Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Despre controlul managerial intern

Despre controlul managerial intern

În data de la 22 iunie 2015 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

În acest număr continuăm prezentarea noilor reglementări în materie, redând în special primele trei standarde de control managerial.

ANEXA Nr. 1

CODUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL al entităților publice

STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

LA ENTITĂŢILE PUBLICE

 1. CONSIDERAŢII GENERALE
 2. Conceptul de control intern/managerial

Legislația comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internațional şi în Uniunea Europeană. Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de control intern este specifică fiecărei țări, fiind determinată de condițiile legislative, administrative, culturale etc. În con­textul principiilor generale de bună practică regăsite în legislația co­mu­nitară, controlului intern i se asociază o accepție mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială şi nu ca o operațiune de verificare. Prin exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile rezultatelor de la țintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corec­tive sau preventive care se impun.

Necesitatea şi obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform acestui act normativ, con­trolul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod eco­nomic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile orga­nizatorice, metodele şi procedurile. În pofida faptului că definițiile date pe plan național şi internațional controlului intern sunt numeroase, acestea nu sunt contradictorii în esență, toate precizând că nu este vorba de o sin­gură funcție, ci de un ansamblu de dispozitive implementate de către responsabilii de la toate nivelurile organizației pentru a deține controlul asupra funcțio­nării activităților lor.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al oricărei entități publice are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

 1. obiective cu privire la eficacitatea şi eficiența funcționării – cuprind obiectivele legate de scopurile entității publice şi de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate şi eficiență a resurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea resurselor entității publice de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum şi identificarea şi gestionarea pasivelor;
 2. obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe şi interne – includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor;
 3. obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne – cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile entității se desfăşoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne.

Proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiția ca sistemul să respecte următoarele cerințe:

 1. a) să fie adaptat dimensiunii, complexității şi mediului specific entității;
 2. b) să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activitățile/ope­rațiunile;
 3. c) să fie construit cu acelaşi „instrumentar” în toate entitățile publice;
 4. d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entității vor fi atinse;
 5. e) costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare bene­ficiilor rezultate din acesta;
 6. f) să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern/managerial.

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entități publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile entității, fiind stabilite şi imple­mentate de conducerea entității pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activități/operațiuni în parte. Instrumentarul de control intern/managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace; sistem infor­ma­țional; organizare; proceduri; control.

(urmare în numărul viitor)

Jurist Ştefan MILITARU