Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

În baza prevederilor art. 94, alin. (2), lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului

nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

 

Art. 1. Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăță­mântul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

(4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

Art. 3 (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010.

(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, Specializarea educator-puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învățători-educatoare în Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului

nr. 4802/2010.

(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializările mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar, în Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului

nr. 4802/2010.

Art. 4. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului

nr. 4802/2010.

Art. 5. Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională, Direcția generală buget-finanțe și resurse umane, Direcția informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie

ANEXA nr. 1:

CALENDARUL

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

Data-limită/ Perioada/ Evenimentul/ Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2014 • Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii

1 martie 2014 • Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2014 • Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

7 mai 2014 • Transmiterea în unitățile de învățământ gimna­zial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

16 mai 2014 • Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită

12-30 mai 2014 • Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

18 iunie 2014 • Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

20 iunie 2014 • Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

3 iulie 2014 • Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene

4 iulie 2014 • Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a

7 iulie 2014 • Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014 • Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014 • Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014 • Desfășurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014 • Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014 • Afișarea rezultatelor finale, în urma contes­tațiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini

20 iunie 2014 • Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

3 iulie 2014 • Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere

4 iulie 2014 • Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă

7 iulie 2014 • Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014 • Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014 • Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștin­țelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014 • Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a munici­piului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014 • Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014 • Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

11 iunie 2014 • Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2014 • Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

20 iunie 2014 • Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

­ • Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014 • Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

4-8 iulie 2014 • Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea

4-8 iulie 2014 • Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

5-9 iulie 2014 • Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fiselor corectate din calculator

10 iulie 2014 • Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

11 iulie 2014 • Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere

12-13 iulie 2014 • Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională

14 iulie 2014 • Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie 2014 • Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

16 iulie 2014 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București

16 iulie 2014 • Afișarea de către fiecare unitate de învăță­mântul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate

17 iulie – 25 iulie 2014 • Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

16 iulie 2014 • Înscrierea candidaților la liceele care organi­zează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

17-18 iulie 2014 • Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014 • Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16-21 iulie 2014 • Completarea fișei de opțiuni de către candi­dații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014 • Completarea fișei de opțiuni de către candi­dații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16-22 iulie 2014 • Introducerea datelor în calculator, verifi­carea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

23 iulie 2014 • Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere

24 iulie 2014 • Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii

24 iulie 2014 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/ în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă, și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat

Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă

24-25 iulie 2014 • Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua

25 iulie 2014 • Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii

28-31 iulie 2014 • Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de reparti­zare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

1 august 2014 • Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

1 septembrie 2014 • Înscrierea candidaților la liceele care organi­zează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

2-3 septembrie 2014 • Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

4-6 septembrie 2014 • Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare

8 septembrie 2014 • Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

1 mai 2014 • Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

15 iulie 2014 • Anunțarea calendarului admiterii la învăță­mânt seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

22-23 iulie 2014 • Înscrierea la învățământul seral sau cu frec­vență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

23-25 iulie 2014 • Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

ANEXA nr. 2

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul

școlar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = ABS + 3EN/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Semnalat de jurist Ștefan MILITARU

 

Internaționalizarea învățământului superior românesc  este o prioritate a Ministerului Educației Naționale

Ministrul Educației, Remus Pricopie, a declarat că una dintre prioritățile Ministerului Educației Naționale o reprezintă creșterea graduală a dimensiunii internaționale a învățământului superior. Ministrul a arătat importanța acestui aspect, în condițiile în care internaționalizarea este, invariabil, unul dintre criteriile de clasificare a universităților, conform topurilor internaționale.

Ministrul Remus Pricopie și-a exprimat speranța că din ce în ce mai mulți studenți și cadre didactice din alte țări vor opta să studieze în sistemul de învățământ românesc, arătând că în acest moment sunt mult mai mulți studenți și profesori români care aplică pentru programele de studii în afara țării. Ministrul a arătat că în România există specializări cu recunoaștere internațională, care atrag studenți străini, precum programele de medicină, învățământul agricol, programele de studii de la Universitatea Maritimă din Constanța sau specializările de la Universitatea din Ploiești, pentru domeniul Petrol și Gaze. Ministrul Pricopie a mai arătat că, pe lângă acordurile bilaterale între state și parteneriatele între universitățile românești și străine, o a treia cale de a atinge obiectivul propus îl reprezintă cooperarea universităților prin programele europene.

Afirmațiile ministrului Educației au fost făcute joia trecută, la sediul MEN, cu prilejul lansării oficiale a celei de-a doua etape a programului „Burse și cooperare interinstituțională în domeniul învățământului superior”,  coordonat de ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu. Acesta din urmă a ținut să sublinieze importanța programului amintit, în valoare de peste 4 milioane de euro, pentru întărirea relațiilor dintre universități, dar mai ales pentru beneficiarii direcți ai acestuia, studenții și cadrele didactice. Mihnea Costoiu a precizat că pentru a genera performanță și echilibru în sistemul de învățământ superior și în cercetare, e necesară diversificarea paletei de opțiuni pentru studenți și cadre didactice. Mihnea Costoiu a mai declarat că în acest moment există 10 programe interinstituționale și alte 47 de acorduri bilaterale realizate între universitățile din România și alte țări.

Programul „Burse și cooperare interinstituțională în domeniul învățământului superior” are drept obiectiv sprijinirea studenților din orice ciclu de studiu și a personalului din universitățile românești pentru a realiza mobilități transnaționale în Norvegia, Liechtenstein și Islanda. De asemenea, vor fi finanțate și mobilitățile în România ale studenților și ale personalului din instituțiile de învățământ superior din cele trei țări, dar și proiecte de cooperare între universitățile din România și statele donatoare, în vederea întăririi relațiilor de cooperare academică dintre țări.

Principalii beneficiari instituționali ai vizitelor pregătitoare, proiectelor de mobilitate pentru studenți și personal din universități, respectiv proiectelor de cooperare interinstituțională sunt universitățile din România care dispun de o Cartă Erasmus, aprobată de Comisia Europeană, având ca parteneri instituții similare sau orga­nizații de stagiu din statele donatoare. În proiectele de cooperare interinstituțională se mai pot asocia ca parteneri universități, institute de cercetare, companii și ONG-uri, atât din statele membre, cât și din celelalte țări beneficiare ale Mecanismului SEE.

Programul de „Burse și cooperare interinstituțională în domeniul învățământului superior” se află la a doua rundă de implementare în România. Prima rundă s-a derulat pe parcursul anului universitar 2009-2010 și în primul semestru al anului academic 2010-2011, cu o valoare totală de 1.100.000 de euro. Pentru cea de-a doua rundă a programului au fost alocate 4.444.444 de euro, din care 4.000.000 de euro provin din partea țărilor donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), restul fiind cofinanțare din partea statului român.

Programul este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (SEE), program pentru care  Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) este desemnată Operator de program. Informații suplimentare sunt disponibile pe www.see-burse.ro și pe www.eeagrants.org. (L.G.)