Socialize

Facebook
Home » Institutii » Sindicate » FSLI solicită Guvernului rezolvarea problemelor generate de costul standard per elev şi de decontarea cheltuielilor de navetă

FSLI solicită Guvernului rezolvarea problemelor generate de costul standard per elev şi de decontarea cheltuielilor de navetă

1 pag 6Stimate domnule Prim-Ministru,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă supune atenţiei următoarele probleme:

I. Conform art. 263, alin. (10) din Legea educaţiei naţionale: „Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică”.

În Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, se prevăd următoarele:

1. Anexa nr. 4, Nota 2) „La unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională care nu se încadrează în bugetul aprobat, calculat conform reglementărilor legale în vigoare, degrevările parţiale de post/normă prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pot fi de până la 4 ore din normă/post didactic”.

2. Anexa nr. 5, Nota nr. 4) „La unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu se încadrează în bugetul aprobat, calculat conform reglementărilor legale în vigoare, degrevările parţiale de post/normă prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pot fi de până la 4 ore din normă/post didactic”.

Potrivit art. 5, alin. (5) din Legea nr. 356/2013, „Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finan­ţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuni­versitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective”.

Art. 2, alin. (1) şi alin. (2) din HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, nr. 133/13.03.2013, prevedea că, pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.420 lei, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; art. 3, alin. (1) şi (2) din aceeaşi hotărâre prevedeau că valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 301 lei, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”.

Prin HG nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, s-a stabilit că, pentru anul 2014, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.492 lei, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale şi, respectiv de 306 lei, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a sesizat, de mai multe ori, Ministerului Educaţiei Naţionale faptul că costul standard nu este stabilit corect şi că nu există un coeficient de corecţie în costul standard. Costul standard astfel cum este stabilit nu are în vedere faptul că există numeroase unităţi de învăţământ care au un număr mare de elevi şi la nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulţi ani de vechime în învăţământ şi unele dintre ele beneficiare ale gradaţiei de merit, elemente care nu au fost avute în vedere la fundamentarea costului standard per preşcolar/elev, ceea ce creează, an de an, dificultăţi în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficienţei fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Prezentăm, cu titlu de exemplu, din informaţiile pe care le deţinem, câteva situaţii relevante:

– la Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu, din Târgu-Jiu, care are 940 de elevi şi un număr de 31 de clase, deci are o medie de 30,32 elevi/clasă, mai sunt necesari 63.950 lei pentru a se putea plăti salariile pentru anul 2014;

– la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, din Suceava, la care învaţă 1.525 de elevi, care are 55 de clase, deci o medie de 28 de elevi/clasă, mai sunt necesari 787.030 lei pentru plata salariilor aferente anului 2014;

– La Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, din Oradea, care are 1.170 de elevi şi un număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I, care au peste 25 de ani vechime în învăţământ şi care beneficiază de gradaţie de merit, costul standard astfel stabilit acoperă 80% din salarii;

– la Colegiul Naţional Gheorghe Șincai, din Baia Mare, cu 935 de elevi, la care sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, care au peste 25 de ani vechime în învăţământ şi care beneficiază de gradaţie de merit, pentru acoperirea salariilor aferente anului 2014 mai sunt necesari 669.980 lei;

– la Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, din Buzău, care are 1.394 de elevi, o medie de 30,30 elevi/clasă, mai sunt necesari 1.517.997 lei pentru plata salariilor aferente anului 2014.

Sunt doar câteva exemple, iar situaţia cea mai dramatică se înregistrează la nivelul unităţilor de învăţământ vocaţional.

Având în vedere aceste aspecte, este evident faptul că marea majoritate a unităţilor de învăţământ din mediul urban, cu un număr mare de elevi şi cadre didactice cu grade didactice şi mulţi ani de vechime în învăţământ, nu se pot încadra în bugetul aprobat, calculat pe baza costului standard. În aceste condiţii, faţă de Nota nr. 4) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2014, directorii unităţilor de învăţământ care nu se pot încadra în buget pot beneficia de o degrevare parţială de maximum 4 ore din normă/post didactic.

Acest lucru va bulversa, în plin an şcolar, procesul instructiv-educativ, deoarece pe catedrele directorilor degrevaţi parţial, conform art. 263, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, au fost încadrate, începând cu 1 septembrie 2013, prin etapele de mişcare a personalului didactic, alte cadre didactice. Întoarcerea directorilor la catedră, pentru a-şi desfăşura restul orelor de predare aferente normei didactice, va afecta în primul rând elevii, care în primul semestru au avut un alt cadru didactic care a prestat orele din norma directorului, dar va influenţa negativ şi actul managerial, deoarece un director al unui colegiu naţional sau al unei unităţi şcolare cu un număr mare de elevi, care are 14 ore de predare/săptămână, nu poate să îşi îndeplinească atribuţiile care îi revin în funcţia de conducere.

Din informaţiile noastre, peste 50% din directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat vor fi afectaţi de prevederile Notei nr. 4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013, în sensul că vor beneficia de o degrevare parţială de maximum 4 ore din norma didactică.

În aceste condiţii, considerăm, domnule Prim-Ministru, că se impune adoptarea unor măsuri prin care să se înlăture aceste anomalii generate de costul standard per elev/preşcolar.

II. O altă problemă care ne-a fost sesizată de către organizaţiile sindicale afiliate la FSLI este generată de Nota nr. 3 din Anexa nr. 4 şi, respectiv, Nota nr. 5 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, conform cărora:

Anexa nr. 4 – „3) Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională la cheltuieli cu bunuri şi servicii se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru”.

Anexa nr. 5 – „5)Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru”.

Plecând de la aceste note inserate în anexele nr. 4 şi nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, există numeroase situaţii în care autorităţile administraţiei publice locale au transmis deja că ele nu mai decontează cheltuielile de navetă ale cadrelor didactice, invocând prevederile legii bugetului de stat.

S-a ajuns în situaţia în care, în prezent, cadrelor didactice navetiste nu li se mai decontează aceste cheltuieli, deşi dispoziţiile art. 105, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt în vigoare!

În aceste condiţii, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a adopta o hotărâre de guvern prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situaţiile reglementate de Nota nr. 3) din Anexa nr. 4 şi, respectiv, Nota nr. 5) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 şi prin care să se reglementeze expres că diferenţa până la decontarea integrală a cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice se suportă de către autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu stimă, Preşedinte, Simion HANCESCU