Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Vineri, 27 ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic Bucureşti, împreună cu partenerii săi, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor şi Reninco, au organizat la Bucureşti Conferinţa finală a proiectului „Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)“, la care au participat reprezentanţi ai partenerilor din proiect, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii publice şi private cu rol în domeniul incluziunii şcolare a copiilor cu CES la nivel naţional.
 Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea şi implementarea, în parteneriat public-societate civilă, a unui set de măsuri de combatere a excluziunii şcolare şi sociale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din Bucureşti, prin:

  • Îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor şi practicii actuale în domeniul educaţiei copiilor cu CES de către profesionişti din domeniu, factori de decizie din autorităţi locale şi reprezentanţi ai au­torităţii publice din Bucureşti şi din ţară, respectiv reprezentanţi ai ONG-urilor din Bucureşti şi din ţară implicaţi în prevenirea excluderii sociale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, cu focalizare pe învăţământul primar şi gimnazial;
  • Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a reprezentanţilor legali ai copiilor şi tinerilor cu CES din Bucureşti cu privire la dreptul şi oportunităţile educaţionale ale copiilor şi tinerilor cu CES cu scopul prevenirii discriminării şi excluziunii şcolare a acestora.

Rezultatele proiectului la care a contribuit partenerul CCD Bucureşti s-au concretizat în crearea şi funcţionarea unei reţele de profesionişti implicaţi în incluziunea şcolară a copiilor cu CES, realizarea, acreditarea şi pilotarea unui program de formare pentru profesionişti din domeniu, formarea a 400 de profesionişti din domeniu (profesori pentru învăţământul primar şi secundar inferior, consilieri şcolari, profesori de sprijin, mediatori şcolari, profesori logopezi, alţi specialişti care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu CES din învăţământul preuniversitar bucureştean), urmată de seminarii de follow-up al participanţilor la formare, crearea şi testarea unui toolkit multimedia, în parteneriat cu Reninco – resursă pentru profesionişti, conferinţe de lansare şi încheiere a proiectului.
Cei 400 de formabili au provenit din 84 de instituţii de învăţământ preuniversitar din toate cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti.
Activităţile de formare s-au desfăşurat în perioada 15.01 – 15.12.2016. Prin parcurgerea programului de formare, persoanele implicate au dobândit competenţe în cunoaşterea fundamentelor în domeniul educaţiei copiilor cu CES, măsurilor, practicilor şi instrumentelor de lucru pentru combaterea discriminării şi excluziunii şcolare a copiilor şi tinerilor cu CES, conceperea predării la clasă într-o manieră incluzivă a unor conţinuturi şcolare, utilizând adecvat teme din curriculum-ul şcolar, valorificarea din perspectivă didactică a temelor cu caracter incluziv pentru tinerii cu CES.
Din analiza feedback-ului furnizat prin răspunsuri la chestionarele aplicate formabililor, majoritatea consideră că programul de formare şi-a atins în mare măsură obiectivele propuse.
Participanţii şi-au exprimat interesul pentru actualizarea periodică a informaţiilor despre tema/temele abordate în programul de formare.
Referitor la toolkit-ul realizat, acesta reprezintă, pe de o parte, expertiza specialiştilor CCD şi Reninco, iar pe de altă parte, contribuţia formabililor şi formatorilor, prin includerea aplicaţiilor semnificative realizate în cadrul activităţilor de curs, realizându-se obiectivul de creare a unei colecţii de resurse educaţionale pentru profesori în tematica dată.
În cadrul conferinţei finale au fost prezentate rezultatele proiectului, s-au evidenţiat experienţe şi bune practici din timpul activităţilor de formare şi nu numai şi, foarte important, s-au pus în dezbatere provocările cu care se confruntă şcoala, părinţii şi specialiştii în domeniu, în efortul de a transforma incluziunea copiilor cu CES într-un succes al învăţământului românesc.
Prof. metodist Minodora GAVRILĂ
Prof. Gabriel VRÎNCEANU, directorul CCD Bucureşti