Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic

Curier juridic

CORNEL GHEORGHE RESIGA, jud. ALBA

Faptul că în luna iulie 2014 depuneți dosarul de pensionare pentru limită de vârstă, acest lucru nu împiedică efectuarea plății drepturilor de natură salarială câştigate în instanță. Este evident că unitatea de învățământ are obligația de a vă remunera aceste drepturi cu condiția respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92/2012, privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii.

Art. 11 din actul normativ amintit mai sus prevede:

„(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile şi autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, se va realiza astfel: a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecă­torească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. (2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (3) Su­mele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. (4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1)”.

ŞTEFAN ŞTEFAN, jud. CONSTANŢA

Vă facem cunoscut faptul că nu ne putem exprima un punct de vedere asupra unei limite maxime a pensiei pentru personalul didactic din învățământ. Cuantumul pensiei este stabilit în funcție de vechimea în muncă a fiecărui salariat, cât şi de stagiul de cotizare al acestuia. În cazul încadrării în regim de plată cu ora se au în vedere dispozițiile art. 17, 18, 19, 20, 21 şi 22 din Legea nr. 329/2009, care precizează:

„Art. 17 (1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților şi instituțiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale şi societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi; b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.

Art. 18 (1) Pensionarii prevăzuți la art. 17, alin. (2), lit. a) care desfăşoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 17, alin. (2), lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să îşi exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 19 (1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public, cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17, alin. (1).

(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-şi exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 17, alin. (2), lit. b), acestea având obligația de a-şi exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului.

Art. 20. Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19, alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum şi a raporturilor de serviciu.

Art. 21. În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19, alin. (3) şi (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.

Art. 22. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

Vă comunicăm că în anul 2013 salariul mediu brut pe economie este de 2.223 lei.

Jurist Ştefan MILITARU