţii cu 63 de instituţii din 24 de ţări. Biblioteca pune la dispoziţia cititorilor o bază de date care cuprinde peste 4.000 de articole din domeniul ştiinţelor educaţiei, selectate din cele mai importante seriale de profil în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională şi un portofoliu de 1.800 bibliografii curente pe teme actuale ale învăţământului contemporan. Biblioteca oferă consultaţii bibliografice orale şi scrise, pe orice temă din domeniul pedagogiei, psihologiei, ştiinţelor educaţiei şi a didacticii predării diverselor discipline din învăţământul preuniversitar. Biblioteca elaborează bibliografii la cerere şi de semnalare.

Publicaţiile editate de BPN „I.C. Petrescu” sunt grupate în două colecţii – „Modernizarea învăţământului” şi „Informare tematică”. Revista „Education in Romania”, editată în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională, reprezintă o publicaţie deosebit de apreciată în străinătate, care reflectă realitatea la zi a învăţământului românesc. „Bibliografia pedagogică retrospectivă românească”, biobibliografiile unor pedagogi de seamă şi bibliografia de semnalare „Surse BPN”, alături de „LIBER – revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură” sunt, de asemenea, solicitate de numeroase instituţii de învăţământ şi nu numai. În colaborare cu Ministerul de resort, BPN a publicat importante antologii din domeniul literaturii de specialitate: „Pagini despre bibliotecă” şi „Istoria bibliotecilor din România”.

Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” i-a revenit, prin Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 reactualizată, rolul de for metodologic pentru bibliotecile şcolare din România. Pentru a veni în sprijinul bibliotecarilor şcolari din întreaga ţară, BPN editează „Ghidul bibliotecarului şcolar”, care se reactualizează periodic în conformitate cu evoluţia biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării, precum şi alte publicaţii de referinţă. De asemenea, BPN organizează şi furnizează, în colaborare cu Casele Corpului Didactic, cursuri de perfecţionare şi formare continuă avizate şi acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este, prin personalul de specialitate, membră a unor importante asociaţii profesionale – Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) şi Asociaţia Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi a luat parte, în calitate de co-partener, la proiecte POSDRU. De-a lungul timpului, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a dezvoltat importante parteneriate, programe şi proiecte cu instituţii similare, cu alte instituţii de învăţământ şi cultură din ţară şi din străinătate, autorităţi locale, ambasade, ONG-uri, companii private: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia Română, revista naţională „Tribuna Învăţă­mântului”, Radio România Cultural, TVR Cultural, FICE România, Institutul Goethe, Universitatea Naţională de Apărare (DPPD), Liga de Cooperare Cultural-Ştiinţifică România-Franţa, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Academia Internaţională „Mihai Eminescu”, Asociaţia Macedo­nenilor din România, Asociaţia Liga Albanezilor din România, Asociaţia Culturală Româno-Indiană, Socie­tatea pentru Învăţătura Poporului Român, Societatea Epigramiştilor, Asociaţia Acces Europa, Asociaţia ProBucureşti, universităţi, edituri, tipografii, librării, teatre etc. Centrul de Informare şi Resurse „American Corner” (actualmente „Sala Americană”) şi „Biblioteca Indiană” constituie spaţii moderne dedicate studiului, relaxării, lucrului în echipă şi diseminării de bune practici.

Anual, Biblioteca este frecventată de mii de utilizatori care apelează la serviciile puse la dispoziţie – consultare cataloage, împrumut, lectură, informare şi documentare, Internet, scanare şi fotocopiere, evenimente, conferinţe, seminarii, dezbateri, lecţii deschise, practică pedagogică şi de bibliotecă, formare profesională, informaţii utile ş.a. De-a lungul timpului, personalităţi importante ale culturii, educaţiei şi ştiinţei au trecut pragul Bibliotecii Pedagogice Naţionale, găsind aici un aşezământ primitor, un loc de întâlnire a ideilor şi al dezvoltării spirituale. Aici s-au format generaţii de cadre didactice, cercetători, elevi şi studenţi, care au lăsat urmele trecerii lor în cartea de onoare a Bibliotecii.

În condiţiile politicii retrocedărilor, acest for de educaţie şi cultură se află astăzi în mare impas. Văduvită de propriul sediu, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” aşteaptă momentul în care să-i fie recunoscută din nou importanţa la nivel naţional, ca pilon de bază al învăţământului românesc şi continuatoare a pedagogiei româneşti. Porţile Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” au fost şi sunt întotdeauna deschise pentru lectură, studiu, schimb de idei, informare şi relaxare, într-un spaţiu care îmbină tradiţia cu modernitatea.

Credem că, într-o societate în care învăţământul constituie prioritate naţională, biblioteca ca instituţie infodocumentară nu poate să lipsească, ea având puterea să revigoreze spiritul naţiunii şi să promoveze valorile autentice. Respectându-ne valorile, ne respectăm pe noi înşine şi propria identitate.

Drd. Carmen PESANTEZ,
Director general

 

Precizări privind reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, din Bucureşti

Referitor la noul statut al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, din Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale precizează următoarele:

Din cauza faptului că imobilul ocupat până de curând de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a fost retrocedat în anul 2006, iar actualii proprietari stabiliţi de instanţă au solicitat suma de 2,7 m­ilioane euro pentru o eventuală achiziţie a acestui imobil, deşi evaluări independente estimau valoarea clădirii la 1,3 milioane euro, instituţia se afla în situaţia de a fi evacuată în orice moment şi de a pierde fondul de carte, respectiv locurile de muncă ale angajaţilor săi.

Menţionăm, de asemenea, faptul că între pro­prietari şi ocupanţii imobilului nu există un contract de închiriere, Biblioteca Pedagogică fiind, practic, tolerată în respectivul spaţiu. Altfel spus, pericolul evacuării iminente şi, implicit, al deterio­rării fondului de carte ca urmare a depo­zitării aces­tuia în condiţii improprii a fost evitat in extremis prin soluţia identificată de minister.

Aflat, aşadar, în imposibilitatea de a finaliza nego­cierile cu proprietarii, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis integrarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” ca secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, astfel asigurându-i-se continuitatea şi activitatea. Această secţie are ca atribuţii participarea la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile case­lor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţă­mântului stipulează că Biblioteca Centrală Uni­ver­sitară „Carol I” va prelua personalul şi pos­turile aflate în organigrama Bibliotecii Pedago­gice Naţionale „I.C. Petrescu”, cu păstrarea drep­tu­rilor salariale avute la data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile legale. Suplimentar, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă va fi aprobat, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biblio­tecii Centrale Universitare „Carol I”, din Bucureşti, ca urmare a includerii în structura sa a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”. (Biroul de Presă al MEN)