Oportunități de formare profesională prin Erasmus+

13-1Comisia Europeană și țările Uniunii Europene (UE) s-au angajat să contribuie, prin programe europene, pentru cooperarea în domeniul educației și formării profesionale la nivel european. În perioada 2007-2013, a fost conceput și implementat Programul de învățare pe tot parcursul vieții (The Lifelong Learning Programme). Acest program și-a propus dezvoltarea educației și formării personale și profesionale în Europa, prin stimularea experiențelor de învățare ale oamenilor, în orice etapă a vieții lor. Cu un buget de aproape 7 miliarde de euro, acest program a finanțat participarea adulților și a tinerilor la cursuri, schimburi, conferințe, vizite de studiu și diferite alte activități educaționale. În perioada 2014-2020, activitățile Programului de învățare pe tot parcursul vieții continuă în cadrul noului program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, denumit Erasmus+. Pentru domeniul educațional, Programul Erasmus+ este important deoarece oferă finanțare pentru educație, formare profesională, activități de tineret și sport, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor necesare societății actuale. UE a aprobat o creștere a finanțării cu 40% pentru Programul Erasmus+, în comparație cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții, propunându-și să ofere noi oportunități pentru studiu, experiență de muncă și de voluntariat în străinătate. Peste 4 milioane de cetățeni europeni vor beneficia de mobilități în alte țări, diferite de țara de origine, pentru a câștiga noi abilități prin experiențe de învățare în străinătate. De aceste oportunități vor putea beneficia: studenți din învățământul superior, elevi, voluntari, lucrători de tineret, profesori, formatori de tineret, precum și alte persoane care lucrează în educație și în domeniul tineretului.
În cadrul Programului Erasmus+, mobilitatea în scop educațional a persoanelor se realizează prin Acțiunea-cheie 1 și presupune scrierea și depunerea unui formular de candidatură de către organizații. Proiectele de mobilitate Erasmus+ sunt proiecte instituționale care implică parteneri din diferite țări și presupun activități de predare, cursuri de formare, plasamente, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activități de tip job-shadowing sau alte evenimente de dezvoltare a competențelor. Acțiunea-cheie 1 are ca scop încurajarea mobilității studenților, personalului, voluntarilor, lucrătorilor de tineret și tinerilor. Organizațiile pot să trimită sau să primească studenți și personal în țările participante și pot organiza activități didactice, de formare, de învățare și de voluntariat. Bursa Erasmus este una dintre cele mai interesante experiențe pentru un cadru didactic, deoarece acesta are posibilitatea formării continue și dezvoltării personale prin par­tici­pare la cursuri specia­lizate, stabilirea unor contacte cu alte cadre didactice din alte țări europene, aprofundarea unei limbi de circulație interna­țională, participarea la diferite activități multiculturale etc.
Ghidul Programului Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/ erasmus-plus/ sites/erasmusplus/ files/files/ resources/ erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) este documentul de bază pentru o cunoaștere apro­fundată a Programului Erasmus+. Completarea unui formular de candidatură pentru o finanțare europeană prin Programul Erasmus+ se poate realiza dacă solicitantul a studiat cu atenție acest ghid, disponibil în toate limbile oficiale ale UE. În cele
315 pagini, care conțin trei părți principale și patru anexe, Ghidul Programului Erasmus+ oferă informațiile cu privire la obiectivele și caracteristicile programului, țările partici­pante, tipurile de proiecte, pro­ce­durile de solicitare a finanțării și de selecție, regulile financiare și administrative apli­cabile beneficiarului unei burse Erasmus+ și sugestii de dise­minare și exploatare a rezultatelor. Depunerea cererilor de finanțare europeană prin acest program implică respectarea tuturor condițiilor de participare, de eligibilitate și de finanțare prezentate în ghidul programului disponibil în limba română (versiunea în limba engleză este considerată cea corectă în cazul unei discrepanțe datorată traducerii).
La termenul-limită 2 februarie 2016, Colegiul Național Sfântul Sava a depus un formular de candidatură pentru solicitarea unei finanțări europene prin Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 1. Proiectul se încadrează în domeniul educație școlară și implică mobilitatea a zece cadre didactice care sunt interesate de dezvoltarea profesională, schimbul de experiență și transferul de bune practici printr-un curs organizat în altă țară europeană. Cererea de solicitare a finanțării prin Programul Erasmus+ a fost aprobată cu numărul de referință 2016-1-RO01-KA101-024054 (http://www.erasmusplus.ro/ rezultate-selectie). Titlul proiectului propus în formularul de candidatură este „Fresh Ideas and Resources in Education” (F.I.R.E.). Acest proiect își propune dezvoltarea personalului prin participarea la activități de formare continuă (curs structurat) care au loc în altă țară, cu formatori din diferite țări europene. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității actului educațional pentru un învățământ relevant secolului XXI și implementarea de noi abordări educaționale care să se potrivească elevului secolului XXI.
Obiectivele proiectului propus sunt: îmbunătățirea și actualizarea competențelor de predare-învățare-evaluare ale cadrelor didactice din instituția noastră; dezvoltarea sentimentului de identitate europeană și internaționalizarea școlii; îmbunătățirea competențelor lingvistice; facilitarea dialogului intercultural în scopul derulării unor proiecte de parteneriat; dezvoltarea competențelor de elaborare a unui plan de internaționalizare a școlii.
Programele cursurilor selectate pentru mobilitățile profesorilor cuprind activități de învățare practice (lucru în grupe internaționale pentru schițarea unor proiecte, utilizare de mijloace și resurse educaționale moderne, creare de conținuturi și scenarii cu tablete, utilizare de noi aplicații în scopuri educaționale etc.). Dezvoltarea personală și profesională a profesorilor va contribui la creșterea calității actului educațional, iar elevii vor fi beneficiarii indirecți. Profesorii participanți vor avea experiențe de învățare căpătate în mediu european, ceea ce va contribui la eficientizarea actului educațional prin utilizarea de strategii didactice și resurse educaționale moderne. Participând la un curs în altă țară europeană, alături de alți profesori europeni, cadrele didactice vor avea posibilitatea să construiască rețele de contacte internaționale pentru a se implica apoi în parteneriate cu alte școli europene. La cursurile de formare vor participa profesori din diferite țări europene. Reprezentarea multinațională la cursuri de formare permite un schimb larg de informații despre sisteme educaționale diferite și culturi diferite. După finalizarea cursurilor de mobilitate, zece profesori din școala noastră își vor dezvolta competențe, cunoștințe și abilități specifice societății moderne și necesare educării noului tip de elev, denumit elevul digital (Digital Kids). Subiectele principale ale cursurilor de mobilitate selectate sunt: cunoștințe despre noi aplicații ale a iPad-urilor și tabletelor, bune practici de utilizare de iPad-uri și tablete în educație, utilizare responsabilă și în condiții de siguranță a tabletelor și a noilor tehnologii, exemple de utilizare a TIC în educație în alte țări europene, utilizare a aplicațiilor pentru educație, de comunicare și de autoevaluare, creare de materiale interactive pentru utilizarea în clasă, planificare și proiectare de lecții cu iPad-uri și tablete, integrare de strategii și tehno­logii noi în mod eficient în curriculum, utilizare de iPad-uri și tablete în activități extra­curriculare, colaborare pentru lucru eficient în echipe de scriere de proiecte internaționale pentru dez­voltarea dimensiunii europene a școlii, scriere de scenarii de proiecte de parteneriate multilaterale și/sau eTwining și inovare digitală în școli. Rezultatele învățării prin mobilități în alte țări europene vor fi recunoscute prin certificat eliberat de furnizorul de curs și documentul de mobilitate Europass. La nivel național, se va realiza recunoașterea rezultatelor învățării prin credite profesionale, conform legislației în vigoare.
Prof. Viorica STĂNESCU,
Colegiul Național Sfântul Sava, București