Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic

Curier juridic

Anonim

1. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 se recunosc ca vechime neîntreruptă în învățământ pentru acordarea sporului de stabilitate și, implicit, pentru acordarea tranșei de vechime în învățământ.

Se consideră vechime neîntreruptă și perioadele în care personalul didactic a avut catedra rezervată în învățământ.

Actul normativ în vigoare în materia salarizării, respectiv Legea nr. 63/2011, prevede:

„Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum și perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedra rezervată în învățământ, nu întrerup vechimea în învățământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învățământ pentru acordarea sporului de stabilitate.”

2. Perioadele în care personalul didactic a beneficiat de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, nu pot fi luate în calcul ca vechime efectivă pentru înscrierea la gradele didactice.

Prin vechime efectivă înțelegem perioada în care persoana angajată a desfășurat activitate efectivă de predare la catedră în baza unui contract individual de muncă în cadrul unei unități sau instituții de învățământ.

DOMNULUI MAISTRU INSTRUCTOR, CATEDRA DE CONSTRUCȚII și INSTALAȚII

1. Condițiile de acordare a continuității prin suplinire sunt prevăzute în cuprinsul art. 85, alin. (1) din OMECTS nr. 6239/2012, cu modificările și completările ulterioare, având următorul conținut:

„(1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 și/sau 2012, care au obținut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, care au calificativul «Foarte bine» și care mai au cel puțin jumătate de normă didactică în specialitate pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014. Pentru aceasta se adresează, în scris, conducerii unității de învățământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susținut/susținute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile și punctajele prevăzute în anexa nr. 2 și alte criterii stabilite la nivelul unităților de învățământ. Consiliul/Consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuității prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei metodologii, trebuie să obțină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56, alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014 numai cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică.”

Prin urmare, vă rugăm să solicitați în scris Consiliului de Administrație al unității motivele refuzului continuității prin suplinire.

2. În cazul în care elevii dumneavoastră au depus un memoriu adresat conducerii unității de învățământ prin care își exprimă nemulțumirea privind modul de dotare a unității, precizăm că acest lucru nu poate fi considerat ca fiind o faptă de natură penală.

Precizăm că declarațiile elevilor minori nu pot fi luate în considerare decât în prezența și cu acordul părinților.

P.N., BACĂU

În cazul în care persoana despre care faceți vorbire este absolventă a Universității Spiru Haret, precizăm că poate fi încadrată pe funcția de secretar S cu condiția respectării etapelor de promovare în grade sau trepte profesionale.

Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcții, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispozițiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 și ale art. 4 din Anexa nr. I, cap. II, lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.

Prin urmare, persoana în cauză nu poate fi încadrată în funcția de secretar S II deoarece nu a urmat în mod corespunzător etapele de promovare în grade sau trepte profesionale.

ANDREEA BUZATU

Așa cum am precizat și în numărul anterior al publicației noastre, vă facem cunoscut faptul că obținerea atestatului de psihopedagogie specială este necesar pentru a preda în învățământul special. Această precizare se regăsește în cuprinsul art. 9, alin. (11) din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar nr. 6239/2012, cu modificările și completările ulterioare, având următorul conținut:

„Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul special personalul didactic trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile de studii prevăzute la alin. (1) – (9), precum și pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 3, alin. (2) – (3) ori îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 3, alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 17 este necesar și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, conform art. 248, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.”

Precizăm că pentru a fi remunerat calificat este necesar ca studiile universitare absolvite să fie în specialitatea postului.

Jurist Ștefan MILITARU