Socialize

Facebook
Home » Formare » Mobilitati » Mobilitatea personalului didactic

Mobilitatea personalului didactic

(urmare din numărul trecut)

  1. b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (3) şi cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41; c) posturile didactice/ catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului şi pe care pot reveni cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10); d) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (6); e) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar 2016-2017.

(6) Eventualele contestaţii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun, în scris, la inspectoratul şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la datele prevăzute în calendar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.

(7) Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care aceste cadre didactice debutante nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, rămân angajate în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2015-2016.

(8) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2015, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în condiţiile prezentei Metodologii, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu

1 septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.

Calendar

Repartizarea, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

  1. depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare; Perioada: 22-29 aprilie 2015; b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; Perioada: 30 aprilie – 4 mai 2015; c) repartizarea cadrelor didac­tice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar; Termen: 5 mai 2015; d) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspec­toratelor şcolare; Perioada: 5-6 mai 2015; e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de admini straţie al inspectoratului şcolar; Termen: 7 mai 2015; f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 8-15 mai 2015.

Jurist Ştefan MILITARU

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro