Socialize

Facebook
Home » Formare » Mobilitati » Din nou despre mişcarea de personal

Din nou despre mişcarea de personal

(urmare din numărul trecut)

(4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/ CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie în contestaţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.

(5) Cadrele didactice care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform calendarului.

(6) Cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, ocupă posturile didactice/catedrele respective imediat după validarea rezultatelor exame­nului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare.

CALENDAR

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2015, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012:

  1. a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012, conform prevederilor art. 60 din metodologie; Perioada: 22-29 aprilie 2015.
  2. b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; Termen: 30 aprilie 2015.
  3. c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar. Perioada: 30 aprilie – 5 mai 2015.
  4. d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 6-11 mai 2015.

Jurist Ştefan MILITARU