„A intrat deja în tradiţia şcolii nemţene organizarea anuală a unor gale ale performerilor”


prof. Viorel Stan
prof. Viorel Stan

Interviu cu prof. Viorel Stan, inspector general al ISJ Neamţ
Stimate domnule general, sunteţi şeful unui ISJ cu o situaţie, am spune, privilegiată, Neamţ fiind un judeţ cu un învăţământ de înaltă ţinută şi cu câteva dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ românesc. Cum se vede această realitate de la nivelul inspectoratului şcolar pe care îl conduceţi?
Într-adevăr, ţinutul Neamţului este un ţinut bine­cuvântat din multe puncte de vedere: aşezare, vecini, forme de relief, resurse; mai ales resurse. Şi această stare se prelungeşte şi la nivelul sistemului de învăţământ. Pentru că, în cei peste 30 de ani de activi­tate desfăşurată în învăţământul preuniver­sitar nem­ţean, am pus umărul la configurarea unui învăţământ de înaltă ţinută ştiinţifică şi formativă, care are drept prioritate centrală obţinerea perfor­manţei. Aşadar, Inspectoratul Şcolar Jude­ţean Neamţ poate fi consi­derat, pe bună drep­tate, o instituţie de elită în peisa­jul învăţământului pre­universitar românesc.
Aici, în Neamţ, oamenii şcolii cultivă cu neobo­sită râvnă valoarea, respectul pentru creaţie şi gustul pentru performanţă; tot aici, şcolile pot fi înscrise, cu destul de mare uşurinţă, în rândul celor care îşi adjudecă importante realizări întru învă­ţare.
Există unităţi şcolare din mediul rural care, din perspectiva valorii şi a rezultatelor obţinute, pot sta alături de unităţi de învăţământ din mediul urban; există şcoli nemţene în care verbul a crea se conjugă doar la timpul prezent. Sunt momente în care simt cum îndemnul pe care l-am adresat elevilor nemţeni atunci când, în 2012, am primit învestitura ca inspector şcolar general („Luaţi de la oamenii de seamă ai acestor locuri modele de bună practică!”) prinde contur tot mai clar în viaţa de zi cu zi a şcolii nemţene.
Ce face ISJ-ul pe care îl conduceţi pentru susţinerea performanţei, pentru calitatea actului educaţional?
Vreau să vă fac o mărturisire pentru a explica mai bine credinţa întru performanţă pe care încerc să o induc, deopotrivă, colegilor mei şi elevilor nemţeni. Încă de acum câţiva ani buni, când am activat ca director şi ca profesor de chimie la Colegiul Naţional Roman-Vodă, am lucrat cu elevii care s-au înscris în grupele de performanţă ce îşi desfăşurau activitatea la colegiul romaşcan. Chiar de pe atunci, am observat cât de imperioasă era nevoia de performanţă în rândul elevilor, dar şi al profesorilor de chimie şi cât de dificilă era găsirea unui cadru regulamentar adecvat. Lucram cu două grupe de elevi reuniţi din toate şcolile romaşcane. Unii dintre ei se pregăteau pentru facultăţile de profil, alţii pentru medicină, cei mai mulţi erau dornici să se pregătească pentru olimpiada de chimie; pe toţi îi reunea, la sfârşit de săptămână, dorinţa de a obţine performanţa. Încă de atunci, gândul organizării unui centru de excelenţă mi-a încolţit în minte. Şi nu un centru de excelenţă care să trăiască doar pe hârtie (au mai fost astfel de încercări, dar nu au supravieţuit), ci o şcoală a performanţei, care să trăiască prin oamenii ei şi pentru oamenii ei! Aşadar, pentru viitorul an şcolar va fi executorie ideea unui centru de excelenţă organizat în trei centre: Piatra-Neamţ, Roman, Târgu-Neamţ, incluzând elevi capabili de performanţă din unităţile şcolare din urban şi, după caz, dacă vor fi doritori, în aceste grupe vor intra şi elevi capabili de performanţă din rural (zonele arondate celor trei centre).
A intrat deja în tradiţia şcolii nemţene organizarea anuală a unor gale ale performerilor în cadrul cărora elevii şi profesorii care şi-au înscris numele în cartea performanţei sunt premiaţi de inspectoratul şcolar şi de alte instituţii cu responsa­bilităţi în domeniul educaţiei. Menţionez, în contex­tul susţinerii performanţei, buna colaborare a in­spec­to­­ratului şcolar cu presa judeţeană şi regională, care, de fiecare dată, popularizează cu promptitudine rezultatele meritorii ale elevilor nemţeni.
Aşadar, (re)organizarea centrelor de excelenţă, sărbă­torirea performerilor (elevi şi profesori), pre­cum şi evidenţierea în paginile presei judeţene şi/sau regionale a rezultatelor acestora sunt câteva dintre modalităţile de stimulare a performanţei.
Cum colaboraţi cu administraţiile locale? Este foarte important pentru şcoală să aibă parte de această susţinere.
Este adevărat, susţinerea şcolii de către adminis­traţia locală este, poate, cel mai important lucru în bunul mers al activităţii şcolare. Nu se poate des­făşura o activitate instructiv-educativă de calitate atunci când comunitatea locală nu se dovedeşte a fi preo­cupată de lumea şcolii şi de asigurarea resur­selor.
În judeţul Neamţ, din fericire, există o bună cola­borare între administraţiile locale şi unităţile de în­văţă­mânt, primăriile, consiliile locale şi factorii lo­cali cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul educa­ţional susţinând activitatea şcolii. Spun „din fericire”, deoarece mai există şi situaţii în care colaborarea cu şcoala mai este marcată de unele disfuncţii.
Extinzând afirmaţia la nivelul judeţului, apre­ciem că, de cele mai multe ori, am fost sprijiniţi de Consiliul Judeţean Neamţ în organizarea şi desfăşu­rarea unor acţiuni de anvergură judeţeană. De altfel, CJ Neamţ a răspuns afirmativ şi la organi­zarea unor olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale, susţinând financiar aceste manifestări.
Vorbiţi-ne despre proiectele şi parteneriatele încheiate de ISJ-ul pe care îl conduceţi, atât la nivel regional, cât şi naţional şi, de ce nu, european.
În ultimii ani, la nivelul judeţului Neamţ au fost implementate şi dezvoltate proiecte regionale, naţionale şi internaţionale. Cele mai multe dintre aceste proiecte au vizat, pe de-o parte, procesul de for­mare continuă, pe de altă parte, creşterea capa­cităţii unităţilor şcolare pentru absorbţia fondurilor europene.
Abordarea şi gestionarea responsabilă a mana­gementului calităţii în implementarea proiectelor de cooperare europeană la nivelul ISJ Neamţ au permis dezvoltarea unor ţinte strategice de interes major: implementarea proiectelor de cooperare europeană, finanţate prin Programul Sectorial Comenius (în acest an şcolar, 15 unităţi şcolare finalizează implementarea proiectelor europene cu o valoare de 399.478 de euro şi alte 14 unităţi şcolare imple­mentează proiecte în valoare 351.335 de euro); creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul european, având ca beneficiari 25 de profesori de diferite specializări, proiecte cu o valoare totală 42.847 de euro; creşterea capacităţii ISJ Neamţ de a ela­bora/gestiona şi implementa proiecte finanţate prin POS DRU 2007-2013.
Pentru anul 2014, ISJ Neamţ şi-a propus să dezvolte următoarele proiecte: Parc tematic educativ pentru managementul carierei tinerilor (acest proiect vizează: orientarea profesională prin joc; Metodele de orientare profesională a diriginţilor utilizând jocul (acest proiect vizează: pregătirea tehnologică a cadrelor didactice, pregătirea sanitară în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor, com­petenţe sanitare, dezvoltarea domeniului relaţional şi al comunicării între generaţii, traseul profesional al dirigintelui, consilierului educativ, profesorului itinerant şi al cadrelor didactice în general în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi profesională); şcoala părinţilor – contribuie la educaţia completă a tânărului (acest proiect vizează, printre altele, dezvoltarea la părinţi a capacităţii de relaţionare a familiei cu şcoala, implicarea părinţilor în activităţi nonformale pentru dezvoltarea relaţiei tânăr-familie-şcoală).
Există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanţă şi calitate, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al copiilor şi, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unităţile de învăţământ din judeţ?
Calitatea şi performanţa sunt două cuvinte magice pentru fiecare dintre oamenii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de învăţământ. Sau cel puţin aşa ar trebui să fie. Apreciez că, la nivelul unităţilor şcolare nemţene, aceste cuvinte se umplu de sens şi capătă greutatea pe care o merită. În anul 2013, la etapa naţională a olimpiadelor, zestrea de premii şi menţiuni adjudecate de elevii nemţeni a fost de peste 70; iar dacă la aceste „recompense olimpice” mai adăugăm şi premiile de la diferite concursuri naţionale, numărul lor sare binişor de 250.
Şi din punctul de vedere al dotărilor unităţile şcolare din preuniversitarul nemţean se situează bine. Nu există disfuncţii din acest punct de vedere în nicio şcoală nemţeană. Aşa cum apreciam mai înainte, există o bună colaborare în sistem, colaborare care facilitează comunicarea între şcoală şi comunitatea locală.
Dacă tot vorbim despre calitate, vă rog să-mi permiteţi să fac unele aprecieri despre sistemul acreditat al implementării calităţii ARACIP. Există, la nivelul judeţului Neamţ, o reţea de 21 de experţi-colaboratori externi ARACIP şi un număr mare de formatori în acest domeniu. Cei mai mulţi dintre directorii de şcoli şi toţi inspectorii şcolari au urmat cursuri ARACIP în anii şcolari trecuţi. În acest context precizez că eu însumi fac parte din grupul de experţi-colaboratori externi.
Vorbiţi-mi de preocuparea ISJ Neamţ pentru digitalizarea învăţământului, dar şi despre creşterea gradului de pregătire a personalului didactic în această direcţie.
Informatizarea sistemului de învăţământ nemţean, „digitalizarea”, ca să folosesc termenul dumneavoastră, este una dintre preocupările noastre şi pentru anul 2014. Dintre proiectele majore aflate în derulare precizăm: includerea a 53 de şcoli în proiectul Internet pentru şcoala ta (şcolile au fost deja conectate la Internet Boadband); identificarea nevoilor unităţilor de învăţământ în vederea scrierii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-20120, axa prioritară Dezvol­tarea utilizării TIC în educaţie şi cultură; parteneriate cu alte instituţii (STS şi ECDL România). Din perspectiva celei de-a doua părţi a întrebării dumneavoastră, formarea personalului în vederea utilizării calculatorului, precizez faptul că în acest an şcolar, 2013-2014, s-au finalizat sau sunt în curs de desfăşurare proiecte precum: COMPAS, AXE, Administrarea reţelelor, Competenţe-cheie TIC, INSAM, MANAGEDU, Şcoala, membru activ al societăţii informaţionale.
Care sunt, domnule inspector general, cele mai importante direcţii pe care veţi acţiona în anul 2014?
Anul acesta, priorităţile Inspectoratului Şcolar al judeţului Neamţ decurg din politicile educaţionale promovate de Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi din strategiile naţională, judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, formarea iniţială şi formarea continuă de-a lungul întregii vieţi.
În contextul educaţional actual, şcolii româneşti, în general, şi şcolii nemţene, în special, îi revin obiective şi sarcini complexe prin care să introducem dimensiunea europeană în educaţie. Raportarea permanentă la valorile europene, armonizarea spaţiului educaţional nemţean cu spaţiul educaţional românesc şi cu spaţiul educaţional european vizează pregătirea forţei de muncă în acord cu standardele europene; de asemenea, această raportare permite şi o implementare adecvată a celor opt competenţe europene în activitatea de predare-învăţare şi evaluare.
Pornind de la aceste considerente şi având în vedere exigenţele politicilor educaţionale europene şi româneşti, formulăm câteva dintre reperele activităţii ISJ Neamţ pentru anul 2014: realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant; `ntreprinderea tuturor demersurilor, în vederea alocării resurselor financiare necesare aplicării politicilor educaţionale în judeţul Neamţ; implemen­tarea educaţiei timpurii în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Neamţ; descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor; introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe; promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie; educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfec­ţionării; creşterea performanţei şcolare prin antrenarea adecvată a resursei umane în activitatea competiţională; modernizarea bazei învăţământului prin implementarea coerentă a politicilor şi strategiilor din domeniul educaţional. Tuturor oamenilor şcolii nemţene le doresc o primăvară frumoasă, cu prinos de sănătate şi de rezultate meritorii!
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU