Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Acte administrative cu caracter normativ

Acte administrative cu caracter normativ

 

În Monitorul Oficial al României – Partea I, nr. 703/15.11.2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, dar și HG nr. 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Prezentăm, în rândurile următoare, un extras din actele administrative cu caracter normativ mai sus menţionate.

 

EXTRAS din OUG nr. 103/14.11.2013

…………………………

CAPITOLUL I

Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice

 

Art. 1. – (1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiţii și nu se aplică valoarea de refe­rinţă și coeficienţii de ierarhizare cores­punzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiţii.

(3) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor și al celorlalte elemente ale siste­mului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiţii.

(4) În anul 2014, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.

(5) În cazul schimbării condiţiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Valoarea de referinţă se menţine și în anul 2014 la 600 lei.

Art. 2. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăși salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice: a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I, lit. A, pct. 5 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţă­mânt de până la 6 ani; b) personalul didactic din învăţământul universitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I, lit. A, pct. 4 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţă­mânt de până la 6 ani.

(2) Salariul de bază stabilit potrivit preve­derilor art. 10, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se determină prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferente funcţiei deţinute cu valoarea de referinţă de 600 lei, prevăzută la art. 10, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

(3) Salariul de bază stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majorează conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 și cuprinde: salariul de încadrare al funcţiei didactice și, după caz, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori și profesor pentru învăţământul preșcolar și primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană și compensaţiile tranzitorii.

(4) Începând cu luna ianuarie 2014, cuantu­mul sporurilor, indemnizaţiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază prevăzut la alin. (3) de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiţii.

(5) În cazul schimbării condiţiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) al cărui salariu de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, își menţine cuantumul brut al salariului de bază, sporurilor, indemnizaţiilor și al celorlalte elemente ale siste­mului de salarizare de care beneficiază la acela­și nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiţii.

(7) În cazul în care personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) promovează la o tranșă de vechime în învăţământ superioară sau la un grad didactic superior și salariul de bază pentru noua încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se menţin în plată drepturile salariale avute, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiţii.

Art. 3.- În anul 2014, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare supli­mentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 pri­vind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind regle­mentarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4. – Prin excepţie de la prevederile art. 1 și 2, pentru personalul din autorităţile și instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordo­narea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea în anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – (1) În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituţie/autoritate publică pe funcţii de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcţii sau în gra­de/trepte, salarizarea se face la nivelul de salari­zare în plată pentru funcţiile similare din insti­tuţia/autoritatea publică în care acesta este înca­drat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

(2) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţio­narilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.

(3) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel cores­pun­zător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.

(4) În situaţia în care, în cadrul institu­ţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară, salariul pentru acea funcţie se stabilește aplicând prevederile Legii nr. 63/2011 și succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.

(5) În anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

Art. 6. – (1) În anul 2014, avansarea perso­nalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11, alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10, alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, fără acor­darea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz.

(2) În anul 2014, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie”.

(3) Personalul care, în cursul anului 2014, desfășoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulte­rioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemni­zaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.

Art. 7. – Prin excepţie de la prevederile art. 6, pentru personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, avansarea personalului înca­drat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespun­zătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul bene­ficiind de salariul de bază deter­minat prin înmul­ţirea coeficientului de ierarhizare corespun­zător noii clase de salarizare cu valoarea de referinţă de 600 lei.

Art.8. – (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. (n.r.: Art. 21 din Legea nr. 284/2010 prevede: „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum și condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară – admi­nis­traţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplo­maţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică și siguranţă naţională, precum și de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propu­nerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine pu­blică și siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și al Ministerului Finanţelor Publice și cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate”.)

(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modifi­cările ulterioare, se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii și care și-a reluat activitatea în anul 2014, numai în măsura în care acesta își desfășoară activi­tatea în aceleași condiţii de muncă cu ale perso­nalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/auto­ri­tatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.

Art. 9. – (1) În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în confor­mitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor com­pensa numai cu timp liber corespunzător.

(2) În anul 2014, autorităţile și instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii și prime de vacanţă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, pentru elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele și con­cursurile internaţionale pe obiecte de învăţă­mânt și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

Art. 10. – (1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

(2) În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I, lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică. (n.r.: Art. 12 din anexa nr. II, cap. I, lit. B din Legea nr. 284/2010, cu modificările ulterioare stipulează: „Pentru perso­nalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndrep­tăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 sa­larii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat”.)

……………………..

Art. 12. – (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indem­nizaţiilor lunare de încadrare și a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordo­nanţe de ur­genţă este de competenţa ordo­natorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de

5 zile de la data luării la cunoștinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit preve­derilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

……………………

CAPITOLUL II

Măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Art. 15. – (1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30, alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele pu­blice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice la o poziţie distinctă.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Admi­nistraţiei Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum și pentru finanţarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.

Art. 16. În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30, alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispo­ziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 17. În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47, alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

…………………..

Art. 19. – (1) În anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile și autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2014, în condiţiile alin. (1), pentru aparatul propriu și instituţiile și autorităţile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finanţate prin bugetul acestora și pot efectua și redistribuiri de posturi între acestea, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanţare, respectiv cu finanţare integrală de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finanţare din venituri proprii și subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finanţare integrală din venituri proprii, după caz.

……………………….

Art. 21. – (1) Plata sumelor prevăzute prin ho­tă­râri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile și autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 de­cembrie 2014, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

………………………

Art. 24. – (1) Prevederile art. 9, alin. (2) și art. 101, alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361, alin. (3),  lit. e) și g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27, alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (n.r.: Potrivit art. 27, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: „Statul spri­jină educaţia timpurie, ca parte componentă a învă­ţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asis­tenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale”.)

…………………………….

Art. 31. – În anul 2014, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unităţile de învăţă­mânt preuniversitar de stat poate fi transferat între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în ca­drul aceleiași unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituţiei, cu aprobarea consiliului de administraţie al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii apro­bate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

………………………………….

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

………………………………….

EXTRAS DIN HG NR. 871/14.11.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 164, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modifi­cările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabilește la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabilește la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Art. 2. – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

Art. 3. – (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 și 2 constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei și aplicarea sanc­ţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către perso­nalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei So­cia­le și Per­soanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului mun­cii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

…………………………………

Liliana GLINȚĂ,

Consilier juridic FSLI